Kontakt
Obec Valice
  Valice 6
  982 52   Nižná Kaloša
  tel.: +421 903 569 718
  047/5595327
 

QR code
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

PHSR na roky 2018-2022 Obec Valice

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
NA ROKY 2018 – 2022
 
 

 

OBEC VALICE
 
OBSAH
 •  3     
       2. Analytická časť                                                                            10
2.1. Analýza vnútorného prostredia11
2.2. Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území17
2.3. SWOT analýza19
2.4. Disparity a faktory rozvoja pre odhad budúceho možného vývoja23
      3. Strategická časť                                                                            24
3.1. Vízia rozvoja územia24
             3.2. Formulácia a návrh stratégie                                                                            25
 3.3. Výber a popis strategických cieľov                                                                  25
      4. Programová časť                                                                                    28
4.1. Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám               29
4.2. Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových               31
       a cieľových hodnôt.
                                                                                             
       5. Realizačná časť                                                                            37
5.1. Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR              37
5.2. Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia                     38
       realizácie PHSR
5.3. Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým            39
       skupinám
 5.4. Systém monitorovania a hodnotenia                                                                41
 5.5. Akčný plán s výhľadom na roky 2015-2016 - vecný a časový
        harmonogram  realizácie jednotlivých opatrení a projektov.                            42
 
 1. Finančná časť                                                                                45
6.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR45
6.2. Model viac zdrojového financovania jednotlivých projektov za účasti 48
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový
rozpočet obce
 
 1. Záverečná časť                                                                              52
Informácia o schválení a zverejnení PHSR.
 
 1. Prílohová časť                                                                               52
Príloha č. 1 - Zoznam členov pracovnej skupiny, ktoráparticipovala na spracovaní 52
Príloha č. 2 - Zoznam podnikateľských subjektov v obci53
Príloha č. 3 - Zoznam organizácií a združení v obci53
 
 
1. ÚVOD
Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHSR
NázovProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Valice na roky 2018-2022
Územné vymedzenieObec Valice, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Kód  obce515795
Územný plán obce A/NNie
Dátum schválenia PHSR29.3.,2018
Dátum platnosti2018 - 2022
Verzia1.0
Dátum spracovania31.12.2017
Publikovaný verejne
PredkladáJán )Duriška
PripravilRSDr. František Szűcs
 
Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valice  na roky 2018 - 2022
                                                                                   
Forma spracovania 
- pomocou starostu, poslancov, pracovnej skupiny zloženej z obyvateľov obce
- s pomocou externých odborníkov
 
Riadenie procesu spracovania 
- Riadiaci tím, pracovné skupiny, úlohy jednotlivých aktérov a ich komunikácia),
- zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou – dotazníky v počte 30
 
Obdobie spracovania 
- obdobie spracovania 10.12.2017 – 20.4.2018
 
Financovanie spracovania 
náklady na vlastné spracovanie – externý odborník  (300 hod.)  600€
- náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky  - 0
- náklady na stretnutia – pracovné skupina - 0
- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií - 0.
 
 
 
Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHSR
Termín
 
XII.
2017
I.
2017
II.
2017
III.
2018
IV.
2018
Úvod
 
Analytická časť
Strategická
časť
Programová
časť
Realizačná
časť
Finančná
časť
Záver
 
 
Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Program rozvoja obce je vypracovaný podľa metodiky SAŽP spracovanej v rámci Programu obnovy dediny „Programovanie trvalo udržateľného rozvoja vidieckych mikroregiónov“ ako spracovať strategický dokument programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia vidieckych obcí (autor: SAŽP – Ing.arch. Iveta Kavčáková a kol.).
 
Vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.
 
PHSR sa spracováva s vnútornými aj vonkajšími rozvojovými aktérmi, ktorí sa môžu rovnocenne zapojiť do programovacieho procesu a priamo počas tvorby dokumentu definujú problémy a predpoklady rozvoja tak, že výsledkom je spoločná dohoda a spokojnosť.
Výsledkom tohto má byť kvalitný a uskutočniteľný dokument, ktorý má za sebou mobilizáciu vnútorných zdrojov, hmotných, finančných ale hlavne ľudských, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou implementácie rozvojovej stratégie PHSR.
 
Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja §8 cit.
 
 1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
 
 1. Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
 
 
 1.  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-
strategickej časti a programovej časti.
 
 1.  Analyticko-strategická časť obsahuje najmä:
 
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
 
(5) Programová časť obsahuje najmä:
 
a) zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
 
(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva
podľa potreby.
 
(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 
(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
 
Pri programovaní hrá dôležitú rolu práve rozdiel medzi obcou s cca 100 obyvateľmi a menej a obcou s 2000 a viac obyvateľmi. Programovanie touto metódou zohľadňuje skutočnosť, že ide o obec s počtom 881 obyvateľov (ŠÚSR 31.12.2014), ktorá nevyniká výrazným hospodárskym ani sociálnym rozvojom. Nie je možné programovať rozvoj takejto vidieckej obce rovnako ako na úrovni miest a väčších obcí. Sociálnymi a ekonomickými partnermi sú priamo obyvatelia obce výnimočne tí, ktorí na území obce podnikajú resp. tí, ktorých inštitúcie sa na území nachádzajú. V prípade obce Valice ide o tzv. “koncovú” obec s  nepriaznivým dopravným prístupom vo vzťahu k lokalizácii významnejších ekonomických resp. sociálnych aktivít. Valice má prioritne charakter obytnej obce s nedostatočným hospodárskym a  sociálnym zázemím.
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
 
Stratégia rozvoja obce Valice je v súlade s mikroregionálnymi zámermi, čo garantuje komplexnosť a koordináciu rozvoja územia, lepšie využitie a doplnkovosť existujúcich zdrojov bez rizika duplicity, neefektívnosti a konkurencie medzi susednými obcami.
 
Programovanie prebiehalo na troch úrovniach.
 
1. Zvnútra – Plánovanie s verejnosťou v obci
 
Programovanie s Pracovnou skupinou (zástupcovia partnerských a záujmových skupín v obci)
Programovanie s podnikateľskou sférou
 
2. Zvonku - Pohľad a hodnotenie odborníka na riešené územie (na krajinu, ekológiu, architektúru, dopravu, a iné) z hľadiska existujúcich a potenciálnych zdrojov (prírodné, fyzické, duchovné, ľudské, a iné)
 
3. Dohoda - Výsledkom programovacieho procesu je dohoda záujmových strán na spoločnej vízii a stratégii rozvoja.
 
Plánovanie s občanmi
 
Príležitosť vstupu do programovacieho procesu dostali všetci obyvatelia obce vrátane užívateľov územia obce, ktorí boli obcou vyzvaní zúčastniť sa procesu programovania. Účasť bola dobrovoľná a proces transparentný.
 
Na stretnutí občania a miestni aktéri prišli a hovorili o tom, čo je v obci slabou stránkou a čo navrhujú zmeniť, zrušiť a riešiť ale aj o tom, čo je silnou stránkou a čo navrhujú ponechať, obnoviť a rozvíjať. Súčasne sa zaoberali zamyslením sa nad tým, v čom vidia nové možnosti rozvoja a v čom možné riziká. Takejto analýze problémov hovoríme aj SWOT analýza s verejnosťou. Stretnutie začalo želaniami občanov na otázku: „Aká by mala byť naša obec o 10-15rokov?“. Želanie sa stalo dlhodobou víziou aj pre roky 2018 -2022. Cieľom stretnutia boli diskusie o možnostiach a predpokladoch rozvoja obce a toho, čo obyvateľ, užívateľ resp. návštevník od rozvoja očakáva.
Výsledkom práce s verejnosťou a miestnymi rozvojovými aktérmi boli priority rozvoja obce Valice podľa rozvoja oblastí ako: ľudia, cestovný ruch, malé a stredné podnikanie, technická vybavenosť, sociálna starostlivosť, ŽP a iné.
 
Programovanie s pracovnou skupinou
 
Z plánovania sa na základe dobrovoľnosti a ochoty spolupracovať vytvorila skupina tzv. aktívna verejnosť, ktorá sa stala súčasťou tzv. pracovnej skupiny, ktorá rovnako ako občania v obci postavili víziu, definovali SWOT analýzu územia, jeho potenciálu a predpokladov rozvoja.
 
Pracovnú skupinu tvoria aktívni občania, predstavitelia obce, záujmových skupín, podnikateľov a odborníkov, ktorých záujmy tvoria základ pre budúci rozvoj.
 
Súbežne s prácou s verejnosťou odborníci spracovali Audit územia a zdrojov, ktorý je zas akýmsi „pohľadom zvonku“. Ten hodnotí územie a existujúce zdroje (okrem územia sú to ľudia, príroda, stavby, história, a pod.)
 
Akčná skupina porovnala obidva pohľady, výsledkom čoho vznikla jasná a presvedčivá spoločná rozvojová stratégia, teda odpoveď na otázku „Čo chceme v rozvoji obce dosiahnuť a akým spôsobom“ za obdobie 10-15 rokov a čo povedie všetkých k oživeniu a posilneniu a čo zaručí trvalo udržateľný rozvoj. Práca všetkých zainteresovaných bola spoločnou dohodou na strategických krokoch smerovaných k spoločnému cieľu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHSR sa spracováva v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a existujúcimi rozvojovými dokumentmi v zmysle platnej legislatívy.
 
Formulár Ú8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
 
Názov dokumentuPlatnosť
dokumentu
Úroveň
dokumentu
Zdroj
Stratégia Európa 2020
 
2020Európskawww.mindop.sk
Národná stratégia regionálneho rozvoja
SR (NSRR)
 
2030Národnáwww.mindop.sk
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
2001- záväzná časť v znení KURS 2011
 
2030Národnáwww.mindop.sk
Metodika na vypracovanie PHSR
 
2014-2020Národnáwww.mindop.sk
Národná stratégia rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Slovenskej
republike
 
2020Národnáwww.vlada.gov.sk
Národná stratégia na ochranu detí pred
Násilím
 
2015Národnáwww.vlada.gov.sk
Národná stratégia pre globálne
vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016
 
2016Národnáwww.statpedu.sk
Program hospodárskeho, sociálneho a
kultúrneho rozvoja BBSK 2007-2013
 
2013Regionálnawww.vucbb.sk
Územný plán VÚC BBSK a Územný plán
VÚC BBSK - zmeny a doplnky 2014
(návrh)
 
2015Regionálnawww.vucbb.sk
Plán rozvoja verejných vodovodov a
verejných kanalizácií Banskobystrického
samosprávneho kraja
 
2015Regionálnawww.vucbb.sk
Program odpadového hospodárstva
Banskobystrického kraja
 
2015Regionálnawww.vucbb.sk
Správa o napĺňaní priorít a cieľov
Národnej stratégie regionálneho rozvoja
Banskobystrického kraja
 
2014Regionálnawww.mindop.sk
 
 
 
     2. Analytická časť
2.1. analýza vnútorného prostredia,
2.2. analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území,
2.3. SWOT analýza,
2.4. disparity a faktory rozvoja pre odhad budúceho možného vývoja.
      3. Strategická časť
Obsah:
3.1. vízia rozvoja územia,
             3.2. formulácia a návrh stratégie,
 3.3. výber a popis strategických cieľov.
      4. Programová časť
Obsah:
4.1. opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám,
4.2. súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových
       hodnôt.
       5. Realizačná časť
Obsah:
5.1. východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
5.2. popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR,
5.3. stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 5.4. systém monitorovania a hodnotenia,
 5.5. akčný plán s výhľadom na roky 2015-2016 - vecný a časový harmonogram   
        realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
 
        6. Finančná časť
6.1. indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
6.2. model viac zdrojového financovania jednotlivých projektov za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na
programový rozpočet obce,
     7. Záverečná časť
Informácia o schválení a zverejnení PHSR.
8. Prílohová časť
Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a
organizácii participujúcich na spracovaní dokumentu
Príloha č. 2 - Zoznam podnikateľských subjektov v obci
Príloha č. 3 - Zoznam organizácií a združení v obci
 
 
 1. ANALYTICKÁ ČASŤ
 
Analytická časť PHSR obsahuje analýzu vnútorného prostredia na základe overeného
súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých
oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie, identifikáciu hlavných vonkajších faktorov
rozvoja územia (výber hlavných faktorov), analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj
situácie v území, analýzu silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj
územia, posúdenie hlavných faktorov a disparít rozvoja územia. Komplexná analýza
súčasného stavu územia je zostavená na základe informácií získaných z relevantných zdrojov,
t.j. štatistických databáz (ŠÚ SR, RegDat, Infostat...), výsledkov prieskumov a analýz
dokumentov.
 
Formulár A1 - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
 
Oblasť dát /téma
 
 
Zdroj dát
 
Webová stránka
DemografiaŠtatistický úrad SR
Inštitút informatiky a štatistiky
 
www.slovakstatistics.sk
www.infostat.sk
BývanieŠtatistický úrad SR
Inštitút informatiky a štatistiky
 
www.slovakstatistics.sk
www.infostat.sk
Školstvo a vzdelávanie
 
 
Štatistický úrad SR
Ústav informácií a prognóz
www.slovakstatistics.sk
www.uips.sk
Zdravotníctvo
 
 
Národné centrum
zdravotníckych informácií
www.nczisk.sk
Sociálna starostlivosťÚrad práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR
 
www.upsvar.sk
www.minv.sk
Ekonomická situáciaŠtatistický úrad SR
Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu
Finančná správa SR
 
www.slovakstatistics.sk
www.sario.sk
intrastat.financnasprava.sk
Životné prostredieSlovenský hydrometeorologický
ústav
Slovenská agentúra životného
Prostredia
 
www.shmu.sk
www.enviroportal.sk
 
2.1 Analýza vnútorného prostredia
 
Poloha. Obec Valice sa nachádza  v západnej časti okresu Rimavská Sobota. Patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja.
Obec Valice sa delí na dve časti. Prvá písomná zmienka o časti Gregorovce pochádza 1407 a Nižné Valice sa spomínajú už v roku 1247. Názov Valice je odvodený od slova val, čiže opevnenie. V obci sa nachádza anglický park a uprostred neho barokový kaštieľ Béélik z roku 1843 a patrí medzi najkrajšie na Gemeri. V súčasnosti v ňom sídli obecný úrad a materská škola. Za kaštieľom nájdete obecnú ubytovňu a vínnu pivnicu. V časti Gregorovce je zemianska kúria s malou drevenou zvoničkou.
 
Rozlohou katastra patrí obec Barca medzi menšie obce. Katastrálne územie obce Valice hraničí s katastrálnymi územiami obcí Vyšné Valice, Gemerské Michalovce. Ťažiskové územie obce - súvislý pás osídlenia.. Obec Valice patrí do mikroregiónu Valická dolina, ktorá zahŕňa katastrálne územia 5  obcí. Ide o obce Figa, Gemerské Michalovce, Kaloša, Valice a Vyšné Valice
 
Tab. 1 Základná charakteristika obce (stav ku 31.12.2013)
 
Číslo základnej územnej jednotky:                                                          515795
Názov okresu:                                                      Rimavská Sobota
Názov kraja:                                                      Banskobystrický
Štatút obce:                                                      Obec
PSČ:                                                      982 52
Prvá písomná zmienka o obci – rok:                                                      1247
Nadmorská výška:                                                      213  n.m.
Celková výmera územia obce :                                                      5 338 242 m2                                    
Počet obyvateľov:                                                      314
Hustota obyvateľstva na km2:                                                      58,8
 
Zdroj: Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) 31.12.2017
Dostupnosť, doprava a znečistenie. Cez obec a kataster obce prechádza cesta  č. 2761. Obec je predposlednou koncovou obcou – odbočka zo štátnej cesty č. 50
Ostatných miestnych ciest v katastri obce je 1,2 km.  V obci je zastávka autobusových  liniek.
Autobusová doprava sa využíva hlavne na prepravu občanov do zamestnania, do zdravotných stredísk a úradov miestnej a špecializovanej štátnej správy. Najčastejšie spoje sú do Bátky, Figy a Rimavskej Soboty. Obec nemá železnicu. Najbližšia železničná stanica je v obci Rimavská Seč, ktorá leží na trati Košice – Zvolen.
 
Stav ovzdušia. Hodnotenie stavu ovzdušia v obci Valice sa uskutočňuje v rámci Programu
Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMU) Zóny Banskobystrického aj
prostredníctvom Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota  s hodnotami neprekračujúcimi denné limitné hodnoty a nevyžadujúcimi si zvláštnu pozornosť z hľadiska výnimočných opatrení. To umožňuje obci sústrediť sa na drobné zdroje znečistenia, zdroje znečistenia z dopravy a starostlivosť o zeleň.
 
Prírodné pomery. Obec leží uprostred Rimavskej kotliny .Nadmorská výška v strede obce je 213 m n. m., chotár s rozlohou 5 338 242 m2 je v rozpätí nadmorských výšok 194-213 m n. m. Odlesnený chotár na rovine a pahorkatine s vysunutými terasami tvoria podkladové treťohorné sliene, ílovce a pieskovce, pokryté riečnymi uloženinami a sprašovými hlinami. Má hnedozemné a nivné pôdy.
 
Obyvateľstvo. Obec patrí počtom obyvateľov  314 ( k 31.12.2017) k malým obciam okresu Rimavská Sobota.
 
Vývoj počtu obyvateľov obce Valice 1993- 2017
 
Rok1970198019912001201120132017
 
Počet
obyvateľov
 
245
 
243
 
257
 
304
 
333
 
322
 
314
 
 
 

Počet obyvateľov má klesajúcu tendenciu. Za uplynulých 8 rokov došlo k miernemu poklesu obyvateľov . Je predpoklad, že tento trend  poklesu počtu obyvateľov obce Valice bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Príčinou poklesu je odchod mladých ľudí za prácou mimo regiónu.
 
 
 
 
 
 
Národnostné zloženie obyvateľov obce Barca (2011)
SlovenskáMaďarskáRómska
 
ČeskáNezistené
 
66
 
 
219
 
26
 
0
 
3
 

Marginalizované rómske komunity. Marginalizované rómske komunity sú definované ako
komunity–koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.
Riešenie rómskej problematiky v obci je riešením problémov zamestnanosti, nízkeho vzdelania a nízkej úrovne bývania.
V roku 2017 bolo na území obce Valice evidovaných 164 príslušníkov rómskej národnosti, .. Obec nemá spracovanú Lokálnu stratégiu komplexného prístupu Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v obci Valice. Rastúci počet rómskeho obyvateľstva bude vyžadovať komplexné riešenie ich sociálnej situácie – práca, vzdelanie, bývanie, predchádzanie negatívnym javom a kriminalite. Sebauvedomenie  Rómov je na nízkej úrovni čo ukazuje, národnostné zloženie obce z roku 2017.
 
Náboženské zloženie obyvateľstva obce Valice (2017)
 
 
Rímsko katolícka cirkev
Evanjelická cirkev Augsburského vyznaniaReformovaná kresťanská cirkevEvanjelická cirkev
metodistická
Bez vyznania - nezistené
 
160
 
 
27
 
101
 
1
 
26
 
 
Vekové zloženie obyvateľov obce Valice (2017)
 
0 – 6
 
7 - 1516 - 3536 - 5051 - 6566 +
199629
 
34744612916
200032
 
3873492910
2010
 
5946110534120
201744
 
48103544025
 
Vývoj vo veku obyvateľstva ukazuje  postupné starnutie obyvateľstva obyvateľstva, čo predurčuje potrebu sociálneho zabezpečenia obyvateľov.
 
Bývanie. Obec nemá spracovanú „Stratégiu rozvoja bývania“, aktívne však pristupuje k otázke bývania aj pri zohľadnení svojich finančných možností prispieva k zlepšeniu bytovej
situácie v obci. Rozvoj bývania priamo súvisí s dopytom po nájomných bytoch a s pracovnými príležitosťami ponúkanými. V obci je 68  bytov. Byty sú v rodinných domoch, ktoré sú súkromným majetkom. Priemerný vek bytov v obci je 49 rokov. Údaje o stave bytového fondu sú spracované v rámci SODB 2011 a v súčasnosti odrážajú reálny stav len orientačne.
 
 
Prehľad veku bytov v obci Valice
 
 
ROK
Pred 19191919-19451946- 19601961- 19701971-19801981- 19901991- 20002001- 2005
 
2006+Nezistené
 
 
 
 
5
 
5
 
7
 
27
 
1
 
14
 
3
 
0
 
0
 
6
 
Nedostatok bytov sa prejavuje hlavne u mladých rodín. Z toho dôvodu musí obec plánovať výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu. V aktuálnom programovacom období ide o 12 bytov.
 
 
Sociálna infraštruktúra. Obec nezabezpečuje starostlivosť starším a odkázaným občanom
poskytovaním sociálnych služieb v plnom rozsahu kompetencií určených zákonom. Obec je
osobitným príjemcom pomoci v hmotnej núdze pre konkrétne rodiny podľa inštitútu
osobitného príjemcu (§ 23 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi), a príjemcom
rodinných prídavkov pre deti, ktoré často vymeškávajú školskú dochádzku.
 
 
 
 
 
 
 
Technická infraštruktúra.
 
Zásobovanie pitnou vodu
V obci nie je verejný vodovod. Pitnú vodu zabezpečujú obyvatelia prostredníctvom studní pri obytných domoch resp. z obecných studní. Kvalita vody v studniach je zhoršená až nevyhovujúca. Nutnosť zabezpečiť rekonštrukciu obecných studní vrátane filtrácie.
 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obec nie je odkanalizovaná a nemá čističku odpadových vôd. Pri niektorých domoch sú zriadené odpadové septiky. V ostatných domoch odpadové vody sa vylievajú ľubovoľne.
 
Zásobovanie elektrickou energiou
Obce mikroregiónu sú pripojené na zdroj elektrickej energie prostredníctvom distribučných 22/04 kV transformovní, napájaných z 22 kV vonkajších vedení 22 kV káblovými, resp. vonkajšími prípojkami prostredníctvom 110/22 kV transformovní a 110 kV nadradenej siete.
 
Zásobovanie teplom
Byty sú zásobovaná teplom zo samostatných domových kotolní vo vlastníctve spoločenstiev vlastníkov bytov, alebo správcov objektov. IBV je teplom zásobovaná výhradne z malých individuálnych kotolní osadených v jednotlivých objektoch. Kotolne v IBV sú v prevažne na pevné palivo. Alternatívne zdroje tepla (slnečná energia, latentné teplo,...) nie sú využívané.
 
Plynofikácia
V je plynofikovaná.
 
Verejné osvetlenie
Osvetlenie ciest, komunikácii a verejných priestranstiev je urobené sodíkovými výbojkovými svietidlami. Svietidlá sú v prevažnej miere umiestnené pomocou výložníkov na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Z dôvodu šetrenia spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia je potrebné vymeniť existujúce sodíkové svietidlá za svietidlá so zdrojmi LED.
 
Železničná doprava
Priamo v katastri obce sa nenachádza železničná stanica, ani neprechádza železničná trať.
 
Cestná doprava
Priama väzba obce na nadradený systém cestnej dopravy nie je. Nosnú kostru z hľadiska dopravného bude tvorí cesta č. 2761 ,v ktorá vedie na cestu č. E 58
 
Hromadná doprava
Autobusové spojenie obce so susednými obcami a okresným mestom zabezpečuje podnik Lučenecká dopravná spoločnosť .
Dopravca SAD neuvažuje so zásadnými zmenami vo vykonávaní verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na území obce. Pre linky je tu situovaná 1 zastávka verejnej pravidelnej autobusovej dopravy. Prístrešok pre cestujúcich na zastávke je morálne a fyzicky zastaraný a navrhuje sa jej kompletná rekonštrukcia
.
 
Ekonomická situácia v obci je veľmi nepriaznivá. Vplyvom rozpadu výrobných štruktúr , hlavne v poľnohospodárstve, a nedostatok pracovných miest vo sfére služieb spôsobuje rast nezamestnanosti obyvateľov obce. K 31.12.2017 bola miera nezamestnanosti vyše 76%.
V obci je 16 podnikateľských subjektov, z ktorých väčšinou sú živnostnící, ktorí zamestnávajú len seba a iných nezamestnávajú. Pri obecnom úrade pracuje 26 osôb na aktivačných prácach. Väčšinu ide o upratovacie a údržbárske činnosti. Jednou z príčin vysokej miery nezamestnanosti je aj nedostatočná kvalifikačná úroveň produktívneho obyvateľstva.
 
 
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Valice
 
R
O
K
Zákl.Učň.
bez mat.
Stred. odb. bez mat.Úplné učň. s mat.USO s mat.Úplné stredné všeob.Vyššie odbor.VŠ bakal.
Mag.
Ing

dokt.
Bez
vzd.
2017107
 
39261395111292
 
Vzdelanostná úroveň obyvateľov klesá a na druhej strane sa zvyšuje počet obyvateľov bez vzdelania. Kým v roku 2001 bolo 76 obyvateľov bez vzdelania v roku 2011 to už bolo 92 obyvateľov obce. Tento nepriaznivý trend má vplyv na sociálnu situáciu v rodinách ako aj sťažené podmienky pri uplatňovaní sa na trhu práce. Nakoľko tento trend sa objavuje aj v okolitých obciach mikroregiónu bude potrebné riešiť zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov spoločne v rámci mikroregionálnych aktivít.
 
Školstvo. V obci sa nenachádza materská škola s počtom detí 22.
Základnú školu v obci neexistuje. Deti navštevujú základnú školu v obci Figa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia
 
Vonkajšie prostredie je podmienené predovšetkým prenosom odporúčaní z úrovne
Európskej únie do legislatívy a exekutívy Slovenskej republiky, následne do riadiacich úrovní
na regionálnej a miestnej úrovni. V tomto smere treba rešpektovať predovšetkým stanovisko
Európskej komisie v odporúčaní COM 2014 426 k programu stability Slovenska pre prijatie
opatrení v rokoch 2014-2015:
 
1. Po náprave nadmerného deficitu posilniť rozpočtové opatrenia na rok 2014
vzhľadom na vznikajúci rozdiel 0,3 % HDP v porovnaní s požiadavkami Paktu stability a rastu na základe prognózy Komisie z jari 2014. V roku 2015 zabezpečiť požadovanú úpravu 0,1 % HDP smerom k strednodobému cieľu, a pritom zohľadniť očakávané nepriaznivé hospodárske podmienky. Následne, až do dosiahnutia strednodobého cieľa, pokračovať v ročnej štrukturálnej úprave na úrovni referenčnej hodnoty 0,5 % HDP. Ďalej posilňovať fiškálny rámec, a to aj zavedením záväzných a vynútiteľných výdavkových stropov. Zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií zvýšením nákladovej účinnosti sektora zdravotnej
starostlivosti, najmä racionalizáciou nemocničnej starostlivosti a riadenia, ako aj posilnením
primárnej starostlivosti.
 
2. Zlepšiť efektívnosť daňovej správy posilnením kapacít auditu, posudzovania rizík a
výberu daní. Prepojiť základ zdanenia nehnuteľností s trhovou hodnotou nehnuteľností.
3. Účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom aktivačných opatrení,
druhej šance na vzdelávanie a individuálne prispôsobeného kvalitného odborného
vzdelávania. Zvýšiť kapacitu verejných služieb zamestnanosti pre správu prípadov,
personalizované poradenstvo a aktiváciu uchádzačov o zamestnanie a posilniť väzbu medzi
aktiváciou a sociálnou pomocou. V súlade s cieľmi záruky pre mladých ľudí účinne riešiť
nezamestnanosť mladých ľudí zlepšením včasnej intervencie. Zlepšiť stimuly v oblasti
zamestnanosti žien zlepšením poskytovania zariadení starostlivosti o deti, najmä pre deti do
troch rokov.
 
4. Prijať opatrenia na zvýšenie kvality vyučovania s cieľom zlepšiť učebné výsledky.
Posilniť poskytovanie vzdelávania na pracovisku v rámci odborného vzdelávania a prípravy.
Prispôsobiť akreditačné, finančné a riadiace opatrenia na podporu vytvárania bakalárskych
programov orientovaných na výkon povolania. Zlepšiť kvalitu a relevantnosť vedeckej
základne a vypracovať plány na posilnenie účinného odovzdávania poznatkov a spolupráce
medzi akademickou obcou, výskumom a podnikateľskou sférou. Prijať systémové opatrenia
na zlepšenie prístupu k vysoko kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému a školskému
vzdelávaniu pre marginalizované komunity vrátane Rómov a prijať opatrenia na rozšírenie ich účasti na odbornej príprave a vyššom vzdelávaní.
5. Zintenzívniť úsilie o lepšie fungovanie trhu s energiou, najmä zvýšením verejnej
transparentnosti regulačného rámca a preskúmaním faktorov spôsobujúcich vysoké sieťové
poplatky za elektrinu, najmä pre priemyselných odberateľov. Na základe doposiaľ
dosiahnutého pokroku ďalej rozvíjať prepojenia so susednými krajinami vrátane Ukrajiny v
súlade s memorandom o porozumení podpísaným v apríli.
6. Prijať opatrenia na zvýšenie nezávislosti verejnej služby, a to aj zmenou zákona o
štátnej službe. Prijať stratégiu na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe.
Zintenzívniť úsilie o posilnenie analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách s cieľom
prijať politiky založené na dôkazoch a skvalitniť posudzovanie vplyvu politík. Prijať opatrenia
na boj proti korupcii a zrýchliť úsilie o zlepšenie efektívnosti a kvality systému súdnictva.
Zaviesť opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, a to aj pre malé a stredné
podniky. Zintenzívniť úsilie o zlepšenie efektívnosti verejného obstarávania.
Konkrétnejší vplyv do vonkajšieho prostredia na úrovni samosprávy je uvedený v
STEEP analýze (Formulár A6).
Formulár A6 - STEEP analýza (analýza externého prostredia)
Sociálne prostredieTechnologické prostredieEkonomické prostredie
Zmeny populácie – zvyšovanie
 podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí  na populácii
Úroveň technológie (výrobnej) a zavádzanie inovatívnych technológií u kľúčových zamestnávateľov –
technologická výhoda a technologické zaostávanie
Využívanie doplnkových zdrojov financovania – Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre spolufinancovanie projektov (Partnerská dohoda SR, operačné programy)
Systém vzdelávania - nedostatočné prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práceCentrálne využívanie IKT pre komunikáciu s obyvateľstvom a zlepšovanie kvality verejných služiebNové trhy a nové príležitosti pre kľúčových zamestnávateľov mimo územia obce
Nedostatočná kapacita a kvalita pracovnej sily pre kľúčových zamestnávateľovRastúca úroveň výskumu, vývoja a inovácií v podnikoch a projektoch s vysokou pridanou hodnotouDobudovanie dopravnej obslužnosti a cestnej infraštruktúry
Využívanie sociálnych
technológií a projektov sociálnych inovácií
Daňové zaťaženie
Zvyšovanie podielu MRK na
celkovom počte obyvateľstva,
zvyšovanie počtu obyvateľov
postihnutých chudobou, rastúca kriminalita
Využívanie možností podpory v
oblasti kreatívneho priemyslu
Ekologické prostrediePolitické prostredieHodnotové prostredie
Dopady životného prostredia – nedostatočné a neefektívne opatrenia protipovodňovej ochranyAdministratívna pripravenosť Vlády SR na čerpanie prostriedkov EŠIFCelková organizačná kultúra, vnímanie a akceptácia korupcie v spoločnosti (Transparency International)
Objavenie doteraz neidentifikovaných starých environmentálnych záťažíSektorové stratégie - Politika vlády SR v podpore investícií (investičné stimuly), podpory inovácií, cestovného ruchu, rozvoja dopravyTrvalá spolupráca so strategickými sociálno-ekonomickými partnermi a nové modely pre spoluprácu (verejno-súkromné formy spolupráce)
Zvyšovanie environmentálneho zaťaženia v oblasti znečistenia ovzdušiaKomplikovaná legislatíva a výkon v oblasti verejného obstarávaniaZmena postojov obyvateľstva, rastúca xenofóbia, rasizmus a kriminalita
Klesanie úrovne podzemnej vody v území a celkový nedostatok pitnej vodyNedostatočná legislatívna a organizačná pripravenosť Vlády SR na riešenie problematiky MRKZmena postojov obyvateľstva, aktívne zapojenie do občianskych procesov a rozvojových aktivít
Nepripravenosť VÚC Banská
Bystrica na čerpanie EŠIF
v programovom období 2014-
2020
 
 
2.3. SWOT analýza
Formulár A5 - SWOT analýza
SOCIÁLNY ROZVOJ
Ľudské zdroje a trh práce
                      Silné stránky                                                     Slabé stránky
Zvyšovanie podielu MRK na
celkovom počte obyvateľov obce
Komunikácia sociálno-ekonomických
partnerov v otázkach znižovania
nezamestnanosti, úbytku kvalifikovanej
pracovnej sily a riešenia otázky zmeny
učebných odborov v prospech dopytu
na trhu práce
Pretrvávajúce problémy sociálnej
inklúzie spojené s neprispôsobivými
občanmi
Zvyšovanie počtu ekonomicky
aktívnych obyvateľov
Znižovanie počtu ekonomicky
aktívnych obyvateľov, ktorí majú prax
Skúsenosti z tvorby a implementácie
projektov financovaných z národných
a európskych zdrojov
 Nedostatok kvalifikovanej pracovnej
Sily. Rast počtu  obyvateľov bez vzdelania.
Nedostatočný rast počtu obyvateľov
s dosiahnutým stredným odborným
a vysokoškolským vzdelaním
PríležitostiOhrozenia
Zvyšovanie kvalifikovanej pracovnej sily
a napĺňanie potrieb trhu práce
Odchod pracovnej sily do miest
s vyššou kvalitou života podporený
legislatívnymi a regionálnymi zmenami
Vytváranie podmienok zo strany štátu
pre zosúladenie zručností a potrieb trhu
práce
Rast verejných výdavkov na
zdravotníctvo a sociálne poistenie
Využívanie dotačných nástrojov
a finančných mechanizmov v oblasti
rozvoja ľudských zdrojov a aktívnych
opatrení trhu práce
Pretrvávajúci neefektívny priebežný
dôchodkový systém
Využívanie nástrojov ďalšieho
vzdelávania, celoživotného vzdelávania
a poradenstva pre dospelých
Legislatívne zmeny v oblasti
pracovného práva, ktoré zvýhodňujú
ekonomicky neaktívne obyvateľstvo
voči ekonomicky aktívnemu
obyvateľstvu (EAO)
Zvýšenie zaťaženie EAO neaktívnym
obyvateľstvom v poproduktívnom
veku
Nedostatočne motivujúca legislatíva
pre rizikové skupiny v oblasti
nezamestnanosti a vzrastajúci počet
ľudí ohrozených chudobou
Pretrvávajúca sociálna
neprispôsobilosť marginalizovaných
skupín
 
 
 
Kultúra, šport a spoločenský život
                      Silné stránky                                                     Slabé stránky
Nedostatok finančných zdrojov pre
financovanie kultúrnych
a spoločenských aktivít
Tradičné kultúrne  a športové podujatiaNedostatočné prepojenie verejnosti
a občianskych organizácií
na realizovaných kultúrnych
a spoločenských podujatiach
 
PríležitostiOhrozenia
Udržanie tradícií, celoročných
kultúrnych podujatí z vlastných zdrojov
a prostredníctvom získania doplnkových
zdrojov financovania
Nedostatok finančných zdrojov na
realizáciu kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí
Orientácia na efektívne partnerstvá
a spoluprácu aktérov regionálneho
rozvoja
Nedostatočné podmienky pre
systematické zapájanie detí a
mládeže do voľnočasových aktivít
Získanie doplnkových zdrojov na
vytvorenie spoločného priestoru pre
stretávanie sa občianskych organizácií
a aktérov spoločenského života
 
 
Školstvo
                      Silné stránky                                                     Slabé stránky
Existujúca materskej školyNevyhovujúci dispozičný stav
verejných budov (nedostatok
špecializovaných učební
a infraštruktúry k nim).
 
Chýbajúca školská jedáleň s kuchyňou
 
PríležitostiOhrozenia
Získanie nenávratnej finančnej podpory
zo zdrojov EŠIF na rekonštrukciu,
modernizáciu a rozšírenie kapacity
verejných budov
Nezískanie finančných prostriedkov
zo zdrojov EŠIF na rekonštrukciu,
modernizáciu a rozšírenie kapacity
verejných budov , MŠ
 
HOSPODÁRSKY (EKONOMICKÝ) ROZVOJ
Ekonomika
                      Silné stránky                                                     Slabé stránky
Vytváranie synergických efektov pri
využívaní rozvojových faktorov
prostredníctvom partnerstva so
strategickými sociálno-ekonomickými
partnermi aj na regionálnej úrovni
Nevyužívanie potenciálu v oblasti
rozvoja cestovného ruchu. Absencia výrobných kapacít a služieb.
Členstvo v regionálnych spolkoch
a združeniach (Mikroregión Valická dolina)
Nedostatočné využívanie prírodného
potenciálu okolia na rozvoj
Nížinná poloha vhodná na poľnohospodársku výrobuAbsencia miestnych koncepcií,
strategických dokumentov, zručností
a kapacít pre využitie potenciálu v
oblasti rozvoja cestovného ruchu na
miestnej a regionálnej úrovni
 Nízka konkurencia podnikateľských
subjektov
Pretrvávajúci nízky záujem uchádzačov o zamestnanie o pracovné príležitosti
PríležitostiOhrozenia
Využívanie faktora geografickej polohyNezáujem investorov o rozvoj,
budovanie a zvýšenie úrovne služieb
Využitie EŠIF, dotácii a fondov pre
realizáciu čiastkových rozvojových
projektov (zámerov) regiónu
Neúspech v získavaní finančných
zdrojov z EŠIF, fondov a dotácií
Prírodné podmienky ako potenciál pre rozvoj
cestovného ruchu v oblasti  vidieckeho turizmu,
cyklo turizmu a rekreácie – využívanie
doplnkových zdrojov na financovanie
týchto rozvojových aktivít
Rastúca dlhodobá nezamestnanosť
 
Správa majetku obce – efektívna verejná správa
                      Silné stránky                                                     Slabé stránky
Prepojenie programovania projektov
a programového rozpočtu obce
Nízka energetická účinnosť verejných
budov vo vlastníctve obce
Zvyšujúca sa spokojnosť občanov s
efektivitou verejnej správy
Pravidelná údržba a zhodnocovanie
majetku obce z programového rozpočtu
a iných zdrojov
PríležitostiOhrozenia
Využitie zdrojov EŠIF na zvýšenie
efektivity verejnej správy, podporu
manažérstva kvality, inovácie a ďalšie
vzdelávanie zamestnancov obecného
úradu
Nezískanie finančných prostriedkov
zo zdrojov EŠIF
Príležitosť na využitie doplnkových
zdrojov financovania pre zlepšovanie
technického stavu a energetickej
efektívnosti verejných budov v rokoch
2014-2020
 
 
ENVIRONMENTÁLNY ROZVOJ
Životné prostredie
                      Silné stránky                                                     Slabé stránky
Územie obce bez starých
environmentálnych záťaží
Nedostatok zdrojov na modernizáciu
a optimalizáciu zabezpečenia technických služieb v obci
Kvalitné prírodné prostredie a chránené
územia v okolí
Nedostatočné protipovodňové opatrenia
Zvyšujúce sa množstvá vytriedených zložiek komunálneho odpaduNeexistencia verejného vodovodu. Zlá kvalita pitnej vody v studniach
Neustále zvyšovanie
environmentálneho povedomia obyvateľov v oblasti zberu triedeného odpadu
Organizácia aktivít na podporu zberu
odpadov a čistenia verejného priestranstva
PríležitostiOhrozenia
Príležitosť na získanie nenávratných
finančných prostriedkov z EŠIF na
projekty v oblasti životného prostredia
Nezískanie finančných prostriedkov
z EŠIF na modernizáciu a optimalizáciu zabezpečenia technických služieb v obci
Ďalšie zvyšovanie environmentálneho
povedomia obyvateľstva v oblasti
životného prostredia
Nedostatočné zdroje obce na odstraňovanie čiernych skládok z obce a okolia
Nebezpečenstvom vzniku nového
environmentálneho znečistenia
rôzneho druhu a formy
 
2.4. Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja
 
Hlavné disparity rozvoja obce:
- nevyužitý prírodný a kultúrno-historický potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,
- nedostatočná školská a predškolská infraštruktúra  
- technický stav verejných budov vyžadujúcich si rekonštrukciu,
- marginalizované rómske komunity a problémy sociálnej inklúzie,
- nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre ťažiskové odvetvia priemyslu, nevhodná
štruktúra učebných odborov pre potreby praxe,
- chýbajúce štruktúry poradenských a inovačných centier.
- rastúca dlhodobá nezamestnanosť
 
Hlavné faktory rozvoja obce:
 
- dobudovaná technická infraštruktúra v obci,
- vybudovanie nájomných bytov nižšieho štandardu
- využitie kultúrneho potenciálu a prírodného potenciálu na rozvoj cestovného ruchu ,
- zvýšenie kvality a dostupnosti dopravnej infraštruktúry,
- možnosť využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov,
- posilňovanie kapacity a efektivita verejnej správy,
- vytváranie synergických efektov pri využívaní rozvojových faktorov prostredníctvom
partnerstva so strategickými sociálno-ekonomickými partnermi,
- pravidelné investovanie do budovania a údržby obecnej technickej a školskej infraštruktúry,
- vyriešené vlastnícke vzťahy komplexných rozvojových projektov obce a regiónu,
- podpora oblastnej organizácie cestovného ruchu,
- využitie regionálnych produktov, kultúrnych tradícií a tradičných receptov,
- budovanie poradenských centier pre rozvoj podnikateľského prostredia
Formulár A14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík (rozvoja územia)
Druh rizikaZdroj rizikaNežiaduce dôsledkyPravdepo
dobnosť
TechnickéPriemyselné havárieZnečistenie životného
prostredia
Nízka
EnvironmentálneObjavenie doteraz
neidentifikovaných starých environmentálnych záťaží
Nadmerné znečistenieNízka
Povodňové ohrozenieVzniknuté škodyVysoká
SociálneNeúmerné zvyšovanie počtu
obyvateľov MRK
Rastúca kriminalitaVysoká
EkonomickéFinancovanie z doplnkových
zdrojov financovania
 
Nerealizované rozvojové
projekty
Vysoká
3.  STRATEGICKÁ ČASŤ
 
Úvodné informácie
 
Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valice (ďalej aj
PHSR) nadväzuje na analytickú časť a má za cieľ sformulovať ciele a zostaviť vnútornú logiku stratégie vo väzbe na SWOT analýzu, rozvojové faktory a hlavné disparity. Strategická časť pozostáva z vízie, strategického (dlhodobého, globálneho) cieľa, prioritných oblastí a
opatrení, ktoré budú podporované v rámci programu rozvoja a budú rozpracované v programovej časti do aktivít a projektov.
 
 
Strategická časť PHSR obsahuje:
 
- víziu územia,
 
- formuláciu a návrh stratégie,
 
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (Sociálna
oblasť, ekonomická – hospodárska oblasť, environmentálna oblasť).
 
3.1. Vízia rozvoja územia obce Valice a jej východiská
 
Pre stanovenie rozvojovej stratégie obce Valice je začiatkom celého procesu určenie
novej alebo revízia existujúcej vízie rozvoja. Vízia sa vzťahuje k dlhodobému horizontu      10-15 rokov a predstavuje očakávaný stav. Podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (aktualizácia máj 2014) sa očakáva , že regióny budú schopné efektívne
využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu
života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované vnútroregionálne rozdiely.
 
Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri
plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k
udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju
regiónov. Vízia v oblasti regionálneho rozvoja pre Slovensko s výhľadom do roku 2030 je
nasledovná:
 
Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.
 
Vízia obce Valice  rešpektuje hlavné myšlienky tejto vízie (kvalita života a jej zvyšovanie) a vychádza z tejto globálnej vízie rozvoja Slovenska.
 Pri stanovení svojej vízie obec Valice  využila názory obyvateľov, ktoré vyjadrili v ankete a v osobných pohovoroch:
 
 
„ Valice je peknou a čistou obcou, je to otvorená a bezpečná obec občanov s pozitívnym vzťahom k obci, ktorá rozvážnym a cieľavedomým rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie kvality života.
Úspešnou realizáciou regionálnych politík, využitím verejných a súkromných investícií sa využije jej vnútorný potenciál pre rozvoj obce,  dôjde k vyrovnaniu regionálnych disparít a k vyváženému rozvoju obce.
Obec, kde občania dobre spolunažívajú a vážia si hodnoty okolo seba. Obec, kde ľudia radi, spokojne a plnohodnotne žijú“
 
 
3.2. Formulácia a návrh stratégie
 
V procese prípravy stratégie je pre presnejšie potreby programového obdobia 2016-
2022 vhodné stanoviť strategický cieľ (globálny cieľ), ktorý povedie k naplneniu dlhodobej
vízie rozvoja obce Barca zameranej na rozvoj obce v programovom období 2016-2022:
 
Strategickým cieľom rozvoja obce Valice na roky 2016-2022 je vytvoriť
podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie zamestnanosti,
ekonomickej výkonnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti s vyváženým
rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.
 
Stratégia zvolená na dosiahnutie strategického cieľa vychádza z poznania komplexných potrieb obce, ich dôležitosti pre zabezpečenie kvality života jej občanov a výsledkov dosiahnutých v rokoch 2007-2013. Do riešenia širokého spektra existujúcich rozvojových potrieb aktívne vstupujú viacerí aktéri (štát, miestna samospráva, súkromný sektor, mimovládne organizácie, občania atď.) s rôznymi kompetenciami, záujmami a finančnými zdrojmi. Preto stratégia vychádza z predpokladu, že príslušné orgány verejnej správy na národnej a regionálnej úrovni zabezpečia koordinovaný prístup pri realizácii intervencií na území kraja/okresu, ktorého predpokladom je vzájomná spolupráca a informovanosť kľúčových aktérov jeho rozvoja. Špecifická pozornosť v stratégii a celom dokumente PHSR je venovaná koordinácií intervencií spolufinancovaných zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy ako doplnkového zdroja financovania rozvojových zámerov obce. Účelom PHSR v strategickej časti je navrhnúť prioritné oblasti a opatrenia, ktoré sú:
 
a) priamo v kompetencii samosprávy (obce) a obec ich zabezpečuje v zmysle
príslušnej legislatívy,
 
b) nie sú priamo v kompetencii samosprávy (obce), ale obec ich v rámci svojich
schopností a možností dokáže ovplyvniť (najmä pri využití princípu partnerstva) vytváraním
synergických efektov.
Pre rozvojový program obce Valice na roky 2016-2022 sú navrhované tri oblasti
rozvoja obce Valice: oblasť sociálnej politiky, oblasť hospodárskej politiky, oblasť
environmentálne politiky.
 
3.3. Výber a popis prioritných oblastí a strategických cieľov
 
Pri výbere a popise svojich prioritných oblastí a strategických cieľov v nich obec
vychádza zo svojej vízie.
Pre naplnenie vízie rozvoja si obec pre roky 2016-2022 stanovila samostatné ciele pre tri prioritné oblasti svojho rozvoja nasledovne:
1. sociálna oblasť – v tejto oblasti je strategickým cieľom starostlivosť o ľudské zdroje a
zvýšenie ich kvality, špecifikom v tejto oblasti je starostlivosť o marginalizované
rómske komunity (ďalej aj MRK) vo väzbe na zrealizované a prebiehajúce projekty
a aktivity. Obec Valice považuje kvalitu ľudských zdrojov za podstatný faktor svojho
ďalšieho rozvoja, ktorého dynamika rozhodne o úspešnosti v naplnení stanovených
cieľov vo všetkých prioritných oblastiach. Vízia predpokladá pozitívny vzťah občanov
k obci, otvorenosť a poskytovanie bezpečia.
 
2. ekonomická (hospodárska) oblasť – v tejto oblasti je strategickým cieľom zvýšenie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti obce
Do tejto prioritnej oblasti rozvoja je zaradená aj oblasť verejnej správy, od efektívnosti ktorej táto prioritná oblasť v závisí predovšetkým so zreteľom na využívanie doplnkových zdrojov
financovania. Obec sa v tejto oblasti zameria realistické a uskutočniteľné aktivity pre
využitie potenciálu obce a regiónu hlavne vo väzbe na Mikroregión Valická dolina.
Vízia predpokladá využitie vnútorného potenciálu pre rozvoja cestovného ruchu.
 
3. environmentálna oblasť – v tejto oblasti je strategickým cieľom ochrana a tvorba
životného prostredia vo väzbe na už zrealizované projekty v regióne v minulom
programovom období Európskej únie v rokoch 2007-2013.
Špecifikom v tejto oblasti je riešenie odpadového hospodárstva a ochrana proti povodniam.
Vízia predpokladá zabezpečenie vyváženého rozvoja.
 
V týchto prioritných oblastiach bude obec vytvárať podmienky pre zvýšenie kvality života
obyvateľov obce, pre zvýšenie jej konkurencieschopnosti a zvýšenie ekonomickej výkonnosti
s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.
V prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia,
ktorými tieto strategické ciele chce dosiahnuť.
 
 
Formulár S1 – Plánovací formulár – vízia
 
Vízia
 
„ Valice je peknou a čistou obcou, je to otvorená a bezpečná obec občanov s pozitívnym vzťahom k obci, ktorá rozvážnym a cieľavedomým rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie kvality života.
Úspešnou realizáciou regionálnych politík, využitím verejných a súkromných investícií sa využije jej vnútorný potenciál pre rozvoj obce,  dôjde k vyrovnaniu regionálnych disparít a k vyváženému rozvoju obce.
Obec, kde občania dobre spolunažívajú a vážia si hodnoty okolo seba. Obec, kde ľudia radi, spokojne a plnohodnotne žijú“
 
 
 
Strategický cieľ
 
Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jej
konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti
s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.
 
Formulár S2 – Tabuľka strategických cieľov (ciele)
 
Prioritné oblasti
PO 01PO 02PO 03
Prioritná oblasť - SociálnaPrioritná oblasť -
Ekonomická
Prioritná oblasť -
Environmentálna
Ciele prioritných oblastí
Cieľom v oblasti sociálnej je
starostlivosť o ľudské zdroje a zvýšenie ich kvality.
Cieľom v oblasti ekonomickej je zvýšenie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie
konkurencieschopnosti
Cieľom v oblasti
environmentálnej je ochrana a
tvorba životného prostredia
 
 
Formulár S2 - Jednotlivé oblasti podpory
 
Prioritné oblasti – oblasti podpory
PO 01PO 02PO 03
Prioritná oblasť - SociálnaPrioritná oblasť -
Ekonomická
Prioritná oblasť -
Environmentálna
Sociálna starostlivosťPodnikateľské prostredie a MSPEnvironmentálna
infraštruktúra a vodné
hospodárstvo
Kultúrna oblasť a využitie kultúrneho dedičstvaDopravná infraštruktúraOdpadové hospodárstvo
Školstvo a vzdelávanieInovácia a IKTOchrana prírody a krajiny
Marginalizované rómske
komunity
Cestovný ruch
Verejná správa
 
 
Formulár S2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení (oblasti a opatrenia)
 
Prioritné oblasti – oblasti podpory
PO 01PO 02PO 03
Prioritná oblasť - SociálnaPrioritná oblasť -
Ekonomická
Prioritná oblasť -
Environmentálna
Opatrenie 1.1. Komplexná
starostlivosť o sociálne
znevýhodnené skupiny
občanov.
Opatrenie 2.1. Podpora
podnikateľov a zvýšenie
zamestnanosti.
Opatrenie 3.1. Podpora
aktivít a projektov v oblasti
vodného hospodárstva.
Opatrenie 1.2. Vytváranie
podmienok pre bývanie.
Opatrenie 2.2. Bezpečné,
kvalitné a udržiavané
miestne komunikácie.
Opatrenie 3.2. Podpora
aktivít a projektov v oblasti
odpadového hospodárstva.
Opatrenie 1.3. Podpora
kultúrnych, športových,
spoločenských aktivít
a využitie kultúrneho
dedičstva.
Opatrenie 2.3. Podpora
aktivít v oblasti inovácií a IKT.
Opatrenie 3.3. Podpora
aktivít a projektov v oblasti
prostredia, ochrany prírody
a krajiny.
Opatrenie 1.4. Podpora
aktivít a projektov v oblasti
školstva a vzdelávania.
Opatrenie 2.4. Vytváranie
podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu
a rekreácie.
Opatrenie 1.5. Podpora
aktivít a projektov v oblasti
marginalizovaných
rómskych komunít.
Opatrenie 2.5. Podpora
projektov v oblasti
zefektívnenia verejnej
správy.
 
 
 
4.  PROGRAMOVÁ ČASŤ
 
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť PHSR obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a
environmentálnej politike na úroveň projektov a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými
skupinami aktivít samosprávy vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich k plneniu
strategického cieľa rozvoja na roky 2017-2022.
Pri vypracovaní programovej časti PHSR obce Valice bol v zmysle platnej metodiky pre spracovanie PHSR implementovaný nasledovný postup:
 
 1. Obecné zastupiteľstvo navrhlo v programovej časti projekty a aktivity na dosiahnutie   definovaných v strategickej časti (Formulár P1, viď nižšie).
 
 1. Pracovná skupina pripomienkovala navrhované projekty a stanovila termíny realizácie projektov (roky), odhad ich financovania (výška a zdroje financovania), návrh ukazovateľov (Formulár P2)
 
 1.  Externý dodávateľ vypracoval sumárny návrh projektov ako východisko pre ďalšie
spracovanie (Formulár P3a, príloha programovej časti) a vypracovanie formulárov pre
prípravu navrhnutých projektov v súlade s akčným plánom realizácie PHSR na roky n+1 (Formulár P3, príloha programovej časti).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.  Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým     prioritám
 
Formulár P1 - Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí
 
Prioritná oblasť PO 01 Sociálna oblasť
 
OPATRENIEPROJEKTPRIORITNÁ OBLASŤ
Opatrenie 1.1. Komplexná
starostlivosť o sociálne
znevýhodnené skupiny
občanov.
1.1.1 Zvýšenie kvality starostlivosti o dôchodcov v
obci Barca
Sociálna starostlivosť.
Opatrenie 1.2. Vytváranie
podmienok pre bývanie.
1.2.1 Výstavba nájomných bytov v obciSociálna starostlivosť.
Opatrenie 1.3. Podpora aktivíta projektov v oblasti školstva a vzdelávania.1.3.1. Podpora technického
dobudovania a vybavenia
 MŠ
Školstvo a vzdelávanie
Opatrenie 1.4. Podpora
kultúrnych, športových,
spoločenských aktivít a využitie kultúrneho dedičstva.
1.4.1 Využitie nových foriem
sociálnych inovácií pri zachovaní kultúrneho dedičstva, oprava KD
 
Kultúrne a spoločenské
aktivity
1.4.2 Zóna oddychu: Revitalizácia verejných priestorovKultúrne a spoločenské
aktivity
1.4.3 Zóna oddychu: Obnova športového ihriska a detského ihriskaKultúrne a spoločenské
aktivity
1.4.4 Zriadenie Komunitného centra –
podpora komunitného centra
Kultúrne a spoločenské
aktivity
Opatrenie 1.5. Podpora aktivít v oblasti marginalizovaných rómskych komunít.1.5.1. Zriadenie terénnych
sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne a rómskych hliadok
Marginalizované rómske
komunity
 
 
 
Formulár P1 - Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí
 
Prioritná oblasť PO 02 Ekonomická oblasť
 
OPATRENIEPROJEKTPRIORITNÁ OBLASŤ
Opatrenie 2.1. Podpora
podnikateľov a zvýšenie
zamestnanosti.
Podnikateľské prostredie
Opatrenie 2.2. Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie..2.2.1 Obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácii
Dopravná infraštruktúra
Opatrenie 2.3. Podpora aktivít v oblasti  inovácií a IKT. 
 
Inovácie, IKT
Opatrenie 2.4. Vytváranie
podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu a rekreácie.
2.4.1  Podpora zachovania kultúrneho dedičstvaCestovný ruch
2.4.2 Podpora rozvoja cestovného
ruchu na území obce
(cykloturistika)
 
Cestovný ruch
2.4.3 Využitie kultúrnych tradícií v obci Valice (rómske špeciality, hudba, tanec)Cestovný ruch
2.4.4 Rekonštrukcia kultúrnych
pamiatok v obci
Cestovný ruch
Opatrenie 2.5. Podpora projektov v oblasti zefektívnenia verejnej správy.2.5.1 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom a podnikateľom v obciVerejná správa
2.5.2 Zriadenie kamerového systému obce. Vybudovať dom smútkuVerejná správa
 
2.5.3 Zlepšenie regionálnej
spolupráce pri rozvojových
aktivitách
Verejná správa
2.5.4 Spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
Verejná správa
 
 
 
Formulár P1 - Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí
 
Prioritná oblasť PO 03 Environmentálna oblasť
 
 
OPATRENIEPROJEKTPRIORITNÁ OBLASŤ
Opatrenie 3.1. Podpora aktivít a projektov v oblasti vodného hospodárstva3.1.1 Zabezpečenie zdravotne nezávadnej pitnej vodyEnvironmentálna
infraštruktúra
Opatrenie 3.2. Podpora aktivíta projektov v oblasti odpadového hospodárstva.3.2.1 Rozšírenie existujúceho
separovaného zberu odpadov a úprava zložiek komunálnych odpadov v obci
Ochrana prírody a krajiny
Opatrenie 3.3. Podpora aktivít a projektov v oblasti prostredia, ochrany prírody a krajiny.3.3.1 Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v obci Valice
 
Ochrana prírody a krajiny
3.3.2 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov a zmena palivovej základne, verejné osvetlenieOchrana prírody a krajiny
3.3.3 Podpora projektov a aktivít v oblasti ochrany prírody a krajiny, environmentálnej osvety a kultúrneho dedičstva
 
Ochrana prírody a krajiny
 
 
 
Súhrn všetkých projektov sa uvádza vo formulári P3a (prílohová časť) a z pohľadu
finančných zdrojov majú uvedené údaje súvislosť vo formulároch F6 a F3. Pre podrobnejšie
rozpracovanie do samostatných formulárov boli zaradené projekty pre obdobie prvého
akčného plánu PHSR (2015-2016) a budú každoročne doplnené pri hodnotení PHSR.
 
4.2. Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a
cieľových hodnôt
 
Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR.
Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PHSR sú spracované v prehľade vo formulári P2.
Výstupy projektu predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie
aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. Výsledok projektu (výstup
programu) predstavuje okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine. Dopad predstavuje vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu projektu.
 
Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú
hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít,
vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú skutočnosť, že
niečo bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované.
Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu na cieľovú skupinu
projektu bezprostredne po ukončení realizácie projektu a merajú bezprostredný následok,
ktorý bol vyvolaný výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická väzba).
Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt intervencie na územie a cieľovú
skupinu, následky dosiahnutých výsledkov projektu, teda príspevok k riešeniu cieľov
stanovených pre prioritnú oblasť, potrieb cieľovej skupiny alebo k odstraňovaniu prekážok či
využívaniu potenciálu rozvoja územia (preto je medzi výsledkom a dopadom logická väzba).
Z tohto hľadiska preto nemusí byť dosiahnutie strategického cieľa vyjadrené ukazovateľmi dopadu, ale môže byť vyjadrené aj vhodnými ukazovateľmi výsledku. Pre oblasť hodnotenia
dopadov pre PHSR obce Barca boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov
stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje
k termínu roku 2020.
 
 
Formulár P2 - Tabuľka ukazovateľov výstupov, výsledkov, dopadov
 
Typ
ukazovateľa
Názov
ukazovateľa
             DefiníciaInformačný
zdroj
Merná
jedn.
Vých.
hodn.
2017
Cieľ
 
2018
Cieľ
 
2020
 
PRIORITNÁ OBLASŤ PO 01 SOCIÁLNA
 
1.1.1  Zvýšenie kvality starostlivosti o dôchodcov v obci Barca
Výstup Realizačné náklady        ObÚeuro035003500
VýsledokPočet nových klientov
a inovovaných služieb starostlivosti
ObÚPočet025060
DopadZrealizované projekty pre
sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Databáza
RegDat
Počet001
1.2.1 Výstavba nájomných bytov v obci
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro0016000
VýsledokPočet novopostavených
nájomných bytov vo vlastníctve obce
ŠtatistikaPočet0012
DopadZrealizované projekty pre zlepšenie podmienok bývaniaDatabáza
RegDat
Počet001
1.3.1 Podpora technického dobudovania a vybavenia materskej školy a základnej školy
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro02000000
VýsledokKapacita podporených
materských škôl /dieťa
ObÚPočet000
DopadPočet podporených zariadení školskej infraštruktúryŠtatistikaPočet001
1.4.1 Využitie nových foriem sociálnych inovácií pri zachovaní kultúrneho dedičstva
Výstup Náklady na opravu kaštieľaObÚeuro00140000
VýsledokZvýšiť počet návštevníkov obceObÚPočet02565
DopadLokality so zlepšenými
podmienkami pre rozvoj kultúry
a cestovného ruchu
ŠtatistikaPočet001
1.4.2 Zóna oddychu: Revitalizácia verejných priestorov
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro0020000
VýsledokPočet návštevníkov počas rokaObÚPočet01555
DopadZrealizované projekty revitalizácie verejných priestorovŠtatistikaPočet001
1.4.3 Zóna oddychu: Obnova športového ihriska a detského ihriska
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro0010000
VýsledokPočet obyvateľov využívajúci ihriskáObÚPočet00300
DopadZrealizované projekty obnovy športového ihriska a detského ihriskaŠtatistikaPočet001
1.4.4 Komunitné centrum – podpora komunitného centra
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro0015000
VýsledokZvýšenie počtu športových,
kultúrnych a spoločenských
podujatí
ObÚPočet/rok010
DopadZrealizované projekty pre
zlepšenie podmienok v oblasti
kultúry
ŠtatistikaPočet001
1.5.1 Zriadenie terénnych sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne
Výstup Náklady na poskytnuté službyObÚeuro01200024000
VýsledokPočet klientovObÚPočet0125150
DopadZrealizované projekty pre
zlepšenie podmienok v oblasti
sociálnych služieb MRK
ŠtatistikaPočet001
 
 
 
 
PRIORITNÁ OBLASŤ PO 02 EKONOMICKÁ
 
2.2.1 Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro0015000
VýsledokZrekonštruované a nové plochyObÚM2000
DopadZrealizované projekty technickej infraštruktúryŠtatistikaPočet011
2.4.1  Podpora zachovania kultúrneho dedičstva
VýstupNáklady na poskytnuté službyObÚeuro0150000
VýsledokPočet spracovaných štúdií a PDObÚPočet001
DopadRealizované projekty zachovania
kultúrneho dedičstva
ŠtatistikaPočet011
2.4.2 Podpora rozvoja cestovného ruchu na území obce
Výstup Náklady na poskytnuté službyObÚeuro007000
VýsledokPočet spracovaných štúdií a PDObÚks001
DopadPripravované projekty
technickej infraštruktúry
ŠtatistikaPočet001
2.4.3 Obnovenie kultúrnych tradícií v obci Valice /rómske špeciality/
Výstup Náklady na poskytnuté službyObÚeuro002000
VýsledokPočet spracovaných štúdiíObÚks001
DopadLokality so zlepšenými
podmienkami pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu
ŠtatistikaPočet001
2.4.4 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v obci Valice
Výstup Náklady na poskytnuté službyObÚeuro00150000
VýsledokPočet spracovaných štúdiíObÚks001
DopadLokality so zlepšenými
podmienkami pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu
 
ŠtatistikaPočet001
2.5.1 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných podnikateľom a občanom
Výstup Ročné nákladyObÚeuro010001000
VýsledokPočet zavedených
elektronických služieb, max.
možnosť využitia je 138 služieb
ObÚPočet02050
DopadPočet poskytovaných
elektronických služieb verejnej
správy
 
ŠtatistikaPočet0050
2.5.2 Zriadenie kamerového systému obce
Výstup Náklady na dodaný tovar s montážouObÚeuro0080000
VýsledokPočet nových monitorovaných
miest
ObÚPočet0010
DopadZníženie priestupkovej
kriminality v obci
 
ŠtatistikaPočet008
2.5.3 Zlepšenie regionálnej spolupráce pri rozvojových aktivitách
Výstup Celkové nákladyObÚeuro05001000
VýsledokPočet partnerov zapojených do
podpory regionálneho rozvoja
ObÚPočet005
DopadPartneri zapojení do podpory
regionálneho rozvoja
 
ŠtatistikaPočet005
2.5.4 Spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie
Výstup Náklady na poskytnuté službyObÚeuro0015000
VýsledokPočet aktualizovaných
dokumentov
ObÚPočet001
DopadPočet aktualizovaných
rozvojových dokumentov
 
ŠtatistikaPočet001
 
 
 
 
 
PRIORITNÁ OBLASŤ PO 03 ENVIRONMENTÁLNA
 
3.1.1 Zabezpečenie zdravotne nezávadnej pitnej vody
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro0015000
VýsledokZrekonštruované obecné studneObÚPočet005
DopadZrealizované projekty technickej infraštruktúryŠtatistikaPočet005
3.2.1 Rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov a úprava zložiek komunálnych odpadov v obci
VýstupNáklady na obstaranie zariadeníObÚeuro0040000
VýsledokZvýšenie množstva
vyseparovaných komunálnych
odpadov t/rok
ObÚt/rok0010
DopadMnožstvo separovaného
odpadu z celkového množstva
 
Databáza
RegDat
%05
3.3.1 Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v obci Valice
Výstup Náklady na dodávku tovarov
 
ObÚeuro0050000
VýsledokZníženie prašnostiOÚ - ŽP%0060
DopadZrealizované projekty zníženia
znečistenia ovzdušia
 
Databáza
RegDat
Počet001
3.3.2 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov a zmena palivovej základne
VýstupNáklady na zrealizované
stavebné práce
 
ObÚeuro0030000
VýsledokZníženie energetickej náročnosti
budovy  a verejného osvetlenia v %
 
ObÚ%0065
DopadProjekty energetickej
Efektívnosti
 
Databáza
RegDat
Počet01
3.3.3 Podpora projektov a aktivít v oblasti ochrany prírody a krajiny, environmentálnej osvety a kultúrneho dedičstva
Výstup Náklady na zrealizované
stavebné práce
ObÚeuro0020000
VýsledokPočet obyvateľov žijúcich v
revitalizovanom prostredí
ObÚPočet00900
DopadRealizované projekty v oblasti
ochrany prírody a krajiny
 
ŠtatistikaPočet001
 
 
 
5.  REALIZAČNÁ ČASŤ
 
Realizačná časť PHSR nadväzuje na programovú časť a je s ňou prepojená formulármi
podrobnejšieho rozpracovania projektových zámerov (Formuláre P3) vo väzbe na akčný plán
na roky n+2 (Formulár R6). Realizačná časť obsahuje najmä:
 
- Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia programu,
- akčný plán s výhľadom na roky 2015-2016 (vecný a časový harmonogram realizácie
jednotlivých projektov).
 
 
5.1. Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii
 
Legislatíva. Realizácia PHSR predpokladá zabezpečenie činností na úrovni programu a
na úrovni projektov. Realizácia začína po vypracovaní a schválení PHSR v obecnom
zastupiteľstve a zabezpečuje ju počas platnosti PHSR v zmysle platnej legislatívy o podpore
regionálneho rozvoja samospráva (obec, mesto, VUC). Podľa par. 12 Zákona NR SR č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja: „Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory
regionálneho rozvoja: ... b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.“
 
Iné. Obecný úrad Valice nemá v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni:
z prípravy a realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v Programovom období 2007-2013, z prípravy a realizácie projektov financovaných z rôznych dotačných titulov v rokoch 2007-2013.
5.2. Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie
 
Organizačné zabezpečenie. Realizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce je činnosťou samosprávy a obec ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov(obecné zastupiteľstvo, starosta). Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, úradu (ObÚ), poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu naďalší rok. V pláne komunikácie (Formulár R5) je táto činnosť naplánovaná do termínu september príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR zapredchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.
 
Obecné zastupiteľstvo. Najvyšším orgánom obce je obecné zastupiteľstvo. Vo vzťahu
k realizácii PHSR zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu,
schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia.
Zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z
doplnkových zdrojov financovania a z prostriedkov rozpočtu obce. Zastupiteľstvo v rámci hodnotenia PHSR schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o
zmenách a aktualizácii programu. Zastupiteľstvo vo svojich uzneseniach týkajúcich sa
hodnotenia PHSR v prípade nutnosti korekcií rozdeľuje jednotlivé priority programu a
akčného plánu medzi existujúce komisie ObÚ, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a
hodnotením ich realizácie.
 
Starosta. Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta obce.
Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené
zastupiteľstvu. Vo vzťahu k realizácii PHSR starosta riadi proces realizácie, na programovej
úrovni podpisuje uznesenie obecného zastupiteľstva o strategickej časti dokumentu,
schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym
orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (riadiace orgány jednotlivých operačných
programov, dodávatelia, fondy a iné).
 
Inštitucionálne zabezpečenie. Inštitucionálne a administratívne zabezpečuje veci
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom obecný úrad.
Okrem prípadov, kedy budú žiadateľmi/prijímateľmi projektov iné subjekty v plnom rozsahu
zabezpečuje (vykonáva) administráciu a procesy komunikácie, hodnotenia, monitorovania.    
 
Tab. 4 Zabezpečenie činností v realizácii PHSR na úrovni programu a projektu
ČinnosťObZStarostaKomisie ObZObÚExterné
prostredie
PrípravaSchvaľujeRiadiHodnotíSpolupracujeVykonáva
FinancovanieSchvaľujeRiadiHodnotíVykonáva
ImplementáciaSchvaľujeRiadiHodnotíSpolupracujeVykonáva
HodnotenieSchvaľujeRiadiVykonáva
MonitoringSchvaľujeRiadiHodnotíVykonáva
KontrolaSchvaľujeRiadiNavrhuje
 
 
V podmienkach obce Valice zabezpečuje výkon činností súvisiacich s realizáciou PHSR
v rámci štruktúry starosta obce. Pre zabezpečenie a koordináciu činností projektového cyklu
pre projekty financované z EŠIF spolupracuje s externými subjektmi a takto je zabezpečený plynulý tok informácií a zabezpečenie činností potrebných pre realizáciu PHSR, ako aj činností v rámci projektového cyklu na úrovni jednotlivých projektov a procesov(príprava projektovej dokumentácie, príslušné povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných prác) a prípravu žiadostí o doplnkové zdroje financovania.
 
 
5.3. Stručný popis komunikačnej stratégie
 
Zabezpečenie realizácie PHSR je dosahované koordinovaným prístupom a spoluprácou so všetkými partnermi a aktérmi regionálneho rozvoja na území obce. Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci informovanosti a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov)
alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii
jednotlivých projektov.
 
Komunikačnú stratégiu obce  Valice vo vzťahu k PHSR nie je účelné vyčleniť z celkovej komunikačnej stratégie, ktorá sa uskutočňuje vo vzťahu k jeho obyvateľom ako hlavnej cieľovej skupine. Hlavným cieľom komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, aby bol každý občan o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PHSR a jeho realizácie vyplynú, informovaný včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Podstatný a hlavný nástroj komunikácie predstavuje webová stránka so sprievodnými komunikačnými kanálmi: úradná tabuľa, miestny rozhlas, webová stránka.
 
Komunikácia so strategickými sociálno-ekonomickými partnermi a organizáciami je
obsahom jedného z projektov PHSR na roky 2018-2022 a bude prebiehať kontinuálne v rámci
tohto projektu a nepotrebuje žiadne mimoriadne opatrenia. Komunikácia so zamestnancami
je súčasťou ich bežnej činnosti a nepotrebuje žiadne mimoriadne opatrenia. Hlavným
nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly je „Materiál na
rokovanie obecného zastupiteľstva“. Vstupné údaje pripravujú v dostatočnom predstihu
zamestnanci obecného úradu, materiál má svojho predkladateľa (konkrétna zodpovednosť,
odborná garancia), na príprave materiálu sa stanoviskami podieľajú komisie zastupiteľstva
ako poradné orgány ObZ, rokujú o ňom poslanci zastupiteľstva, materiál je verejne prístupný
a zastupiteľstvo je verejné (o zastupiteľstve je informované obyvateľstvo a organizácie
všetkými informačnými kanálmi).
 
Počas programového obdobia 2018-2022 je naplánovaných 10 aktivít na predloženie tohto typu materiálu do obecného zastupiteľstva: aktivity týkajúce sa samotného procesu informovanosti a schvaľovania dokumentu (1,2), aktivity týkajúce sa každoročného hodnotenia dokumentu PHSR (3,5,6,8,9), aktivity týkajúce sa schvaľovania nových akčných plánov PHSR a schvaľovania rozpočtov pre navrhované projektové zámery vrátane prípadných korekcií (4,7), jedna aktivita z celkového hodnotenia PHSR (10). Z hľadiska efektivity je navrhnuté spojenie aktivity týkajúcej sa hodnotenia a monitorovania PHSR za daný rok s návrhom nového akčného plánu.
 
 
 
Formulár R1 - Plán komunikácie, hodnotenia a monitoringu realizácie PHSR obce Valice
 
P.
č.
Časový
 rámec
MiestoCieľová
skupina
FormaTéma, cieleVstupné údajeVýstupy
1.012/2017ObÚobčaniaMateriál na
rokovanie ObZ
HSR
strategická časť
Návrh dokumentuUznesenie
ObZ
2.11/2017ObÚobčaniaMateriál naPHSRNávrh dokumentuUznesenie
ObZ
3.09/2019ObÚobčaniarokovanie ObZVyhodnotenie PHSR za rok 2018Kontrola uznesenia 2017.  Hodnotiaca správa PHSRMonitorov. Správa 01 Uznesenie
ObZ
4.01/2018ObÚobčaniaMateriál naAkčný plán PHSR na roky 2017-2018PHSR – Metodika vypracovaniaNávrh akčného plánu
5.09/2019ObÚobčaniarokovanie ObZVyhodnotenie PHSR za rok 2018Kontrola uznesenia 2018.  Hodnotiaca správa PHSRMonitorov. Správa 02 Uznesenie
ObZ
6.09/2020ObÚobčaniaMateriál naVyhodnotenie PHSR za rok 2019Kontrola uznesenia 2019.  Hodnotiaca správa PHSRMonitorov. Správa 03 Uznesenie
ObZ
7.09/2018ObÚobčaniarokovanie ObZAkčný plán PHSR na roky 2019-2020PHSR – Metodika vypracovaniaNávrh akčného plánu
8.09/2020ObÚobčaniaMateriál naVyhodnotenie PHSR za rok 2019Kontrola uznesenia 2019.  Hodnotiaca správa PHSRMonitorov. Správa 04 Uznesenie
ObZ
9.09/2021ObÚobčaniarokovanie ObZVyhodnotenie PHSR za rok 2020Kontrola uznesenia 2020.  Hodnotiaca správa PHSRMonitorov. Správa 05 Uznesenie
ObZ
10.09/2022ObÚobčaniaMateriál naVyhodnotenie PHSR za roky  2017 - 2022Kontrola uznesenia 2021-2022.  Hodnotiaca správa PHSRMonitorov. Správa 06 Uznesenie
ObZ
 
 
 
5.4. Systém monitorovania a hodnotenia
 
Monitorovanie. Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PHSR až do ukončenie jeho platnosti a to na úrovni projektov.
Základným prvkom monitorovania je projekt, na úrovni programu sa pripravuje súhrnná
monitorovacia správa za príslušný rok. Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú údaje z
plánovaných a dosiahnutých ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu jednotlivých projektov(uvedené vo Formulári P2).
 
Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená v ObZ (v prípade projektov financovaných z EŠIF aj monitorovacia správa schválená riadiacim orgánom v systéme ITMS). Za prípravu monitorovacej správy za projekt je zodpovedný starosta (v spolupráci s externou spoločnosťou, ak sú náklady na externý manažment oprávnenými nákladmi projektu). Výsledky monitorovania sú podkladom pre hodnotenie vykonávané na úrovni programu.
 
Monitorovanie plnenia PHSR bude stálym procesom zameraným na sledovanie zmien prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé projekty, ukazujú stav implementácie výstupov, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k akčnému plánu (Formulár R6) a financiám (Formulár F6). Cieľom monitorovania je získavanie informácii o skutočnom plnení opatrení na zmenu negatívneho vývoja, spôsobu realizácie, definovanie a prijatie korekčných opatrení.
 
Korekcie. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov úradu (ObÚ), poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. V pláne komunikácie (Formulár R5) je táto činnosť naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia,
hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V
prípade nutnosti korekcií mimo rámec pravidelného každoročného hodnotenia PHSR budú na
základe podnetu starostu či poslancov ObZ komisie obecného zastupiteľstva navrhovať a
odporúčať opatrenia pre odstránenie nedostatkov a nezrovnalostí.
 
Hodnotenie. V súvislosti s uvedeným postupom sa bude proces hodnotenia vykonávať
na úrovni programu (PHSR) systematicky a priebežne počas celého trvania programu až po
predloženie správy z hodnotenia programu (2021). Proces hodnotenia sa vykonáva len na
operatívnej úrovni (strategické hodnotenie nie je pre túto úroveň dokumentu povinné). Operatívne hodnotenie sa zakladá na každoročnom hodnotení - vyhodnotenie PHSR bude
prebiehať v zmysle platnej legislatívy o podpore regionálneho rozvoja každoročne
hodnotiacou správou a monitorovacou správou, ktoré prejdú schvaľovacím procesom v
obecnom zastupiteľstve (uvedené vo Formulár R1). Výstupom hodnotenia je hodnotiaca
správa za príslušný rok, ktorá hodnotí pokrok k dosiahnutiu stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí. Vstupnými údajmi pre prípravu tejto správy sú výsledky monitorovania - monitorovacie správy jednotlivých projektov realizovaných v rámci programu.
Hodnotiace a monitorovacie správy PHSR sú podkladom pre rozhodnutia orgánov (ObZ, starosta) pri riadení realizácie programu s účelom dosiahnuť pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov jednotlivých prioritných oblastí PHSR. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R1a R5.
 
 
Formulár R5 - Plán hodnotenia realizácie PHSR obce Valice (len operatívne hodnotenie)
 
Typ hodnoteniaVykonať prvýkrát
 
Dôvod vykonania/periodicita
Ad hoc hodnotenie celého PHSR2018-2022Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona NRSR 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja – forma
viď Formulár R1.
 
Tematické hodnotenie časti PHSR2018Téma hodnotenia: ak bola téma identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok.
 
Ad hoc mimoriadne hodnoteniePri značnom odklone od stanovených cieľov a/alebo zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí a/alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri návrhu na revíziu PHSR.
 
Ad hoc hodnotenie celého PHSR2017, 2022Aktualizácia PHSR sa očakáva v zmysle Metodiky pre spracovanie PHSR každé 3-4 roky.
 
Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho častiNa základe rozhodnutia starostu v zmysle príslušných
predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného orgánu obce, na základe podnetu poslancov, na základe protokolu Národného kontrolného úradu SR, na základe Správy auditu.
 
Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti2022Na základe rozhodnutia starostu o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre programové obdobie 2020-2027.
 
 
 
 
 
5.5. Akčný plán na obdobie dvoch nasledujúcich rokov
 
Súčasťou realizačnej časti PHSR je aj akčný plán spracovaný na obdobie dvoch rokov
(n+2), v prípade obce Valice sú to roky 2018-2019 (Formulár R6). Akčný plán je spracovaný podľa jednotlivých prioritných oblastí a obsahuje všetky projekty všetkých  opatrení. Neaktívne projekty sú označené skratkou N/A, kvôli celkovému prehľadu však boli ponechané v prehľade.
 
 
 
 
 
 
 
Formulár R6 - Akčný plán na roky 2018-2019
 
Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 01 Sociálna oblasť 2018-2019
 
ProjektTermínZodpovednýZdroj financovania
1.1.1 Zvýšenie kvality starostlivosti o dôchodcov v obci ValiceN/AN/AN/A
1.2.1 Výstavba nájomných bytov v obciN/AN/AN/A
1.3.1. Podpora technického
dobudovania a vybavenia
2018starostaMV SR
1.4.1 Využitie nových foriem
sociálnych inovácií pri zachovaní
kultúrneho dedičstva a oprava KD
 
2018starostaPRV
1.4.2 Zóna oddychu: Revitalizácia
verejných priestorov
N/AN/AN/A
1.4.3 Zóna oddychu: Obnova
športového ihriska a detského ihriska
2018starostaRegionálny operačný program
1.4.4 Komunitné centrum –
podpora komunitného centra
2019starosta MV SR SVPRK
1.5.1. Zriadenie terénnych
sociálnych služieb a sociálnej práce
v teréne. Rómske hliadky
2019starostaMPSVaSR , FSR
 
 
Formulár R6 - Akčný plán na roky 2018-2019 (pokračovanie)
 
Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 02 Ekonomická oblasť 2018-2019
 
ProjektTermínZodpovednýZdroj financovania
2.2.1 Obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácii a chodníkov
N/AN/AN/A
2.4.1  Podpora zachovania kultúrneho dedičstvaN/AN/AN/A
2.4.2 Podpora rozvoja cestovného
ruchu na území obce
 
N/AN/AN/A
2.4.3 Využitie kultúrnych tradícií v obci Barca (rómske špeciality, hudba, tanec)N/AN/AN/A
2.4.4 Rekonštrukcia kultúrnych
pamiatok v obci
 N/AN/A
 
N/A
2.5.1 Skvalitnenie verejných služieb
poskytovaných občanom a
podnikateľom v obci
N/AN/A N/A
2.5.2 Zriadenie kamerového systému obce
 
2018starostaMV SR prevencia kriminality
2.5.3 Zlepšenie regionálnej
spolupráce pri rozvojových
aktivitách
 
2017 - 2022starostaIné doplnkové zdroje
2.5.4 Spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
 
N/AN/AN/A
 
 
Formulár R6 - Akčný plán na roky 2018-2019 (pokračovanie)
 
Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 03 Enviromentálna oblasť 2018-2019
 
ProjektTermínZodpovednýZdroj financovania
3.1.1 Zabezpečenie zdravotne nezávadnej pitnej vody
 
2019StarostaMV SR SVPRK
3.2.1 Rozšírenie existujúceho
separovaného zberu odpadov a úprava zložiek komunálnych odpadov v obci
 
N/AN/AN/A
3.3.1 Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v obci Barca
 
N/AN/AN/A
3.3.2 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov a zmena palivovej základne, verejné osvetlenie
 
N/AN/AN/A
3.3.3 Podpora projektov a aktivít v oblasti ochrany prírody a krajiny, environmentálnej osvety a kultúrneho dedičstva
 
 N/AN/A
 
N/A
2.5.1 Skvalitnenie verejných služieb
poskytovaných občanom a
podnikateľom v obci. Dom smútku
 
N/AN/A N/A
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  FINANČNÁ ČASŤ
 
Finančná časť PHSR nadväzuje na predchádzajúce časti PHSR a obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení. Táto časť obsahuje:
 
- identifikáciu možných zdrojov financovania zabezpečenia realizácie PHSR a indikatívny
finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viac zdrojového financovania na úrovni jednotlivých projektov,
- systém hodnotenia pre výber projektov,
Pri tvorbe finančnej časti PHSR postupoval realizačný team v zmysle Metodiky pre
spracovanie PHSR:
 
1. Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre
realizáciu PHSR (Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR) a indikatívny finančný plán PHSR (Formulár č. F 5 - Indikatívny rozpočet – sumarizácia).
2. Externý dodávateľ vypracoval návrhy hodnotenia projektov pre zaraďovanie do
priorít v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami
3. Návrh finančnej časti sa prerokoval v pracovnej skupine
4. Schválený indikatívny rozpočet sa postupne zapracoval do programového rozpočtu
samosprávy a ďalších záväzných dokumentov.
5. Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčného
plánu.
 
 
6.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
 
Identifikácia možných zdrojov financovania. Zdroje financovania realizácie PHSR sa
členia v závislosti od dostupnosti na dve základné kategórie:
 
I. Riadne zdroje finančného zabezpečenia
 
I.A. Verejné zdroje
a) štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev
(dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR),
b) štátny účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond),
c) rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Banská Bystrica),
d) rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje),
 
I.B Iné zdroje
e) prostriedky fyzických osôb,
f) prostriedky právnických osôb,
g) úvery,
h) príspevky medzinárodných organizácií,
i) prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi
Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody,
Švajčiarsky finančný mechanizmus)
j) iné prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
 
 
 
 
II. Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia
k) finančné prostriedky z Európskej únie, v programovom období 2014-2020 tzv. európske
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré
podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň Európskej únie) a regiónom s nepriaznivou štruktúrou
zamestnanosti a podnikateľského prostredia. Priradenie jednotlivých projektových
zámerov k programovej štruktúre (EŠIF) je indikatívne a bude sa upresňovať po schválení
jednotlivých operačných programov v akčných plánoch.
 
 
Tab. 5 Indikatívny prehľad možných zdrojov finančného zabezpečenia realizácie projektov PHSR
 
P.
Č.
Číslo
projektu
I. Riadne zdroje
financovania
II. Doplnkové zdroje financovania (EŠIF)
Operačný
program
Prioritná osŠpecifický cieľ
1.1.1.1Rozpočet obce*OP Ľudské
zdroje
PO 3 Sociálne
začleňovanie
3.1.1 Zvýšenie účasti najviac
znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti
3.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
3.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
3.2.2 Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie
2.1.2.1Iné zdroje -
Účelové fondy
(ŠFRB SR)
N/AN/AN/A
3.1.3.1Rozpočet obce
 
N/AN/AN/A
4.1.4.1Rozpočet obce + BBSK     N/A       N/AN/A
5.1.4.2Rozpočet obce
 
N/AN/AN/A
6.1.4.3Rozpočet obceROPPO4
Zlepšenie
kvality života
v regiónoch s dôrazom na
životné
prostredie
4.3.2 Regenerácia a využitie nevyužívaných objektov a areálov (brownfields) s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľov
7.1.4.4Rozpočet obce*+ MV SVPRKN/AN/AN/A
8.1.5.1Rozpočet obce*OP Ľudské
zdroje
PO 3 Sociálne
začleňovanie
3.2.1 Prechod z inštitucionálnej na
komunitnú starostlivosť
9.2.2.1Rozpočet obce
 
N/AN/AN/A
10.2.4.1Rozpočet obce*
Iné zdroje
IROP**PO3IROP3 - iba za podmienky vytvorenia kreatívneho centra za účelom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu
11.2.4.2Rozpočet obce*IROPPO1
Bezpečná a
ekologická
doprava v
regiónoch
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
12.2.4.3Iné zdrojeIROP**PO3IROP3 - iba za podmienky vytvorenia kreatívneho centra za účelom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu
13.2.4.4Rozpočet obceROP**PO3IROP3 - iba za podmienky vytvorenia kreatívneho centra za účelom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu
14.2.5.1Rozpočet obce*OP Efektívna
verejná
správa
PO1
Posilňovanie
inštitucionáln
ych kapacít a
efektívnosti
VS
1.1 Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a
podnikateľov
1.2 Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov
15.2.5.2Rozpočet obce  +Štátny rozpočet (Rada Vlády SR pre prevenciu
kriminality)
N/AN/AN/A
16.2.5.3Rozpočet obce
 
N/AN/AN/A
17.2.5.4Rozpočet obce
 
N/AN/AN/A
18.3.1.1Rozpočet obce* + MV SVPRKN/AN/AN/A
19.3.2.1Rozpočet obce*OP Kvalita
životného
prostredia
PO1
Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredn.
 Rozvoja environment.
infraštruktúry
Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek
environmentálneho acquis
- Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu
nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
20.3.3.1Envirofond
Rozpočet obce*
 
N/AN/A                    N/A
21.3.3.2Rozpočet obce*OP KŽPPO4
Energeticky
efektívne
nízkouhlíkové
hospodárstvo
vo všetkých sektoroch
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov nad rámec minimálnych
požiadaviek
- Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
22.3.3.3Rozpočet obce
 
N/AN/AN/A
Rozpočet obce* – pri využití doplnkových zdrojov financovania časť na spolufinancovanie projektov
IROP** – v prípade investičnej realizácie
 
 
6.2. Model viac zdrojového financovania jednotlivých projektov
 
Model viac zdrojového financovania. Financovanie PHSR bude viac zdrojové, štruktúra
zdrojov financovania bude závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a od spoločensko -  ekonomických podmienok. Financovanie sa bude opierať o rozpočet obce, finančné zdroje
partnerov, zdroje EÚ, bankové úvery, súkromné a ďalšie zdroje. Pri získavaní zdrojov pre
financovanie PHSR sa bude využívať metóda aktívneho vyhľadávania finančných zdrojov
(fundraisingu). Finančné vyčíslenie jednotlivých projektových zámerov PHSR je stanovené
kvalifikovaným odhadom, prípadne na základe ocenených výkazov - výmer stavebných
rozpočtov, konečné rozpočty budú súčasťou žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP, v prípade doplnkových zdrojov financovania) alebo žiadostí o dotácie. Pri schvaľovaní
financovania jednotlivých opatrení sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na
hospodársky a sociálny rozvoj obce podľa hodnotiaceho systému predstaveného v časti 5.3. tohto dokumentu.
 
 
 
Formulár F3 - Model viac zdrojového financovania PHSR obce Valice – intervenčná matica
 
Viac zdrojové financovanie
Číslo
projektu
Celkové
náklady
Verejné zdrojeIné zdroje
Štátny
rozpočet
Doplnkové
zdroje
(EŠIF)
VÚCRozpočet
obce
Iné
Oblasť I.439 00053 200358 2508 00019 550
1.1.17 0006 0001 000
1.2.116 00014 0002 000
1.3.1200 000190 00010 000
1.4.1145 000140 0005 000
1.4.220 00019 0001 000
1.4.310 0009 500500
1.4.45 0004 750250
1.5.136 00034 2001 800
Oblasť II.143 50024 300108 3001 6009 300
2.2.115 00014 500500
2.4.113 00012 0001 000
2.4.29 0008 500500
2.4.32 0001 600400
2.4.42 0001 800200
2.5.12 0001 800200
2.5.284 00080 0004 000
2.5.31 5001 500
2.5.415 00014 0001 000
Oblasť III.155 00061 00085 50008 500
3.1.115 00013 5001 500
3.2.140 00038 0002 000
3.3.150 00047 5002 500
3.3.230 00028 5001 500
3.3.320 00019 0001 000
SPOLU737 500138 500550 0509 60037 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulár F5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia
 
 
Prioritné oblasti
Rok (v tis. eur)
 
2016
 
201720182019202020212022202320242025Spolu
I. Sociálna politika – oblasť
 
34535201118100000439,0
II. Hospodárska politika – oblasť
 
08420201081,5000143,5
III. Environmentálna
politika – oblasť
1520303015151010100155,0
SPOLU
 
3601397061433311,510100737,5
 
 
 
6.3. Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania
 
Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania. Pri schvaľovaní
financovania jednotlivých projektov PHSR sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na
hospodársky a sociálny rozvoj obce. Jednotlivé projekty sú rozdelené do štyroch kategórií
podľa priorít.
 
Najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy (národnej,
aproximačnej), projekty v realizácii a projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu.
 
Do druhej kategórie (vysoká priorita) sú zaradené projekty s oporou vo všeobecnom
záväznom nariadení, koncepčných materiáloch a investičné projekty s ukončenou prípravnou
fázou (právoplatné stavebné povolenie a ukončené verejné obstarávanie). Do tejto (druhej) sú zaradené aj projekty modelov spolupráce verejno-súkromného partnerstva napr. pri
bytovej výstavbe.
 
Tretiu kategóriu (stredná priorita) majú projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa
o doplnkové zdroje financovania (majú oporu v programovej štruktúre operačných
programov a prioritných osí EŠIF).
 
V kategórii „nízka priorita“ sa nachádzajú projekty zadefinované ako zámery bez ukončenej prípravnej fázy: bez pripravenej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. V prípade neinvestičných projektov sú tu zaradené projekty, ktoré vyplývajú z prebiehajúcich aktivít vyššieho rádu (ZMOS, regionálne aktivity).
 
 
 
 
 
 
 
 Formulár F2 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov (upravený)
 
 
Kategória
priority
 
Charakteristika
Hodnotiace kritérium -
Opis podmienok pre zaradenie do priority
Hodnotenie projektov
1Najvyššiaa) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo z podmienok aproximácie práva Európskej únie,
b) Projekty v realizácii
c) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu.
 
Splnená jedna z podmienok
 
1.3.1.,1.4.4.,2.4.1.,3.1.1.,
2.5.4.
2Vysokáa) Projekty vyplývajúce a podporené v rámci VZN a/alebo koncepciou v danej oblasti,
b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným verejným obstarávaním (investičné),
c) Projekty verejno-súkromného partnerstva, v ktorých prípravnú a realizačnú fázu zabezpečuje investor.
 
Splnená jedna z podmienok.
 
3.2.1.,2.5.2.,3.3.1.,2.2.1.,
2.5.3.
3StrednáProjekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania (investičné, neinvestičné).
 
1.1.1., 2.4.2.,2.4.4.,
2.5.1., 3.3.2., 3.3.3.
4Nízkaa) Projekty zadefinované ako zámery bez projektovej dokumentácie/stavebného
povolenia (investičné).
b) Projekty vyplývajúce z pripravovaných /prebiehajúcich aktivít a projektov vyššieho rádu.
 
1.2.1., 1.4.1., 1.4.2.,
1.4.3., 1.5.1., 2.4.3.
 
 
 
 
 
 
 
Informácia o schválení a zverejnení PHSR. Program rozvoja obce bude po schválení jeho znenia zverejnený na web stránke obce www.obecvalice.sk., tlačenou formou letáka pre verejnosť. Súčasťou zverejnenia informácie o Programe je nevyhnutné zabezpečiť formu diskusie s verejnosťou, za účelom zrozumiteľnosti o možnostiach širokého uplatnenia Programu, ktorý sa stáva programom každého obyvateľa a užívateľa územia aj vo vzťahu k žiadostiam o podporu z EÚ fondov.
Rovnako bude zverejňovaná každoročná Správa o monitoringu a hodnotení Programu.
 
 
Príloha č. 1 - Zoznam členov pracovnej skupiny, ktorá  participovala na  spracovaní   
                            dokumentu
 
 
Poradové číslo
 
 
Meno a priezvisko
 
Bydlisko
 
Funkcia – pozícia
 
1.
 
Ján ĎuriškaValiceStarosta obce
2.Vojtech GotthardValiceZástupca starostu
3.Milan KováčikValiceposlanec
4.Erika KovácsováValiceposlanec
5.Tibor KókayValiceposlanec
6.Iveta UrbanováValicepolsnec
7.
 
RSDr. František SzűcsRimavská SobotaFIBOS s.r.o. – projektový manažér
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 - Zoznam podnikateľských subjektov v obci Valice
 
 
Poradové číslo
 
 
Meno a priezvisko – Názov subjektu
 
Druh podnikania
1.
 
  Vojtech Kalaš, Agro- Derby, spol. s.r.o., Vyšné Valice 208poľnohospodár
2.
 
Ing. Ján Balog. Ing František Tóth,Gemerprodukt OVD  Valice. Okružná 3771, Rimavská SobotaOvocinárske vinohradnícke družstvo
3.
 
4.
 
5.
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3 - Zoznam organizácií a združení v obci
 
 
Poradové číslo
 
Názov organizácie
1.
 
                  
2.
 
3.
 
4.
 
 
 
 

Štatút obce Valice

 
ŠTATÚT OBCE Valice
 
Obecné zastupiteľstvo vo Valiciach na základe 11 zák.SNRč.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Valice tento
 
štatút obce
Valice
 
 
Prvá hlava
§1
Úvodné ustanovenia
 1. Štatút obce Valice upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie  obce a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce Komjatice je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
 
§2
Postavenie obce
 1. Obec Valice je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Valice možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
 3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
 4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
 5. Obec má svoj názov. Názov obce sa uvádzajú v štátnom jazyku a v jazyku maďarskom.
 6. Územie obce je ucelený celok, ktorí tvorí jedno katastrálne územie.
 7. Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu a udržiava so skutočným stavom . Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec čísla ma vlastné náklady. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenie stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné a orientačné číslo i bez kolaudačného rozhodnutia.
 8. Odo dňa vyhlásenia referenda ,volieb do NR SR, volieb prezidenta SR a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej samosprávy, hlasovanie obyvateľov obce, alebo sčítanie obyvateľov, domov a bytov nemožno do ich vykonania rozhodnúť o zmene  číslovania stavieb.
 
§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
 1. Obyvateľom obce Valice je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Obyvatelia obce majú právo zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať svoj názor, a zúčastňovať sa obecného zastupiteľstva .Tieto práva sú zakotvené v ust. 3 odst. 2 zák. číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi . Obec môže vykonávať menšie obecné služby, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych  podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce.
 4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, platí miestnu daň, alebo miestny poplatok ,je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt a má čestné občianstvo obce. Tieto  osoby, však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.
 
 
§4
Samospráva obce Valice
 
 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba ./4      odstavec I zák. SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov /
 2.  Samosprávu obce Valice vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :
a/ orgánov obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce
 1. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci , ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
 2. Na plnenie úloh samosprávy obce , alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia .Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom . Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce , ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Blhom.
 3. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. - 4 odst.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 4. Výkon štátnej správy prenesený na obce zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu dodržiava zákony a všeobecne záväzné právne predpisy.
 
Druhá hlava
§5
Majetok obce
 
 1. Majetok obce Valice tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci  vo vlastníctve obce a všetky  pohľadávky a iné majetkové práva obce.
 2. Majetok obce Valice sa používa najmä :- pre verejné účely ,- na podnikateľskú činnosť ,- na výkon samosprávy obce .Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
 3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely/najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať , ak jeho používanie obec neobmedzila.
 4. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 5. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
 6. Starosta obce je povinný oznámiť všetky zmeny v stave majetku obce obecnému zastupiteľstvu. 
 7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
 
 
§6
 
 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý
  bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinní majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä :
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo  zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane  včasného  
  uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov  pred príslušnými
  orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
 
 1. V majetkových veciach obce Valice koná v jej mene starosta obce na základe platných uznesení obecného zastupiteľstva. Bez platného uznesenia obecného zastupiteľstva je konanie starostu neprípustné.
 
                                                                          §7
 1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 2. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou .
§8
           Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou  právnou úpravou.
 
Tretia hlava
§9
Financovanie
 
 
 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
 
 Vlastné príjmy sú :
 • príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do  užívania/nájmu/,
 • výnosy z miestnych daní a poplatkov,
 • podiely na daniach v správe štátu,
 • výnosy z pokút uložených za priestupky,
 • iné príjmy.
 
 1. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky                     i mimorozpočtových peňažných fondov.
 2. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami,                         so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
 3. Obec môže požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
§11
Rozpočet
 1. Základom finančného hospodárenia obce Valice je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť /9 odst.3 zák.SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
  predpisov/. To isté sa týka záverečného účtu obce.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy ,finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky za výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbe majetku obce a investičné výdavky.
 4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce alebo do mimorozpočtových fondov na ďalší kalendárny rok.
 5. Obec vedie účtovníctvo cez obecný úrad podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  Postavenie rozpočtu obce ,jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob štátneho vyrovnania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
 6. Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatívu na podporu ochrany životného prostredia.
 7. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia mimorozpočtových fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 
§12
Rozpočtové provizórium
 1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1.januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu  obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 
 
 
Štvrtá  hlava
ORGÁNY OBCE VALICE
§13
Základné ustanovenia
 1. Orgánmi obce sú :
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce
 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.
            Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce , ktorého volí obecné zastupiteľstvo. /18 ods.2 zák.            
           SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/
 
§14
 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Valice, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Valice.
 2. Obecné zastupiteľstvo vo Valiciach bude mať 5  poslancov. Obecné zastupiteľstvo ich počet určí pred voľbami na celé volebné obdobie.
 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva .
 
§15
Úlohy obecného zastupiteľstva
 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Valice a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa 11 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a   
    iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce,  
    schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
    s ním,
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny , kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
    záverečný účet,
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí  
    života obce,
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa
    osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie , že rozhodnutie o tom prenechá na 
    hlasovanie obyvateľov obce podľa §11 ods. l písm.b/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. v
    znení neskorších predpisov, a  okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane
    alebo poplatku sa rozhodlo na základe  petície, hlasovaním obyvateľov obce podľa 11
    ods. 1 písm c/ citovaného zákona,
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a
    rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f/  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
    obce a  zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g/ uznášať sa na nariadeniach obce, určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat
                starostu a hlavného kontrolóra,
                       ch/ schvaľovať pracovný poriadok a rokovací poriadok,
k/ zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
l/ udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
m/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
n/schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu     
      250 EUR.                     
                        o/ schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 250 EUR.
p/ volí zástupcu starostu a určuje mu úväzok
r/ stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,
s/ schvaľovať štatút obce,
t/ vyhlási hlasovanie obyvateľov obce ak ide o :
 • zlúčenie obcí, rozdelenie a zmenu názvu obce,
 • odvolanie starostu ak požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
 • petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
Obecné zastupiteľstvo rozhodne nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov .
u/ obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú
    informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov,
 1. Obecné zastupiteľstvo vyhradí rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce
     4.    Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania,    
           prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne 
           záväzných nariadení obce , uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení
            a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok    
           Obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Blhom. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, 
           najmenej však, raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak zákon o 
           obecnom zriadení neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta
            zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania
           volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov
            obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od
           doručenia žiadosti na jeho konanie , ak žiadosť neobsahuje iný termín . Zasadnutie obecného 
            zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá: v takomto prípade ho môže
             zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom . Návrh
             programu  sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného
              zastupiteľstva , alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
 
 
§16
Starosta obce
 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách .Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom/ 13 ods.3 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov/.
 3. Starosta najmä :
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady ak je zriadená,
b/ vykonáva obecnú správu, zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k
    právnickým a fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce , ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo
   iným  rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva najneskôr
   do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom,
 
 1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše do 10 dní .Ak bol výkon uznesenia pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak to nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť
 2. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou :
 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • štatutárneho orgánu alebo člena orgánu právnickej osoby  zriadenej alebo založenej obcou,
 • štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou  obce,
 • zamestnanca obce , v ktorej má byť volený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.
 
 1. Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 700,00 € ak :
 • poruší nariadenie obce,
 • neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej  nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo  ak znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo  vyhradených miest,
 • nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú  starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas  odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy  alebo inej mimoriadnej udalosti.
 
 1. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , keď sa starosta dozvedel o porušení a do 3 rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob a čas trvania a na následky. Pokuta je príjmom obce.
 
 1. Mandát starostu zaniká :
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ uplynutím funkčného obdobia,
c/ vzdaním sa mandátu,
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný
    čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f/ vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o
   odvolaní starostu,
g/zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h/ v prípadoch podľa 13 odst. 3,
i/ smrťou,
j/ zrušením obce,
 
Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením 
obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. Starosta má jedného zástupcu, ktorý 
je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného
zastupiteľstva na návrh starostu obce .
 
 
§ 17
Zástupca starostu
 
 1. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
 2. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie :
a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v
    znení neskorších predpisov /,
c/ vykonáva bežné úkony s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu
    obecného úradu,
d/ zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípade hlasovania obyvateľov o odvolaní
    starostu, ak ho nezvolá starosta,
e/ ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní zástupca starostu úlohy
    starostu v plnom rozsahu, zastupovanie končí zložením sľubu novozvoleného starostu,
f/ zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa bodu e/ patrí plat podľa osobitného zákona.
 1. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva a po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecného zastupiteľstva a tiež prípravu zasadnutí
  obecnej rady ak je zriadená.
 
 
§ 18
Hlavný kontrolór obce
 1. Hlavný kontrolór obce je pracovník obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe , ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce, starostu a zástupcu obce.
 3. Hlavný kontrolór najmä :
a/ vykonáva kontrolu :
 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu,  príp.vo vlastníctve
 • iných právnických a fyzických osôb, ktorý  bol obci zverený,- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • hospodárenie s finančnými zdrojmi obce,
 • čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov  obci účelovo poskytnutých, mimorozpočtových fondov a dotácií
b/ preveruje :
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c/ vypracúva odborné stanoviská :
 • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 
 1. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
 2. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce.
 3. Hlavný kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Po uplynutí tohto obdobia končí i pracovnoprávny vzťah.
 4. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií , vedenia účtovníctva,
  nakladania s majetkom obce, a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
 7. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
 8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí
 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie,
 • uplynutím obdobia , na ktoré bol zvolený,
 • smrťou
 1. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak
 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo  právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia  slobody nebol podmienečne odložený,
 • vykonáva funkciu podľa odseku 5,
 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho  funkcie,
 • bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho  spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 1. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce podľa osobitného zákona.
 
§ 19
Obecný úrad
 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu,  zložený so zamestnancov obce . Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä :
a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie  obecného zastupiteľstva,
c/ pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v  daňovom a poplatkovom
    konaní,
d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
 1. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
 
 
Piata hlava
Hlasovanie obyvateľov obce
§ 20
 1. Hlasovanie obyvateľov obce Valice o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh :/11 odst.l zák.SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov /
a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b/ na zavedenie a zrušenie verejnej dávky ak ide o návrh na  zavedenie a zrušenie miestnej dane
alebo miestneho poplatku,  o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva      
rozhodnúť o miestnom referende,
c/ petície skupiny obyvateľov obce v počte 30 % oprávnených  voličov ku dňu podania tejto
    petície. Petíciu podľa odseku l písm. c_ overujú aspoň traja poslanci určení obecným
    zastupiteľstvom , ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta .Starosta neoveruje
petíciu podanú podľa 13 a odst. 3 písm. a/ prvého bodu. Ak petícia spľňa náležitosti     
ustanovené osobitným zákonom, a ak ide o  rozdelenie obce aj náležitostí podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie  obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci a to platí aj v prípade  petície podľa 13 a odst. 3 písm. a/ prvého bodu.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
 2. Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie, ak hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania .Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do 3 dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
 
Šiesta hlava
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
§ 21
 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy, ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce.
 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na Obecnom úrade vo Vieske nad Blhom príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
 
Siedma hlava
Poslanci obecného zastupiteľstva
§ 22
 1. Úvodné ustanovenia
 2. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách . Spôsob voľby a počtu poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
 3. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
                       
§ 23
Vznik a zánik poslaneckého mandátu
 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitným zákonom.
 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolania, zloženia sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zaniká :
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ uplynutím funkčného obdobia,
c/ vzdaním sa mandátu,
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný
čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením  spôsobilosti na právne úkony,
f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g/ ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na  zasadnutiach obecného
zastupiteľstva,
h/ v prípadoch podľa 11 ods.2,
i/ zrušením obce alebo smrťou. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa
len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne: pri písomnom vzdaní
sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu . Vzdanie sa mandátu nemožno
vziať späť.
 
§ 24
Práva a povinnosti poslancov
 1. Poslanec je oprávnený najmä :
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom  samosprávy obce návrhy, podmety,
   pripomienky a námety,
b/ interpelovať starostu  vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických  osôb , ktoré vykonávajú v obci
   podnikateľskú činnosť vo  veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
d/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní  sťažností, oznámení a podnetov,
   ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
e/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach  potrebných pre riadny výkon
   poslaneckej funkcie.
 1. Poslanec je povinný najmä :
a/ zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného  zastupiteľstva, ktorého sa
   zúčastní,
b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
   zvolený,
c/ dodržiavať Štatút obce Valice a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo    
    Vieske nad Blhom,
d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 1. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 
§ 25
Náhrada poslancov
 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru . Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu . Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 3. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva , ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.
 
Osma hlava
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám
§ 26
 1. Veci spoločného záujmu obce Komjatice a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami v zmysle §20,a,b,c,d,e,f, zákona č. 453/2001 Z.z.2/Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členmi medzinárodných združení miestnych orgánov v zmysle 21 zákona č. 453/2001 Z.z.
 
Deviata hlava
Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami.
S politický stranami a hnutiami a občianskymi združeniami
§ 27
 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s orgánmi samosprávneho kraja, úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom políciou a pod/.
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.
 
 
 
Desiata hlava
Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce
§ 28
Úvodné ustanovenia
Obecné symboly sú :
a/ erb obce
b/ zástava obce
c/ pečať obce
 
 
§ 29
 1. Erb obce Valice pozostáva z                                                                               Skladá sa z farieb:  .
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce bude tvoriť prílohu číslo 1 tohto štatútu.
 3. Erb obce sa používa :
a/ na pečatidle obce
b/ na insigniách starostu
c/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad vo Valiciach,
d/ na označenie katastrálneho územia obce,
e/ na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce a obce
       4. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia ,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
       5. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie
neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
 
§ 30
Zástava obce
 1. Zástavu obce Valice je zložená z 3 farieb a to žltej
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Valice tvorí príloha č. 2 tohto štatútu.
 3. Zástava obce sa bude používať na budovách orgánov obce.
 4. Zástava sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti .
 5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /8 ods. 6 zák.č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní/.
 6. Pri používaní sa vyvesovaní zástavy musia byť dodržané nasledovné pravidlá :
 • zástava sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa  zväzovať do ružice,
 • na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak  alebo odznak, kytica , smútočný závoj a pod.7/Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
 
§ 31
Pečať obce
 1. Pečať obce  tvorí erb obce Valice s nápisom : " OBEC Valice ".
 2. Pečať uschováva starosta obce.
 
§ 32
Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Štatút obce Valice je základnou právnou normou obce Valice. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 3. Štatút obce Valice bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Valliciach uznesením číslo  6/2015    zo dňa  02.01.2015.    
Štatút obce Valice nadobúda účinnosť dňom 02.01.2015

Registratúrny poriadok MŠ s VJM Valice

 Interná smernica č. 1/2017 zo dňa 13.03.2017
o
Registratúrnom poriadku
Materskej školy s VJM Valice a školskej jedálne
bez využitia elektronického systému správy registratúry
 
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
 
(1)       Registratúrny poriadok pre Materskú školu s VJM Valice a školskej jedálne ( ďalej len „MŠ Valice“ ) ustanovuje postup  materskej školy pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Súčasťou registratúrneho poriadku je registratúrny plán školy MŠ s VJM  Valice, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto predpisu.
 
(2)       Na registratúrne záznamy, ktorých evidenciu a manipuláciu upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy (ďalej len „špeciálne druhy registratúrnych záznamov“) sa ustanovenia tohto registratúrneho poriadku vzťahujú primeraným spôsobom.[1]
 
(3)       Riaditeľ MŠ Valice  dôsledne dbá, aby sa pri správe registratúry dodržiavali ustanovenia registratúrneho poriadku.
 
(4)       Správu registratúry spravidla zabezpečuje administratívny zamestnanec MŠ Valice poverený vedením registratúrneho denníka, ako aj správou registratúrneho strediska (ďalej len „administratívny zamestnanec”).
 
(5)   MŠ Valice spravuje registratúru tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu záznamov alebo spisov. Ak sa zistí, že došlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate,  vyhotoví administratívny zamestnanec zápisnicu o výsledkoch šetrenia a možných dôsledkoch porušenia celistvosti registratúry. Zápisnicu, ktorou sa určí spôsob nahradenia registratúrneho záznamu alebo spisu, prípadne iné potrebné opatrenia, podpisuje riaditeľ školy MŠ Valice. V prípade potreby MŠ Valice pristúpi k rekonštrukcii spisu podľa osobitného predpisu.[2]
 
(6)   Zamestnanec MŠ Valice pri skončení pracovného pomeru alebo zmene pracovného zaradenia protokolárne odovzdá riaditeľovi MŠ Valice spisy a evidenčné pomôcky.
 
(7)       Dozor nad vyraďovaním spisov vrátane špeciálnych druhov záznamov školy vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota.[3]
 
Čl. 2
Základné pojmy
 
(1)       Správa registratúry na účely tohto registratúrneho poriadku je organizovanie manipulácie so záznamami a spismi (prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov záznamov), ako aj náležité personálne obsadenie, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie registratúry MŠ Valice. Súčasťou správy registratúry je aj príprava registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
 
(2)       Záznam je písomná, obrazová, zvuková a iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činnosti MŠ Valice  alebo bola MŠ Valice doručená.
 
(3)       Registratúrny záznam (dokument) je informácia, ktorú MŠ Valice zaevidovala v registratúrnom denníku.
 
(4)       Spis je registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli pri tej istej veci.
 
(5)       Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti MŠ Valice a všetkých záznamov MŠ Valice  doručených, ktoré boli zaevidované v registratúrnom denníku a bolo im pridelené číslo spisu. Súčasťou registratúry je aj registratúrny denník.
 
(6)       Registratúrny denník je základná evidenčná pomôcka správy registratúry. Obsahuje údaje o prijatí, tvorbe, vybavení, odoslaní registratúrnych záznamov a uložení a vyradení spisov.
 
(7)       Podanie je každý podnet, ktorý MŠ Valice prijala na úradné vybavenie.
 
(8)       Vybavenie je záznam obsahujúci informáciu o spôsobe vybavenia podania.
 
(9)       Registratúrny plán je pomôcka na účelné a systematické označovanie a ukladanie spisov. Pridelením registratúrnej značky určuje spisom miesto v registratúre; ďalej určuje spisom znak hodnoty a lehotu uloženia.
 
(10)     Registratúrna značka je symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis alebo skupinu spisov. 
 
(11)     Registratúrne stredisko je miesto, kde sa ukladajú a ochraňujú uzatvorené spisy MŠ Valice do uplynutia predpísaných lehôt uloženia a do ich vyradenia.
 
Čl. 3
Prijímanie zásielok
 
(1)       Prijímanie  elektronických zásielok upravuje osobitný predpis.[4]
 
(2)       MŠ Valice prijíma elektronické zásielky prostredníctvom elektronickej schránky, elektronickej pošty.
 
(3)       MŠ Valice prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch Word, Excel, pdf, jpg.  Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú .
 
(4)       Neelektronické zásielky prijíma spravidla administratívny zamestnanec, ak sú adresované MŠ Valice na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii záznamu alebo na osobitnom lístku s dátumom prevzatia.
 
(5)       Administratívny zamestnanec MŠ Valice skontroluje správnosť adresy, počet prijatých zásielok podľa evidencie na súpiske pošty a neporušenosť obalov zásielok. Omylom doručené zásielky vráti pošte alebo doručiteľovi, prípadne ich vráti priamo adresátovi; prípadné iné nedostatky reklamuje na pošte. Podávanie a dodávanie zásielok v poštovom styku a spôsob ich reklamácie upravujú poštové podmienky k poštovým službám vydané poštovým podnikom.
 
Čl. 4
Triedenie zásielok
(1)       Triedenie a otváranie zásielok upravuje osobitný predpis.[5]
 
(2)       Administratívny zamestnanec MŠ Valice triedi zásielky na
a) zásielky, ktoré sa otvoria a následne zaevidujú v denníku,
b) zásielky, ktoré sa odovzdávajú adresátovi neotvorené,
c) noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu listu.
 
(3)       Administratívny zamestnanec MŠ Valice neotvára súkromné zásielky, zásielky, na ktorých je uvedené, že sa nesmú otvárať,  zásielky adresované riaditeľovi MŠ Valice, zásielky, ktoré nie sú adresované MŠ Valice,  takéto zásielky sa na obálke označia odtlačkom prezentačnej pečiatky.  Príjemca neotvorenej zásielky zodpovedá za jej ďalšiu manipuláciu v súlade s ustanoveniami tohto predpisu.
 
(4)       Za súkromnú sa považuje každá zásielka, na ktorej je meno a priezvisko adresáta uvedené pred názvom MŠ Valice.
 
(5)       Triedenie zásielok sa vykonáva podľa adresátov. Ak nemožno z označenia zistiť, komu je zásielka určená,  určí sa adresát podľa obsahu zásielky.
 
(6)       O pridelení neotvorených zásielok vedie administratívny zamestnanec MŠ Valice evidenciu. Otváranie takýchto zásielok, s výnimkou súkromných zásielok, vykonáva riaditeľ MŠ Valice alebo ním poverený zamestnanec.
 
(7)       Obálka  sa uschováva do uzatvorenie spisu. Trvalo pripojená k prijatému záznamu zostáva, ak
a) záznam nie je datovaný alebo ak sa jeho dátum podstatne líši od podacej pečiatky poštového podniku na obálke,
b) adresa odosielateľa je uvedená len na obálke,
c) má dátum podania zásielky právny účinok,
d) je na obálke odtlačok prezentačnej pečiatky,
e) ide o zásielku doručenú na návratku,    
 
(8)       Prijímateľ skontroluje obsah, formát, bezpečnosť a možnosť zobrazenia používateľsky vnímateľným spôsobom doručeného elektronického záznamu. Ak doručený elektronický záznam  obsahuje chybný dátový formát, škodlivý kód alebo počítačový program, ktorý môže spôsobiť MŠ Valice škodu na programovom vybavení alebo ním spracúvaných informáciách (ďalej len „chybný elektronický záznam“), MŠ Valice ho zničí. V takomto prípade sa chybný elektronický záznam považuje za nedoručený. O tejto skutočnosti MŠ Valice  informuje bezodkladne odosielateľa chybného elektronického záznamu, ak z neho bolo možné zistiť adresu.
 
(9)       Overený doručený elektronický záznam MŠ Valice označí jednoznačnou identifikačnou značkou a prevedie ho do listinnej podoby.
 
(11)     Elektronickú kópiu zo záznamu v listinnej podobe a naopak vytvára MŠ Valice tak, aby obsahovala pôvodné označenie originálu záznamu a aby bola zabezpečená jednoznačná väzba medzi týmito záznamami.
 
(12)     Noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, cenníky, katalógy, všeobecne záväzné predpisy, technické normy ani pozvánky, ktoré nemajú formu listu, sa odtlačkom prezentačnej pečiatky neoznačuj
 
 
 
 
 
Čl. 5
Označovanie prijatých záznamov a ich zaradenie do obehu
 
 1. Označovanie prijatých záznamov upravuje osobitný predpis.[6]
 
 1. Prijatý elektronický záznam sa označí odtlačkom prezentačnej pečiatky MŠ Valice a jednoznačným identifikátorom entity registratúry,  ako aj prijatý neelektronický záznam sa označí odtlačkom prezentačnej pečiatky MŠ Valice a jednoznačným identifikátorom entity registratúry.
 
(3)       Na prijaté neelektronické záznamy administratívny zamestnanec MŠ Valice odtlačí prezentačnú pečiatku červenej farby, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 tohto predpisu. V odtlačku prezentačnej pečiatky vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu, ak ho zaevidovala do registratúrneho denníka. Ďalšie údaje do odtlačku prezentačnej pečiatky vpíše spracovateľ.
 
(4)       Administratívny zamestnanec vyznačí na prijatom zázname ceninu, ak k nemu bola priložená. Vyznačí jej nominálnu hodnotu a počet kusov. Zásielku odovzdá riaditeľovi MŠ Valice.
 
(5)       Ak sa po otvorení zásielky zistí, že záznam je určený inému adresátovi, uvedie sa na obálku dátum jej otvorenia, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý ju otvoril. Pôvodná obálka sa vloží spolu s podaním do novej obálky a odošle sa správnemu adresátovi alebo sa vráti odosielateľovi.
 
(6)       Prijaté záznamy ako zmluvy, dohody, rozsudky, platobné rozkazy, predvolania na súdne pojednávanie a vykonávacie protokoly , sa označia prezentačnou pečiatkou na poslednej zadnej strane.           
 
(7)     Spracovateľ je zodpovedný za ochranu záznamov, ktoré prevzal.
 
 
 
Čl. 6
Evidovanie záznamov a spisov bez využitia elektronického
systému správy registratúry
 
(1)       Evidovanie záznamov a spisov bez využitia elektronického systému správy registratúry upravuje osobitný predpis.[7]
 
(2)       MŠ Valice vedie evidenciu záznamov a spisov  bez využitia elektronického systému správy registratúry centralizovaným spôsobom prostredníctvom registratúrneho denníka.
 
(3)       Pre každý kalendárny rok sa prvý pracovný deň otvára nový registratúrny denník. Registratúrny denník sa uzatvára posledný pracovný deň roka. Registratúrny denník sa uzatvára zápisom „Uzatvorené číslom“, pripojí sa dátum, odtlačok úradnej podlhovastej nápisovej pečiatky, meno, priezvisko a podpis. riaditeľa MŠ Valice.
 
(4)       MŠ Valice nevyužíva na evidovanie záznamov a spisov osobitné systematické evidencie a agendové systémy.
 
(5)       V registratúrnom denníku sa evidujú všetky záznamy, ktoré sú podnetom pre otvorenie spisu. Do registratúrneho  denníka sa preevidujú aj záznamy, ktorým bol zrušený stupeň utajenia[8].
 
(6)       V registratúrnom denníku sa vypĺňajú všetky údaje podľa predtlače. Chybný zápis sa škrtne takým spôsobom, aby zostal čitateľný.
 
(7)       Registratúrne záznamy patriace do spisu eviduje spracovateľ na osobitnom tlačive s označením „Obsah spisu“, ktoré vzor tvorí prílohu č. 3 tohto registratúrneho poriadku a je neoddeliteľnou súčasťou spisu.
 
(8)       Prvý registratúrny záznam spisu zaevidovaný do registratúrneho denníka sa zároveň zapíše do obsahu spisu bez uvedenia poradového čísla. Do tlačiva „Obsah spisu“ sa zaeviduje v poradí druhý registratúrny záznam v rámci spisu pod poradovým číslom 001. Obsah spisu sa uzatvára podčiarknutím posledného registratúrneho záznamu a zápisom „Uzatvorené dňa...., počet listov...., spracoval.... .
 (9) Číslo záznamu obsahuje číslo spisu bez označenia MŠ Valice a poradové číslo z obsahu spisu, napr. 12/2017.
 
Čl. 7
Tvorba spisu bez využitia elektronického systému správy registratúry
 
(1)       Tvorbu spisu upravuje osobitný predpis.[9]
 
(2)       Spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy  a obsah spisu.
 
(3)       O zaradení registratúrneho záznam do už existujúceho spisu alebo o otvorení nového spisu rozhodne spracovateľ. Zaradenie registratúrneho záznamu do existujúceho spisu alebo otvorenie nového môže vykonať aj iný poverený zamestnanec MŠ Valice (administratívny zamestnanec).
 
(4)       Spracovateľ, ktorý vytvára nový spis, mu pridelí registratúrnu značku, lehotu uloženia a znak hodnoty podľa registratúrneho plánu MŠ, vyhotoví  spisový obal a vloží doň tlačivo „Obsah spisu“ .
 
(5)       Číslo spisu sa prideľuje registratúrnemu záznamu
a) ktorého vybavenie patrí do pôsobnosti MŠ Valice,
b) obsahujúcemu informácie dôležité pre činnosť MŠ Valice,
c) vzniknutému z vlastného podnetu MŠ Valice,    
d) adresovaným MŠ Valice, ale nepatriace do jej pôsobnosti,
e) ktorého obsah súvisí s organizáciou činnosti MŠ Valice,
f) korešpondencii medzi jednotlivými útvarmi,
 
(6)       Číslo spisu obsahuje označenie MŠ Valice, poradové číslo z registratúrneho denníka a rok , napr. MŠ 12/2017.
 
(7)       Spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami a obsah spisu. Spisový obal obsahuje údaje názov a adresa materskej školy, číslo spisu,  registratúrna značka, lehota uloženia, znak hodnoty, vec, dátum evidencie a dátum uzatvorenia spisu, vybavuje.  Jeho vzor tvorí prílohu č. 4 tohto registratúrneho poriadku.
 
(8)       Registratúrne záznamy súvisiace s vybavením jednej veci sa evidujú v jednom kalendárnom roku pod rovnakým číslom spisu. Registratúrny záznam nesmie zostať nezaradený do spisu. Obsah spisu  sa vyhotovuje priebežne a to aj pri prechode spisu do nasledujúceho roku; uzatvára sa spolu s uzatvorením spisu.
 
(9)       Ak príde nasledujúci rok k už existujúcemu spisu nový záznam v tej istej veci alebo nový záznam vznikne v MŠ Valice,  zaeviduje sa v registratúrnom denníku nového kalendárneho roka, jeho číslo sa stáva číslom spisu. Spis dostáva spravidla nový spisový obal alebo sa nové číslo spisu vyznačí na pôvodnom spisovom obale. Prepojenie spisov sa vyznačí v registratúrnych denníkov obidvoch rokov (predchádzajúce číslo, nasledujúce číslo).
 
(10)     Spis sa ukladá do registratúry roku, v ktorom mu bolo pridelené posledné číslo spisu.
 
 

Čl. 8

Obeh záznamov

 
Po vykonaní zápisov v denníku odovzdá administratívny zamestnanec záznamy riaditeľovi MŠ Valice, ktorý rozhodne o ich ďalšom spracovaní.

Čl. 9

Vybavovanie spisov

(1)       Vybavovanie  spisu upravuje osobitný predpis.[10]

(2)       Registratúrny záznam alebo spis sa vybavuje:

a) registratúrnym záznamom,

b) odstúpením,

c) vzatím na vedomie,

d) úradným záznamom

 

(3)       Spracovateľ zodpovedá za vecnú a jazykovú správnosť, ako aj formálnu stránku vybavenia spisov. Spracovateľ vyhotovuje registratúrne záznamy podľa platných technických noriem.[11]

(4)       Spracovateľ podľa pokynov riaditeľa MŠ Valice volí najvhodnejší spôsob vybavenia spisov. Ak vybaví vec ústne (osobne alebo telefonicky), urobí o tom záznam na podaní alebo vyhotoví úradný záznam. Záznam musí obsahovať údaje o čase, výsledku a s kým bola vec vybavená.

(5)       Ak sa obmedzuje prístup k spisu, uvedie spracovateľ na spisovom obale označenie „obmedzený prístup“ a čas trvania obmedzenia. Tieto údaje vyznačí aj v evidencii spisov.[12]

(6)       Spracovateľ sa nesmie podieľať na vybavovaní registratúrneho záznamu, obsahom ktorého je jeho vlastný záujem, záujem osôb jemu blízkych alebo osôb, s ktorými je v blízkom alebo príbuzenskom vzťahu. Ak mu bol takýto registratúrny záznam pridelený na vybavenie, upozorní na to riaditeľa MŠ Valice, ktorý určí iného spracovateľa.

 

(7)       Ak sa po zaevidovaní záznamu zistí, že vybavenie nepatrí do pôsobnosti MŠ Valice, odstúpi ho spracovateľ so sprievodným listom miestne a vecne príslušnému orgánu alebo organizácii. Odosielateľa o tomto postupe informuje.

(8)       Riaditeľ MŠ Valice  u spracovateľa skontroluje vybavenie podania; zodpovedá za jeho posúdenie z vecného a odborného hľadiska, ako aj z hľadiska dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

(9)       Údaje o vybavení, uzatvorení a uložení spisu spracovateľ vyznačí v obsahu spisu, na spisovom obale,  ako aj v registratúrnom denníku alebo v inej evidencii; záznam musí obsahovať údaje, ako bola vec vybavená, kde je spis uložený a dátum uzatvorenia spisu.

(10)     Spracovateľ môže mať u seba iba neuzatvorené spisy.

 
Čl.  10
Používanie pečiatok
 
(1)       Používanie pečiatok a ich evidenciu upravuje osobitný predpis.[13]
 
(2)       Škola používa podlhovastú (nápisovú) pečiatku, ktorú na registratúrnych záznamoch odtláča modrou farbou. Okrúhlu pečiatku so štátnym znakom odtláča červenou farbou.
 
(3)       Odtlačok pečiatky netvorí právne nevyhnutnú súčasť registratúrneho záznamu. Odtláča sa spravidla vtedy, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo zaužívaná prax v obchodnom a úradnom styku.
 
Čl.  11
Podpisovanie a rozmnožovanie registratúrnych záznamov
 
(1)       Podpisovanie registratúrnych záznamov upravuje osobitný predpis.[14]
 
(2)       Registratúrne záznamy podpisuje riaditeľ MŠ Valice alebo jeho zástupca. Z podpisového práva vyplýva aj zodpovednosť za vecnú a formálnu správnosť podpísaného záznamu.
 
(3)       Na registratúrny záznam sa umiestňuje spravidla jeden podpis.
 
(4)       Meno a priezvisko, ako aj označenie funkcie podpisujúceho sa vytlačia. Ak neelektronický záznam v neprítomnosti riaditeľa MŠ Valice podpisuje jeho zástupca, pripojí pred svoj podpis skratku „v z.”  (v zastúpení).
 
(5)       Ak sa neelektronické registratúrne záznamy odovzdávajú na rozmnožovanie, uvedie sa na  registratúrny záznam za jeho vytlačeným menom a priezviskom  skratka „v. r.“ (vlastnou rukou). Riaditeľ MŠ Valice podpíše iba originál registratúrneho záznamu.
 

Čl. 12

Odosielanie zásielok
 
(1)       Odosielanie zásielok upravuje osobitný predpis.[15]
 
(2)       Zásielky sa odosielajú obyčajnou poštou, doporučene, na návratku (doručenku), ďalej kuriérnymi službami alebo telekomunikačnými prostriedkami.
 
(3)       Administratívny zamestnanec MŠ Valice roztriedi registratúrne záznamy podľa spôsobu odoslania. Zásielky adresátom, s ktorými je pravidelný poštový styk, spravidla združuje do spoločnej obálky.
 
(4)       Doporučené zásielky, zásielky na návratku (doručenku) a súrne zásielky sa zapisujú do doručovacích hárkov, v ktorých pošta potvrdzuje prevzatie na prepravu. Obyčajné zásielky sa do zoznamov nezapisujú a ich príjem sa nepotvrdzuje.
 
(5)       Podpísané návratky administratívny MŠ Valice zamestnanec zaeviduje, t. j. zaznamená dátum doručenia. Návratku založí do spisu.  
 
(6)       Pri osobnom prevzatí zásielky adresátom sa odovzdá zásielka fyzickej osobe  po preukázaní jej osobnej totožnosti občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, úradným preukazom alebo overeným splnomocnením adresáta. Prevzatie zásielky sa podpisuje na kópii registratúrneho záznamu alebo na doručovacom lístku s uvedením dátumu prevzatia. Údaj o osobnom prevzatí sa uvedie v evidencii spisov slovami „Prevzaté osobne“.

Čl.  13

Registratúrny plán materskej školy
 
(1)       Registratúrny plán usporadúva registratúru MŠ Valice do vecných skupín podľa jednotlivých úsekov činnosti MŠ Valice. Jednotlivým vecným skupinám spisov určuje registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.
 
(2)       Registratúrna značka sa ustanovuje v registratúrnom pláne pre vecnú skupinu spisov. Registratúrna značka určuje ich miesto v registratúre MŠ Valice. Skladá sa z abecednej skratky alebo alfanumerickej skratky, pričom prvé písmeno označuje typ agendy, druhé písmeno vecnú skupinu spisov v rámci danej agendy a číslica druh registratúrneho záznamu v rámci danej vecnej skupiny.
 
 1. Registratúrny plán a jeho dodatky pripravuje administratívny zamestnanec MŠ Valice v spolupráci s MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota.
 
Čl. 14
Registratúra  materskej školy
 
(1)       Ukladanie registratúrnych záznamov a spisov upravuje osobitný predpis.[16]
 
 1. Spracovateľ alebo administratívny zamestnanec MŠ Valice pred uzatvorením spisu skontroluje jeho úplnosť podľa obsahu spisu. Ak je spis  neúplný, zodpovedá za jeho doplnenie.
 
(3)       Uzatvorený spis sa ukladá takto:
a)  neelektronický spis v príručnej registratúre a registratúrnom stredisku[17],
 
(5)       Úložné jednotky (spisové dosky, fascikle, zväzky, obaly) sa označujú štítkom s názvom školy, názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou, znakom hodnoty, lehotou uloženia, číslami spisov a rokom spisov. Vzor štítka tvorí prílohu č. 5 tohto predpisu.
 
(6)       Vybavené a uzatvorené spisy sa po roku úschovy v príručnej registratúre premiestňujú do registratúrneho strediska MŠ Valice.
 
 
 
Čl. 15
Registratúrne stredisko materskej školy
 
(1)       Činnosť registratúrneho strediska upravuje osobitný predpis.[18]
 
(2)       Za správu registratúrneho strediska zodpovedá administratívny zamestnanec alebo poverený zamestnanec MŠ Valice.
 
(3)       Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrnych značiek so zachovaním číselného poradia v rámci registratúrnej značky. 
 
(4)       MŠ Valice dôsledne dbá o také umiestnenie a materiálno-technické vybavenie registratúrneho strediska, aby spĺňalo podmienky pre všestrannú ochranu registratúry.[19]
 
(5)       Administratívny zamestnanec alebo poverený zamestnanec MŠ Vlalice pripravuje vyraďovanie spisov z registratúrneho strediska, vrátane vyraďovania špeciálnych druhov registratúrnych záznamov.
 
(6) V registratúrnom stredisku MŠ Valice sa ukladajú aj špeciálne druhy záznamov.

Čl.  16

Prístup k registratúre

(1)       Prístup k registratúre upravuje osobitný predpis.[20]

(2)       Prístup k spisom uloženým v príručnej registratúre alebo v registratúrnom stredisku sa zamestnancom MŠ Valice umožňuje v rozsahu potrebnom na plnenie svojich pracovných úloh v prítomnosti administratívneho zamestnanca.

(3)       Zamestnancom sa spisy vypožičiavajú na 15 pracovných dní . Zamestnanec potvrdí prevzatie vypožičaného spisu podpisom na výpožičnom lístku, ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 tohto predpisu. Výpožičný lístok sa vyplňuje v dvoch vyhotoveniach a pre každý vyžiadaný spis osobitne. Výpožičný lístok sa vloží na miesto vypožičaného spisu.

(4)       MŠ Valice umožní na základe písomného poverenia nazeranie do registratúry fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením ich pracovných alebo služobných úloh alebo výkonu ich činnosti. MŠ Valice môže povoliť nazretie do spisov na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.

(5)       Vypožičanie spisu mimo MŠ Valice môže povoliť len riaditeľka MŠ Valice. V takom prípade sa vyhotoví reverz. Reverz sa vyhotoví v dvoch exemplároch a uvedie  sa v ňom číslo spisu, vec, počet listov, počet a druh príloh, identifikačné údaje o žiadateľovi. Reverz tvorí vzor č. 7 tohto predpisu.

(6)       Administratívny zamestnanec MŠ Valice vedie o prístupe k registratúre evidenciu. Kontroluje dodržiavanie lehoty vypožičania; po vrátení spisu odovzdá kópiu výpožičného lístka alebo reverzu tomu, kto spis vrátil.

(7)       MŠ Valice vyhotovuje na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a osvedčuje na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom; školou osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu.[21]

 
Čl. 17
Zásady hodnotenia a vyraďovania spisov
a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov
 
(1)        Hodnotenie a vyraďovanie je súhrn odborných činností, pri ktorých sa z registratúry vyčleňujú registratúrne záznamy (spisy), ktorým uplynula lehota uloženia a posudzuje sa ich dokumentárna hodnota.
 
(2)       Predmetom vyraďovania sú všetky spisy, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť MŠ Valice[22] a ktorým uplynuli ich lehoty uloženia.
 
(3)       Vyraďovanie spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, že
a) spis má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení
z registratúry je určený do trvalej archívnej starostlivosti, MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota.
b) spis nemá trvalú dokumentárnu archívnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a
po vyradení z registratúry je určený na zničenie.
 
(4)       Ustanovenia tohto registratúrneho poriadku sa vzťahujú aj na hodnotenie a vyraďovanie špeciálnych druhov registratúrnych záznamov s odchýlkami podľa osobitných predpisov.[23]
 
 
Čl. 18
Znak hodnoty a lehota uloženia
 
(1)       Znak hodnoty ,,A" sa vzťahuje iba na jedno vyhotovenie registratúrneho záznamu.
Pri registratúrnych záznamoch je to u príjemcu prvopis podania a u pôvodcu rovnopis odoslaného registratúrneho záznamu. Všetky ostatné vyhotovenia, a to duplikáty a multiplikáty, ktoré pôvodca rozšíril, sa všeobecne považujú za registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty a môžu sa navrhnúť na vyradenie, ak už nie sú potrebné pre
ďalšiu činnosť MŠ Valice.
 
(2)       Lehotu  uloženia spisov ustanovuje registratúrny plán. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol spis uzatvorený alebo po splnení podmienky ustanovenej na začatie jej plynutia v registratúrnom pláne.
 
(3)       Návrhy na predĺženie, prípadne skrátenie lehôt uloženia sa predkladajú administratívnemu zamestnancovi MŠ Valice.[24]
 
Čl. 19
Postup pri vyraďovaní spisov a špeciálnych druhov
záznamov
 
(1)       Návrh  na vyradenie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia (ďalej len "vyraďovanie spisov"), vzniknutých z jej  činnosti  MŠ Valice predkladá archívu – MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota  minimálne raz za päť rokov.[25]
 
(2)       Riaditeľ MŠ Valice  dôsledne dbá, aby MŠ zabezpečila pravidelné a plánovité vyraďovanie spisov v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.
 
(3)       Vyraďovanie spisov  sa pripravuje v registratúrnom stredisku materskej školy.
 
Čl. 20
Návrh na vyradenie spisov
 
(1)        Administratívny zamestnanec MŠ Valice pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie spisov (ďalej len "návrh"), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 tohto predpisu. K návrhu na vyradenie priloží zoznam  vecných skupín spisov so znakom hodnoty ,,A“, ktorého vzor tvorí prílohu č. 9 tohto predpisu  a zoznam vecných skupín  spisov bez znaku hodnoty ,,A“, ktorého vzor tvorí prílohu č. 10 tohto predpisu.
 
(2)       Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované skutočnosti aj s prílohami (zoznamami) sa predkladá odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Križkova 7, Bratislava.
 
 (3)      Spisy uvedené v návrhu zostanú uložené v registratúrnom stredisku  MŠ Valice tak, aby pri odbornej archívnej prehliadke mohli byť pohotovo predložené zamestnancom MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici pracovisko Archív Rimavská Sobota.  
 
(4)       MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici pracovisko Archív Rimavská Sobota
posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie. Neúplný alebo nekvalitný návrh vráti na doplnenie alebo na prepracovanie. Môže vykonať odbornú archívnu prehliadku, posúdi dokumentárnu hodnotu spisov a vydá rozhodnutie, v ktorom stanoví, ktoré spisy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené do trvalej archívnej starostlivosti a ktoré spisy nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené na zničenie.[26]
 
Čl. 21
Preberanie spisov posúdených ako archívne dokumenty
 
(1)       Vyradenie spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska MŠ Valice.
 
(2)       MŠ Valice zabezpečí všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty do času, kým ich archív MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici pracovisko Archív Rimavská Sobota neprevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto spisy sa ukladajú oddelene od ostatných spisov.
 
(3)       MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici pracovisko Archív Rimavská Sobota
Archív preberá do trvalej archívnej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené časti uložené v označených úložných jednotkách protokolárne, v dohodnutej lehote. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený preberací protokol vyhotovený archívom.[27]
 
Čl. 22
Spisová rozluka
 
(1)       Spisovú rozluku upravuje osobitný predpis.[28]
 
(2)       Spisová rozluka sa vykoná pri organizačných zmenách MŠ Valice väčšieho rozsahu alebo pri zmene jej pôsobnosti.
 
Čl. 23
Správa registratúry v mimoriadnej situácii
 
(1)       Správu registratúry v mimoriadnej situácii upravuje osobitný predpis.[29]
 
(2)       Náhradnú evidenciu pri správe registratúry v mimoriadnej situácii MŠ Valice vedie spravidla bez využitia elektronického systému správy registratúry, prostredníctvom registratúrneho denníka.
 
(3)       Náhradná evidencia sa vedie v súlade s metodikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá bude MŠ Valice v prípade potreby poskytnutá.
 
(4)       Číslo spisu evidovaného v náhradnej evidencii sa dopĺňa o  skratku „MS“ oddeleného od roku pomlčkou..
 
Čl. 24
Záverečné ustanovenia
 
Zrušuje sa interný predpis č. 10/2009 „ Registratúrny poriadok a Registratúrny plán „ schválený OZ zo dňa: 13.03.2017uznesením č. 7/2017 Schválený archívom  pod číslom A/I-5/2010-00030 zo dňa 31.3..2017.
 
Čl. 25
 
Tento registratúrny poriadok nadobúda účinnosť od 28.03.2017.
 
Č.: 233/2017
                                                                                         
 
                                                                                             .............................................
                                                                                               Aneta Oroszová, riaditeľka
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 k Registratúrneho poriadku MŠ s VJM Valice
 
 
REGISTRATÚRNY PLÁN MATERSKEJ ŠKOLY s VJM VALICE A ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
 
   
RegistratúrnaNázov vecnej skupinyZnak hodnoty 
značka  Lehota uloženia 
RZZH - LU 
 V    Všeobecná agenda  
VAAnalýzy a rozbory a vyhodnotenia školského roka  
VA1Vlastné - ročné a dlhodobéA-5 
VA2Vlastné - krátkodobé5 
VA3Riadených organizácií5 
VBProjekty a programy školyA-10 
VCKoncepcia rozvoja školyA-10 
VDDelimitačné protokolyA-10 
VEEvidencie5 
VFBežná korešpondencia3 
VGSprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám  
VG1Poskytnutie informácie5 
VG2Rozhodnutie5 
VHKomisie5 
VIMetodická a koordinačná činnosť5 
VJPetície A-10 
VKKontroly10 
VLSťažnosti, podnety, oznámenia10 
VMIndexy a registreA-10 
VNRegistratúrny denník, denník spisov10 
VODokumentácia k vyraďovaciemu konaniu, (odovzdávacie zoznamy)A-10 
VPPreberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)1                      (po vyradení spisov) 
VRVýpožičné lístky1 
VSSúdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky10 
VVŠtatistika  
VV1Ročná a dlhodobáA-5 
VV2Krátkodobá5 
 
 
 
A     Agenda riadenia
AAZriaďovacia listina (zmeny a dodatky)A
(po zrušení)
ABŠtatútA-10
ACVnútorné  riadiace akty (príkazy, pracovný poriadok organizačný  poriadok, bezpečnostný poriadok, registratúrny poriadok, smernice,  pokyny)A-5
(po strate platnosti)
ADRada školyA-10
AEPorady a rokovania 
AE1Operatívne porady riaditeľa5
AE2Pedagogická rada5
AE3Rodičovské združenia (porady, zápisnice, dokumentácia)5
AE4Školských poradní5
AE5Predmetová komisia5
AE6Metodické združenie5
AFDohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami10
AGVyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené školeA-5
AHKolektívna zmluvaA-5
AIKontrolná činnosť riaditeľa a zástupcu riaditeľa 
AI1Plán kontrolnej činnosti5
AI2Hospitačný záznam5
AJŠkolská inšpekcia a štátny dozor (zápisnice, záznamy)A-5
 
 
C   BOZP a OPP, Civilná obrana
CAÚrazy 
CA1Ľahké 5
CA2Ťažké A-5
CA3Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví5
CA4Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov5
CA5Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov5
CBDokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP5
CDProtokoly o vykonaní dozoru, evidované karty ochranných pomôcok, kniha inštruktáží o BOZP5
CEDokumentácia BOZP5
COCivilná obrana5
 
 
E   Publikačná činnosť
EAPropagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole5
EBČasopisy vydané školou alebo školským zariadenímA-5
(1 výtlačok)
ECKronika školyA
 
 
G    Ekonomická agenda
GARozpočet 
GA1VlastnýA-10
GA2Správy o čerpaní5
GA3Zmeny, rozpočtové opatrenia, podklady5
GA4Záverečný účetA-10
GBFinančná kontrola10
GUÚčtovníctvo 
GU1Výkazy10
GU2Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady bankové doklady, pokladničné doklady) a evidencie, zostavy10
GU3Mzdy 
GU31Podklady pre zostavenie miezd5
GU32Výplatné listiny10
GU33Nemocenské poistenie5
GU4Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne, výkazy10
GU5Daňové výkazy10
GZZmluvy 
GZ1Kúpne, o výpožičke, nájomné, zámenné, o stravovaní, o dielo, o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné10
GZ2O prevode správy majetku štátuA-10
 
L     Hospodárska agenda
LAVerejné obstarávanie
LA1Nadlimitné10
LA2Podlimitné5
LBBudovy (vlastné) 
LB1Stavebná a projektová dokumentáciaA                    (po zrušení školy alebo školského           zariadenia)             
LB2Opravy a údržba5
LB3Investičná výstavba20
LB4Register investícií5
LDDelimitácie budov, priestorov a miestností, výpočtovej techniky a mot. vozidiel 
LD1Základná evidenciaA-10
LD2Pomocná evidencia5
LEPrihlášky, odhlášky – elektrická energia, plyn, komunálny odpad, voda 5
LFHospodársko-finančné veci 
LF1Pohľadávky, fakturovanie10
LF2Osobné motorové vozidlá - prevádzka5
LF3Denník dispečera5
LF4Administratívne dohody5
LF5Telefón. stanice, fax, modem, TV, rozhlas, rádiostanice, noviny, časopisy5
LF6Poštovné5
LF7Kancelárska a iná technika5
LF8Objednávky5
LF9Doprava - jednotný vozový park5
LF10Evidencia skladových zásob5
LF11Sklad - príjem, výdaj5
LIInventarizácia 
LI1Základná evidencia budov a pozemkovA-10
LI2Základná evidencia inventárneho zariadenia5
LI3Pomocná evidencia – miestne zoznamy inventárnych predmetov5
LI4Majetku a skladových zásobA-10
LI5Inventárne karty hmotného majetku5
LI6Ponuka prebytočného majetku5
LI7Znalecké posudky5
LI8Vyradenie majetku5
LI9Likvidácia majetku5
LKKoncesné obstarávanie 
LK1Vyhlásenie verejného výberového konania5
LK2Priame zadanie5
LK3Udelenie a odňatie koncesie5
LK4Neudelenie koncesie5
LK5Previerky5
LPPoistenie 
LP1Zmluvy5
LP2Likvidácia škody5
 
 
M   Domov Mládeže
MADenník výchovných skupín10
MBRočný program DMA-5
MCMesačné programy VVČ skupín5
MDVnútorný poriadok DM10
MEDomová knihaA-5
MFHarmonogram služieb pre vychovávateľov DM5
 
 
N Liečebno-výchovné sanatóriá
NBEvidencia vydaných liekov5
NCVýpis zo zdravotného záznamu (FCO)5
NEIndividuálny výchovno-vzdelávací program (IVVZP)5
NFKniha denného a nočného hlásenia5
NGTýždenný plán práce vo výchovnej činnosti5
NIOrganizačný plán výletu5
NJHarmonogram služieb pre vychovávateľov5
NKZoznam  detí (podľa skupín)5
NMPriestupky detí5
NNDiagnostický obal (vstupné pohovory, závery lekárskych a psychologických vyšetrení, dotazníky zo školy, záznamy pedagogických a odborných zamestnancov, rozhodnutia súdu, korešpondencia, kniha návštev, kniha vychádzok a pod.)20                   (od posledného poskytnutia odbornej starostlivosti)
 
 
O   Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
OADokumentácia dieťaťa – pedagogické charakteristiky, správy z psychologických vyšetrení a iné20                   (od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti)
 
OBEvidencia detí (zošity vedené odbornými zamestnancami)A-5
OCMetodické materiály – interná tvorbaA-10
ODPodklady k plánu činností a vyhodnotenie činností5
OEKontrola odborných činností zamestnancov5
OFAgenda – prevencia sociálno-patologických javov (aj CPPPaP pri CŠPP)10
OGProjekty, koncepcie (aj ďalšou dokumentáciou)A-10
OHŠtátna štatistika – o činnosti CPPPaP, CŠPPA-10
OIAgenda – osobnostný, výchovno-vzdelávací a sociálny vývin5
OKAgenda – deti zdravotne postihnuté, so ŠVVP5
OLAgenda – návrhy (OPŠD, špec. MŠ, špec. ZŠ, Diag. Centrum, LVS, ...)5
OMAgenda – profesijné poradenstvo5
ONPlán práce poradne5
OPPozvánky na hromadné akcie (exkurzie, výlety, kurzy, školenia, prípravky, semináre, prednášky, besedy,...) 
OP1Organizované poradňouA-5
OP2Organizované inou organizáciou5
ORDepistážne dotazníky (stredné, základné, materské, špeciálne školy, obce, mestá,...)5
OSCvičenia, didaktické hry, tábory,...5
OTVyhodnocovacia správa činnosti za školský rokA-5
OVVyhodnotenia činností koordinátorov, výchovných poradcov5
 
 
 
P   Personálna agenda
PAOsobný spis zamestnanca – obsahuje platový dekrét,70                   (od narodenia)
 menovací dekrét,...
PBRozbory klasifikačnej štruktúry a stavu zamestnancovA-10
PDDovolenky3
PEDochádzka, evidencia pracovného času3
PFŽiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede5
PGDokumentácia k výberovému konaniu5
PHMzdové listy20
PIStarostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...)5
PJDohody 70
(od narodenia)
PKĎalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy)5
PLHmotná núdza10
 
 
Q  Diagnostické centrá, reedukačné centrá
QAZákladná kniha detí – katalógové číslovanie spisov detí A – 5
po zrušení zariadenia
QBSpis dieťaťa (rozhodnutia súdov, rozsudky, správy, záverečné hodnotenia dieťaťa, záznamové hárky)20
po ukončení pobytu
QCSociálne záznamy detí (pozvánka do DC, žiadosti o prijatie, rozhodnutia o prijatí, vysvedčenia – katalógové listy žiaka, hodnotenie dieťaťa, karta o platbách za služby, osobný list, dotazník, písomný informovaný súhlas)20
po ukončení pobytu
QDPsychologické záznamy20
po ukončení pobytu
QEVýchova
QE1Výkazy služieb3
QE2Knihy hlásení vychovávateľov3
QE3Denník výchovy (podľa skupín)5
QFEvidencia príchodov a odchodov, útekov, dovoleniek, prázdnin5
QGKniha trvalého prepustenia60
QHOšetrovné – výživné (rodičia)10
QIOchranná miestnosť, karanténna miestnosť5
 
 
R  Materské školy
RA Osobný spis dieťaťa10
RBPrihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ5
RCRozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa5
RDDochádzka dieťaťa3
RESplnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa2
RFPotvrdenia o dezinfekčnosti dieťaťa5
RGZáznamy o deťoch (pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa)5
 
 
S    Výchovno - vzdelávací proces
SATriedna kniha10
SBTriedny výkaz60                   (od narodenia)
SCKatalógový list žiaka60                   (od narodenia)
SDŠkolský vzdelávací/výchovný program 
SD1Učebné/výchovné plányA-10
SD2Učebné/výchovné osnovyA-10
SD3Vzdelávacie/výchovné štandardyA-10
SEProtokol o maturitnej skúškeA-20
SFProtokol o záverečnej skúškeA-20
SGProtokol o absolutóriuA-20
SHProtokol o komisionálnych skúškachA-20
SIProtokol o štátnej jazykovej skúškeA-20
SJDenný záznam školského zariadenia10
SKPlán výchovno-vzdelávacej činnosti10
SLPlán práce školy10
SMRozvrh hodín5
SNŠkolský poriadokA-10
SOGaléria úspechov školy (olympiády, súťaže)A-5
SPSúťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie)5
SQPovinne voliteľné predmety5
SRÚčelové cvičenia, didaktické hry5
SSNepovinné predmety5
STVysvedčenia 
ST1Neprevzaté vysvedčenia5
ST2Nostrifikácia5
ST3Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení5
SUPoukazy 
SU1Vzdelávacie5
SU2Kultúrne5
SVDenník evidencie odborného výcviku10
SWRekvalifikačné kurzy5
 
 
 
 
 
T   Školské stravovanie
TADokumentácia k stravným lístkom (normovací hárok, výkaz stravovaných osôb)5
TBMesačný výkaz v spotrebe potravín5
TCŽiadanky na tovar5
TDVýdajky5
TEJedálny lístok5
TFEvidencie5
 
Y     Informatika
YPProgramové vybavenie – inštalácia, licencie, údržba 5
YSŠkolenia a semináre5
YTTechnické vybavenie školy – doklady, zmluvy, reklamácie
 
 
Z   Žiacke veci
ZADokumentácia žiaka 
ZA1Osobný spis dieťaťa10
ZA2Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami5 (po ukončení štúdia)
ZA3Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia20                   (od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti)
ZA4Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu5 (po ukončení štúdia)
ZA5Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka5 (po ukončení štúdia)
ZBKlasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie)5
ZCPrijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia)5
ZDTrestné činy žiakov,  priestupky žiakov, škody spôsobené žiakmi10
ZEOrganizačné zabezpečenie hromadných školských akcií5
ZFŠtúdium žiaka v zahraničí5                     (po ukončení štúdia)
ZGVzdelávanie cudzincov5
ZHPrerušenie štúdia, individuálny študijný plán5
ZIVylúčenie zo štúdia10
ZJPísomné práce žiakov1
ZKZáujmové útvary, krúžky5
ZLZaradenie podľa odborných činností5
ZMŠtipendiá10
ZNMaturitné skúšky 
ZN1Organizácia5
ZN2Písomné práce5
ZN3Praktické maturitné skúšky5
ZOMonitoring5
ZPPrestupy žiakov5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 k Registratúrneho poriadku MŠ s VJM Valice
 
 
 
PREZENTAČNÁ PEČIATKA
 
 
 
 
Materská škola s VJM Valice
Dátum
Číslo záznamu:Číslo spisu:
Prílohy:Vybavuje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Príloha č.3 k Registratúrneho poriadku MŠ v VJM Valice
 
 
OBSAH  SPISU
 
názov pôvodcu Materská škola s VJM Valice
názov organizačnej zložky pôvodcu
adresa pôvodcu
                        Valice č.6             982 52
 
 
Vec:                                                                                              Číslo spisu:                                  
 
Por.
č. zázn.
Dátum
doručenia/ odoslania
Odosielateľ/
adresát
VecPočet prílohDátum
vybavenia
Spôsob vybavenia
001      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
..      
      
 
Vyhotovil:
Dňa:
 
 
 
 
 
Príloha č.4 k Registratúrneho poriadku MŠ s VJM Valice
 
SPISOVÝ OBAL  
 
Názov školy :           Materská škola s VJM Valice
 
Adresa školy:            Valice č.6             982 52

Číslo spisu:
Registratúrna značka:
Lehota uloženia:
Znak hodnoty: 
Text:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          S P I S O V Ý      O B A L
 
 
 
 
Vec
Označenie veci spisu
 
 
Dátum evidencie:
Vybavuje:
Dátum uzatvorenia spisu:
 
 
 


 
 
 
 
                                           Príloha č. 5 k registratúrnemu poriadku MŠ s VJM Valice
 
 
 
Štítok s identifikačnými údajmi
 
 
Materská škola s VJM Valice
 
 
Vec
 
 
 
 
 
Registratúrna
značka:
 
 
Znak hodnoty a
Lehota uloženia:
 
 
Ročník spisov:
 
 
 
 
 
Poznámka:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Príloha č. 6 k registratúrnemu poriadku  MŠ s VJM Valice
 
Výpožičný lístok Materskej školy s VJM Valice
 
 
 
 
 
 
Registratúrna značka:Vybral:
(kto, kedy)
Žiadatel':
Číslo spisu:
 
 
Založil:
(kto, kedy)
 
 
 
Podpis:
potvrdzujúci prevzatie:
Počet listov:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Príloha č. 7  k registratúrnemu poriadku MŠ s VJM Valice
Reverz
Materská škola s VJM Valice, Valice č. 6, 982 52
...........................................................................................................................................
Názov útvaru
 
Vaše číslo:
Naše číslo:
Výpožičná lehota:
Dátum:
 
 
REVERZ
 
 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
 
 
Potvrdzujeme, že sme prevzali spis (záznam) ako výpožičku od Materská škola s VJM Valice. Zaväzujeme sa, že spis (záznam) bude bezpečne uložený a použitý len v úradných miestnostiach a za tým účelom, pre ktorý bol vypožičaný. Ďalej sa zaväzujeme, že spis (záznam) vrátime v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a rozsahu, stanovenej lehote a dohodnutým spôsobom, a to do:.................................
Požičaný bol tento spis (záznam) – údaje o spise sa uvedú podľa čl. 19, ods. 5
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 
 
 
Vrátené dňa: ...................                                          Vypožičané dňa.........................
Meno a priezvisko zamestnanca                                Meno a priezvisko
útvaru: .........................                                             zástupcu žiadateľa o výpožičku:
..................................................
Podpis: .....................................                                Podpis: ......................................
Pečiatka:                                                                    Pečiatka:
                                              Príloha č.8  k registratúrnemu poriadku MŠ s VJM Valice
Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
 
Materská škola s VJM Valice, Valice č. 6, 982 52
 
                                                                          ●                                                             ●
                                                                               Ministerstvo vnútra SR   
                                                                                             Štátny archív v Banskej Bystrici
                                                                                                                       pracovisko Archív Rimavská Sobota
                                                                                                                       Cukrovarská 48
                                                                                                                       979 01 Rimavská Sobota
                                                                          ●                                                             ●
 
Váš list číslo/zo dňaNaše čísloVybavuje/linkaMiesto odoslania
              dátum
    
Vec: Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
- predloženie                                                    .
 
           Podľa § 19 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme na vyradenie registratúrne záznamy pochádzajúce z činnosti, ktoré uvádzame v pripojených zoznamoch.
 
           Registratúrne záznamy usporiadané v súlade s Registratúrnym poriadkom Materskej školy  s VJM Valice  ............. z roku ..... navrhujeme vyradiť takto:
 
1. záznamy so znakom hodnoty „A“ v počte ..... položiek z rokov .......odovzdať do MV SR Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota.
2. záznamy bez znaku hodnoty „A“ v počte ..... položiek z rokov ....... odovzdať na zničenie.
 
           Registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie sú uložené podľa vecných skupín registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku v ...uviesť označenie úradu (útvaru) alebo jeho registratúrneho strediska.... .
Vyhlasujeme, že všetkým registratúrnym záznamom navrhnutým na vyradenie uplynula lehota uloženia.
Vyhlasujeme, že registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie už nepotrebujeme pre svoju činnosť.
           Žiadame preto o posúdenie predloženého návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ a bez znaku hodnoty „A“, ktoré sú uvedené v pripojených zoznamoch vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie.
2 prílohy
 Úrady, ktoré zriadili špecializovaný archív k návrhu priložia stanovisko tohto archívu.
 
                                                                                              .............................................................
                                                                                meno, priezvisko, titul, podpis
 
 
 
Telefón E-mailInternet                     
 
                                                  Príloha č. 9 k registratúrnemu poriadku MŠ s VJM Valice
 
 
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom
hodnoty „A“ navrhnutých na  vyradenie
 
Materská škola s VJM Valice, Valice č. 6, 982 52
 
 
 
Príloha k návrhu na vyradenie
Číslo spisu:
Dátum
 
 
 
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A"
navrhnutých na vyradenie
 
 
 
________________________________________________________________________
Por.         RZ                          Názov vecnej                      ZH          Rok        Množstvo             Poznámka
č.                                               skupiny                              LU         
_______________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky:
 
Por. č.                         - poradové číslo (číslo položky)
RZ                              - registratúrna značka
Vecná skupina                        - názov podľa registratúrneho plánu
ZH                              -znak hodnoty
LU                              -lehota uloženia
Množstvo                   -počet fasciklov, balíkov a podobne
Poznámka                   -napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a podobne
 
 
 
 
 
 
 
                                                Príloha č. 10 k registratúrnemu poriadku  MŠ s VJM Valice
 
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie.
Materská škola s VJM Valice, Valice č. 6, 982 52
 
 
 
 
 
Príloha k návrhu na vyradenie
Číslo spisu:
Dátum
 
 
 
 
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“
navrhnutých na vyradenie
 
 
 
________________________________________________________________________
Por.         RZ                          Názov vecnej                      LU          Rok       Množstvo                              Poznámka
č.                                               skupiny                                            
_______________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky:
 
Por. č.                         - poradové číslo
RZ                              - registratúrna značka
Vecná skupina            - názov podľa registratúrneho plánu
LU                              -lehota uloženia
Množstvo                   -počet fasciklov, balíkov, šanonov a podobne
Poznámka                   -napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a podobne
 
 
 
[1] Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane ich evidencie a uloženia.
[2] § 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy
   registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
[3] §  24a zákona č. 395/2002 Z. z. 
[4]   § 1 až  3 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[5] § 5 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[6] § 6 a 10 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[7] § 9 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[8] Vyhláška č. 453/2007 Z. z.
[9] § 11 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[10] § 12 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[11] STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností
    STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy
[12] § 16 ods. 2 písm. j) a k) zákona č. 395/2002 Z. z.
[13] § 13 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[14] § 14 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[15] § 15 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[16] § 18 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[17] § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
    niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
[18] § 20 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[19] § 17 až 25 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z.
 
[20] § 21 vyhlášky č. 410/2015 Z. z., zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona
    č. 84/2014 Z. z.
[21] § 16 ods. 2 písm. l) zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 266/2015 Z. z. a § 3 vyhlášky č. 326/2008 Z. z.
[22] § 19 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z.
[23] Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 453/2007 z. z.
[24] § 10 ods. 5 vyhlášky č. 628/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 242/2007 Z. z.
[25] § 18 až  22 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
[26] § 18 ods. 1 a § 24 ods. 3 písm. d) 1. bod zákona č. 395/2002 Z. z. , § 12 vyhlášky č. 628/2002 Z. Z.
[27] § 24 ods. 3 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z., § 14 vyhlášky č. 628/2002 Z. z. v znení vyhlášky
    č. 92/2013 Z. z.
[28] § 22 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[29] § 24 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.

Registratúrny poriadok obce Valice

                                      
 
Interná smernica č. 1/2016 o registratúrnom poriadku bez využívania elektronického systému správy registratúry na zabezpečenie jednotného postupu Obecného úradu vo Valiciach (ďalej len „obecný úrad“) pri správe registratúry podľa § 16 ods.3 zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVSR č.410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
 
 
 
 
 
 
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
 
(1)   Registratúrny poriadok ustanovuje postup  obecného úradu   pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Súčasťou registratúrneho poriadku je registratúrny plán úradu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto predpisu.
 
(2)   Na registratúrne záznamy, ktorých evidenciu a manipuláciu upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy sa ustanovenia tohto registratúrneho poriadku vzťahujú primeraným spôsobom.[1]
 
(3)   Tento registratúrny poriadok je určený iba pre vnútornú potrebu obecného úradu.
 
(4)   Správu registratúry zabezpečuje starostom poverená pracovníčka obecného úradu/ administratívna pracovníčka/, ktorá je poverená vedením registratúrneho denníka, správou príručnej registratúry, ako aj správou registratúrneho strediska.
           
(5)  Starosta obce dôsledne dbá, aby zamestnanec dodržiaval pri správe registratúry ustanovenia a to v
      rozsahu primeranom svojim pracovným povinnostiam.          
 
(6)   Za dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia v rámci organizačného útvaru zodpovedá príslušný nadriadený, vedúci zamestnanec (ďalej len "nadriadený").
 
(7)   Úrad spravuje registratúru tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu záznamov alebo spisov. Ak sa zistí, že došlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate,  vyhotoví administratívny zamestnanec úradu zápisnicu o výsledkoch šetrenia a možných dôsledkoch porušenia celistvosti registratúry. Zápisnicu, ktorou sa určí spôsob nahradenia registratúrneho záznamu alebo spisu, prípadne iné potrebné opatrenia, podpisuje starosta obce. V prípade potreby úrad pristúpi k rekonštrukcii spisu podľa osobitného predpisu.[2]
 
(8)   Zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru, alebo zmene pracovného zaradenia protokolárne odovzdá starostovi obce alebo ním poverenému zamestnancovi spisy a evidenčné pomôcky.
 
(9)   Dozor nad vyraďovaním spisov  vrátane špeciálnych druhov záznamov úradu vykonáva Štátny archív  v Banskej Bystrici, pracovisko Archív  Rimavská Sobota.
 
(10) Obecný úrad vedie evidenciu záznamov v štátnom jazyku Slovenskej republiky.[3]
 
Čl. 2
Základné pojmy
 
Správa registratúry na účely tohto registratúrneho poriadku je organizovanie manipulácie so záznamami a spismi (prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov (záznamov) ako aj náležité personálne obsadenie, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie registratúry obecného úradu. Súčasťou správy registratúry je aj príprava registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
 
Na účely tohto predpisu sa rozumie
a)    záznamom písomná, obrazová, zvuková alebo iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činnosti úradu alebo bola úradu doručená,
b)    spisom registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci,
c)    spisovým obalom neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorej sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy (podania a vybavenia) spolu s prílohami; pri elektronických spisoch sa nevyhotovuje,
d)    spisovým zväzkom súbor viacerých spisov, ktoré sú evidované pod rôznymi číslami spisov
a týkajú sa rovnakej problematiky alebo vecne navzájom súvisia,
e)    interným záznamom registratúrny záznam vzniknutý v procese komunikácie dvoch alebo viacerých útvarov alebo organizačných zložiek útvaru,
f)    registratúrou súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných úradom,
g)    evidenčnými pomôckami všetky knižne vedené evidencie, ako aj povinné tlačové výstupné zostavy vyhotovené v rámci agendových systémov a osobitných systematických evidencií vedených podľa osobitných predpisov,
 h)   registratúrnym strediskom miesto, kde sa ukladajú a ochraňujú vybavené a uzatvorené spisy útvaru do uplynutia predpísaných lehôt uloženia a do ich vyradenia,
i)     zásielkou záznam pri odosielaní a doručovaní adresátovi,
j)     Administratívny zamestnanec obecného úradu, ktorému bol registratúrny záznam pridelený na vybavenie a ktorý zodpovedá za priebežné ukladanie registratúrnych záznamov do spisu, za vedenie spisov a za kontrolu vybavenia registratúrneho záznamu alebo spisu,
k)    podateľňou pracovisko, ktoré zabezpečuje príjem a triedenie zásielok, ich prideľovanie útvarom a ich zložkám  ako aj odosielanie zásielok; pre útvary, ktoré zabezpečujú správu registratúry s využitím elektronického systému správy registratúry zabezpečuje podateľňa aj evidovanie záznamov doručených prostredníctvom nej v denníku záznamov,
l)     správcom registratúry zamestnanec obecného úradu, ktorý vykonáva činnosti podľa čl. 18 ods. 3 tohto registratúrneho poriadku a metodicky usmerňuje zamestnancov úradu na úseku správy registratúry, zodpovedá za metodické usmerňovanie a koordináciu všetkých odborných činností súvisiacich so správou registratúry úradu vrátane činnosti registratúrneho strediska,
m)   elektronickým registratúrnym záznamom  pôvodný, elektronicky vytvorený registratúrny záznam,


 
    ktorý úrad uchováva na dátovom nosiči, prenáša alebo spracúva pomocou
       technických prostriedkov v elektronickej, magnetickej, optickej alebo v inej forme,
n)    osobitnou systematickou evidenciou evidencia záznamov alebo spisov ustanovená interným predpisom alebo osobitným predpisom; na tieto evidencie a v nich zaevidované záznamy a spisy sa ustanovenia tohto nariadenia vzťahujú primeraným spôsobom, vrátane ich zaevidovania v registratúrnom denníku.
o)  zásielkou záznam v procese  prijímania alebo registratúrny záznam v procese odosielania adresátovi.
 
 
Čl. 3
 Prijímanie elektronických zásielok
 
(1)   Prijímanie  elektronických zásielok upravuje osobitný predpis[4]
 
(2) Obecný úrad prijíma elektronické zásielky prostredníctvom elektronickej schránky a  elektronické zásielky prijíma podateľňa
 
(3) Obecný úrad prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch: dokumenty.doc; dokumenty.docx; zošity excel.xls; zošity excel.xlsx; komprimované súbory.rar; komprimované súbory.zip; formáty xml. Ak je elektronická zásielka doručená  v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú, o čom je jej odosielateľ upovedomený a vyzvaný, na úpravu elektronickej zásielky do požadovaného formátu.
 
Čl. 4
 Prijímanie neelektronických zásielok a podaní
 
(1)   Prijímanie neelektronických zásielok upravuje osobitný predpis.[5]
 
(2)   Podateľňa prijíma zásielky, ktoré boli obecnému úradu doručené prostredníctvom poštového podniku, kuriérnej služby  alebo podania doručené do podateľne osobne ak sú adresované obecnému úradu. Podania môže v rámci úradného konania prijímať každý odborný zamestnanec úradu.
 
(3)   Nedostatky pri doručení zásielok podateľňa reklamuje v poštovom podniku. Podávanie a dodávanie zásielok v poštovom styku a spôsob ich reklamácie upravujú poštové podmienky vydané poštovým podnikom.
 
(4)   Prevzatie zásielky, ktorú žiadateľ podal osobne môže podateľňa potvrdiť aj  na prednom diele doručenky podľa predtlače. Prevzatie zásielky doručenej kuriérom sa vyznačí
v doručovacej knihe alebo na súpiske, ktorou boli prijaté.
 
Čl. 5
Triedenie a otváranie zásielok
 
(1)   Triedenie a otváranie zásielok upravuje osobitný predpis.[6]
       
 
(2)   Starostom poverený administratívny zamestnanec (podateľňa) triedi zásielky na
a)    zásielky, ktoré sa otvoria a následne zaevidujú,
 
b)    zásielky, ktoré sa otvoria a pridelia priamo zamestnancovi obecného úradu (napr. ekonómka), ktorý vedie ich evidenciu
c)    zásielky, ktoré sa odovzdávajú adresátom neotvorené,
d)    noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu listu.
 
(3)  Administratívny zamestnanec (podateľňa) neotvára súkromné zásielky, zásielky, na ktorých je uvedené, že sa nesmú otvárať,  zásielky adresované starostovi obecného úradu, zásielky, ktoré nie sú adresované obecnému úradu  takéto zásielky sa na obálke označia odtlačkom prezentačnej pečiatky.  Príjemca neotvorenej zásielky zodpovedá za jej ďalšiu manipuláciu v súlade s ustanoveniami tohto predpisu.
 
(4)   Za súkromnú sa považuje každá zásielka, na ktorej je meno a priezvisko adresáta uvedené pred názvom obecného úradu.
 
(5)   Triedenie zásielok sa vykonáva podľa adresátov. Ak nemožno z označenia zistiť, komu je zásielka určená,  určí sa adresát podľa obsahu zásielky. Ak je obsah zásielky nejednoznačný, predloží podateľňa zásielku nadriadenému na rozhodnutie o pridelení.
 
(6)   O pridelení neotvorených zásielok vedie podateľňa evidenciu. Otváranie takýchto zásielok, s výnimkou súkromných zásielok, vykonáva na útvare starosta obce alebo ním poverený administratívny zamestnanec.
       
(7)   Obálka  sa uschováva do uzatvorenie spisu. Trvalo pripojená k prijatému záznamu zostáva, ak
       a) záznam nie je datovaný alebo ak sa jeho dátum podstatne líši od podacej pečiatky poštového
    podniku na obálke,
        b) adresa odosielateľa je uvedená len na obálke,
        c) má dátum podania zásielky právny účinok,
        d) je na obálke odtlačok prezentačnej pečiatky,
        e) ide o zásielku doručenú na návratku,     
 
Čl. 6
Označovanie prijatých záznamov a ich zaradenie do obehu
 
(1)   Označovanie prijatých záznamov upravuje osobitný predpis.[7]
       
(2)   Prijatý elektronický záznam sa prevedie do neelektronickej podoby a označí sa jednoznačným identifikátorom entity registratúry. Prijatý neelektronický záznam sa tiež označí a označí sa jednoznačným identifikátorom entity registratúry.
 
(3)   Na  prijaté elektronické a  neelektronické záznamy podateľňa odtlačí prezentačnú pečiatku, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 tohto predpisu. Farba prezentačnej pečiatky je červená. V odtlačku prezentačnej pečiatky podateľňa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu, ak ho zaevidovala do registratúrneho denníka. Ďalšie údaje sa do odtlačku prezentačnej pečiatky vpíšu na útvare.
 
(4)   Podateľňa vyznačí na prijatom zázname ceninu, ak k nemu bola priložená. Vyznačí jej nominálnu
        hodnotu a počet kusov. Zásielku odovzdá starostovi obce. ) 
 
 
 
(5)   Ak sa po otvorení zásielky zistí, že záznam je určený inému adresátovi, uvedie sa na obálku dátum jej otvorenia, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý ju otvoril. Pôvodná obálka sa vloží spolu s podaním do novej obálky a odošle sa správnemu adresátovi alebo sa vráti odosielateľovi.
 
(6)   Prijaté záznamy ako zmluvy, dohody, rozsudky, platobné rozkazy, predvolania na súdne pojednávanie a vykonávacie protokoly  sa označia prezentačnou pečiatkou na poslednej zadnej strane.      
 
(7)  Neelektronické záznamy (ak ich úrad neukladá podľa § 11 ods. 4 vyhlášky 410/2015 Z. z.) sa odovzdávajú príslušným útvarom spolu s dvomi vyhotoveniami denného zoznamu záznamov alebo ich podateľňa zapíše do doručovacieho zošita. Poverený zamestnanec útvaru potvrdí ich prevzatie podpisom na dennom zozname záznamov alebo v doručovacom zošite.
 

 
Čl. 7
Evidovanie záznamov a spisov bez využitia elektronického systému správy registratúry upravuje osobitný predpis.
 
 1. Evidovanie záznamov a spisov bez využitia elektronického systému správy  registratúry upravuje osobitný predpis.[8]
 
(2)   Obecný úrad vedie evidenciu záznamov a spisov  bez využitia elektronického systému správy registratúry  spôsobom prostredníctvom registratúrneho denníka.
 
(3)   Pre každý kalendárny rok sa prvý pracovný deň alebo prvý kalendárny deň otvára nový registratúrny denník. Registratúrny denník sa uzatvára posledný pracovný deň alebo posledný kalendárny deň roka . Registratúrny denník sa uzatvára zápisom „Uzatvorené číslom“, pripojí sa dátum, odtlačok úradnej podlhovastej nápisovej pečiatky, meno, priezvisko a podpis príslušného vedúceho zamestnanca útvaru.
 
(4)   Obecný úrad  ďalej využíva na evidovanie záznamov a spisov osobitné systematické evidencie a agendové systémy: účtovníctvo, mzdy, dane.
                                                          
(5)  Registratúrne záznamy patriace do spisu eviduje spracovateľ na osobitnom tlačive s označením „Obsah spisu“, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3  tohto predpisu a je neoddeliteľnou súčasťou spisu.
 
(6)  Prvý registratúrny záznam spisu zaevidovaný do registratúrneho denníka sa zároveň zapíše do
obsahu spisu bez uvedenia poradového čísla. Do tlačiva „Obsah spisu“ sa zaeviduje v poradí druhý registratúrny záznam v rámci spisu pod poradovým číslom 001. Obsah spisu sa uzatvára podčiarknutím posledného registratúrneho záznamu a zápisom „Uzatvorené dňa...., počet listov...., spracoval.... .
 
(7 )  Číslo záznamu obsahuje číslo spisu bez označenia úradu a  poradové číslo  z obsahu spisu.
 
 
 
 
Čl. 8
Tvorba spisu bez využitia elektronického systému správy registratúry
 
 
 
 
(1)   Tvorbu spisu upravuje osobitný predpis.[9]
      
 
(2)   Spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy  a obsah spisu.
 
(3)   O zaradení registratúrneho záznamu do už existujúceho spisu alebo o otvorení nového spisu rozhodne spracovateľ. Zaradenie registratúrneho záznamu do existujúceho spisu alebo otvorenie nového môže vykonať aj iný starostom poverený zamestnanec obecného úradu .
 
(4)  Spracovateľ, ktorý vytvára nový spis, mu pridelí registratúrnu značku, lehotu uloženia a znak hodnoty podľa registratúrneho plánu úradu, vyhotoví  spisový obal a vloží doň tlačivo „Obsah spisu“.
 
 
(5)   Číslo spisu sa prideľuje registratúrnemu záznamu
       a) ktorého vybavenie patrí do pôsobnosti obecného úradu,
        b) obsahujúcemu informácie dôležité pre činnosť obecného úradu,
        c) vzniknutému z vlastného podnetu obecného úradu, 
        d) adresovanému obecnému úradu, ale nepatriacemu do jeho pôsobnosti,
        e) ktorého obsah súvisí s organizáciou činnosti obecného úradu,
      
 
(6)   Číslo spisu obsahuje označenie obecného úradu, poradové číslo z registratúrneho denníka a rok .
 
(7)  Spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami a obsah spisu. Spisový obal obsahuje údaje. Jeho vzor tvorí prílohu č. 4 tohto predpisu.
 
(8)   Registratúrne záznamy súvisiace s vybavením jednej veci sa evidujú v jednom kalendárnom roku pod rovnakým číslom spisu. Registratúrny záznam nesmie zostať nezaradený do spisu. Obsah spisu  sa vyhotovuje priebežne a to aj pri prechode spisu do nasledujúceho roku; uzatvára sa spolu s uzatvorením spisu.
 
(9)   Ak príde nasledujúci rok k už existujúcemu spisu nový záznam v tej istej veci alebo nový záznam vznikne na úrade,  zaeviduje sa v registratúrnom denníku nového kalendárneho roka, jeho číslo sa stáva číslom spisu. Spis dostáva spravidla nový spisový obal alebo sa nové číslo spisu vyznačí na pôvodnom spisovom obale. Prepojenie spisov sa vyznačí v registratúrnych denníkov obidvoch rokov (predchádzajúce číslo, nasledujúce číslo).
 
(10) Spis sa ukladá do registratúry roku, v ktorom mu bolo pridelené posledné číslo spisu.
 
 
 
 
 
 
Čl. 9
Vybavovanie spisov
 
 
(1)   Vybavovanie  spisu upravuje osobitný predpis.[10]
 
 
(2)   Registratúrny záznam alebo spis sa vybavuje:
       a) registratúrnym záznamom,
       b) odstúpením,
       c) vzatím na vedomie,
       d) úradným záznamom,
 
 
(3)   Spracovateľ zodpovedá za vecnú a jazykovú správnosť, ako aj formálnu stránku vybavenia spisov. Spracovateľ vyhotovuje registratúrne záznamy podľa platných technických noriem.[11]
 
(4)   Spracovateľ podľa pokynov  starostu obce volí najvhodnejší spôsob vybavenia spisov. Ak vybaví vec ústne (osobne alebo telefonicky), urobí o tom záznam na podaní alebo vyhotoví úradný záznam. Záznam musí obsahovať údaje o čase, výsledku a s kým bola vec vybavená.
 
(5)   Ak sa obmedzuje prístup k spisu, uvedie spracovateľ na spisovom obale označenie „obmedzený prístup“ a čas trvania obmedzenia. Tieto údaje vyznačí aj v evidencii spisov.[12]
 
 
(6)   Ak sa po zaevidovaní záznamu zistí, že vybavenie nepatrí do pôsobnosti obecného úradu, odstúpi ho spracovateľ so sprievodným listom miestne a vecne príslušnému orgánu alebo organizácii. Odosielateľa o tomto postupe informuje.
 
(7)   Nadriadený spracovateľa skontroluje vybavenie podania; zodpovedá za jeho posúdenie z vecného a odborného hľadiska, ako aj z hľadiska dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov. Kontrola vybavenia podania sa môže realizovať prostredníctvom elektronického systému správy registratúry.
 
(8)   Údaje o vybavení, uzatvorení a uložení spisu spracovateľ vyznačí v obsahu spisu, na spisovom obale,  ako aj v registratúrnom denníku alebo v inej evidencii; záznam musí obsahovať údaje, ako bola vec vybavená, kde je spis uložený a dátum uzatvorenia spisu.
 
(9)   Spracovateľ môže mať u seba iba neuzatvorené spisy.
 
 
 
Čl. 10
Používanie pečiatok
 
(1)   Používanie pečiatok a ich evidenciu upravuje osobitný predpis.[13]
     
 
 
 
 
(2)   Na neelektronických registratúrnych záznamov obecný úrad odtláča červenou farbou pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky  a pečiatku s erbom obce,  modrou farbou odtláča úradnú podlhovastú (nápisovú) pečiatku, ktorej text je zhodný s textom záhlavia dokumentu, na ktorý sa pečiatka odtláča. Modrou farbou úrad tiež odtláča tzv. pomocné pečiatky.
 
(3)   Obecný úrad vedie centrálnu evidenciu úradných pečiatok.[14]
 
 
Čl. 11
Podpisovanie a rozmnožovanie  registratúrnych záznamov
 
(1)  Podpisovanie registratúrnych záznamov upravuje osobitný predpis.[15]
     
(2)   Registratúrny záznam podpisuje  starosta obce alebo jeho zástupca. Z podpisového práva vyplýva aj zodpovednosť za vecnú a formálnu správnosť podpisovaného záznamu.
 
(3)   K elektronickému registratúrnemu záznamu sa pripája zaručený elektronický podpis, zaručená elektronická pečať, elektronický podpis .
 
(4)   Ak originál neelektronického registratúrneho záznamu v neprítomnosti nadriadeného organizačného útvaru podpisuje zastupujúci zamestnanec, vyhotoví sa registratúrny záznam s podpisovou doložkou nadriadeného a pripojí pred svoj podpis skratku "v z." (v zastúpení).
 
(5)   Ak sa neelektronické registratúrne záznamy odovzdávajú na rozmnožovanie, uvedie sa na  registratúrny záznam za jeho vytlačeným menom a priezviskom  skratka "v. r." (vlastnou rukou). Nadriadený podpíše iba originál registratúrneho záznamu.
 
 
 
 
Čl. 12
Odosielanie zásielok
 
(1)   Odosielanie zásielok upravuje osobitný predpis.[16]
   
 
(2)   Spracovateľ vyznačí všetky nevyhnutné pokyny pre odoslanie zásielky a dátum odoslania vyznačí
        v evidencii spisov.
 
(3)   Odosielanie zásielok sa zabezpečuje prostredníctvom podateľne, elektronickej schránky elektronickej pošty .
 
                                                                     9
 
(4)   Súkromná korešpondencia je z prepravy s úradnými zásielkami vylúčená.
 
(5) Jednotlivé typy zásielok sa odosielajú takto.
 
(6)   Doporučené zásielky, doporučené zásielky 1. triedy a zásielky na návratku (doručenku)
sa zapisujú do poštových podacích hárkov  v ktorých poštový podnik potvrdzuje prevzatie na prepravu.
 
(7)   Na podpísané návratky podateľňa zaznamená dátum doručenia a návratku odovzdá príslušnému organizačnému útvaru obecného úradu na založenie do spisu a zaznačenie informácie o stave vybavenia.
 
(8)   Pri osobnom prevzatí zásielky adresátom sa odovzdá zásielka fyzickej osobe  po preukázaní jej osobnej totožnosti občianskym preukazom, úradným preukazom alebo overeným splnomocnením adresáta. Prevzatie zásielky sa podpisuje na kópii registratúrneho záznamu alebo na doručovacom lístku s uvedením dátumu prevzatia. Údaj o osobnom prevzatí sa uvedie v evidencii spisov slovami „Prevzaté osobne“.
 
Čl. 13
Registratúrny plán
 
(1)  Registratúrny plán usporadúva registratúru obecného úradu do vecných skupín podľa jednotlivých úsekov činnosti obecného úradu. Jednotlivým vecným skupinám spisov určuje registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.
 
(2) Registratúrna značka sa ustanovuje v registratúrnom pláne pre vecnú skupinu spisov. Registratúrna značka určuje ich miesto v registratúre obecného úradu. Skladá sa z abecednej skratky alebo alfanumerickej skratky, pričom prvé písmeno označuje typ agendy, druhé písmeno vecnú skupinu spisov v rámci danej agendy a číslica druh registratúrneho záznamu v rámci danej vecnej skupiny.
 
(3)   Registratúrny plán a jeho zmeny a dodatky pripravuje správca registratúry obecného úradu.
 
Čl. 14
 Registratúra obecného úradu
 
(1)   Ukladanie registratúrnych záznamov a spisov upravuje osobitný predpis.[17]
 
 
(2)  Spracovateľ pred uzatvorením spisu skontroluje jeho úplnosť podľa obsahu spisu. Ak je spis    neúplný, zodpovedá za jeho doplnenie.
 
(3)   Uzatvorený spis sa ukladá takto:
        
        a)  neelektronický spis v príručnej registratúre a registratúrnom stredisku[18],
 
Čl. 15
Príručná registratúra útvaru
 
 
(1)   Vedenie príručnej registratúry upravuje osobitný predpis
 
(2)   Miesto uloženia registratúry útvaru (ďalej len "príručná registratúra") určí nadriadený útvaru.
 
(3)   Spisy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrnych značiek v samostatnej úložnej jednotke  pre každú registratúrnu značku, kde sú uložené podľa číselného poradia s najvyšším číslom navrchu.
 
(4)  Úložná jednotka sa označuje štítkom s názvom úradu, názvom útvaru, názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou, znakom hodnoty, ak je v registratúrnom pláne ustanovený, lehotou uloženia a ročníkom spisov. Vzor štítku s identifikačnými údajmi je uvedený v prílohe č. 5 tohto predpisu.
 
(5)   Nadriadený organizačnej zložky úradu dôsledne dbá o správu príručnej registratúry
a v súlade s ustanoveniami tohto predpisu jej správou poverí jedného zamestnanca organizačnej zložky úradu.
 
(6)   Uzatvorené spisy sa po uplynutí  úschovy v príručnej registratúre odovzdávajú do registratúrneho strediska s dvomi výtlačkami zoznamu odovzdávaných spisov, ktoré vzor tvorí prílohu č. 6 tohto predpisu.
 
(7)   Správca registratúry  po kontrole vyznačí v odovzdávacom zozname chýbajúce spisy.
 
Čl. 16
Registratúrne stredisko
 
(1)   Činnosť registratúrneho strediska upravuje osobitný predpis.[19]
      
(2)   Obecný úrad zriaďuje registratúrne stredisko. Registratúrne stredisko riadi a za jeho činnosť
       zodpovedá starostom obce poverený správca registratúry úradu.
 
(3)   Správca registratúry
       a) v určených termínoch preberá do registratúrneho strediska uzatvorené spisy,
       b) eviduje prevzaté spisy,
       c) označuje a ukladá prevzaté spisy,
       d) bezpečne uschováva a všestranne ochraňuje prevzaté spisy,
       e) zabezpečuje prístup k prevzatým spisom a jeho evidenciu,
       f) zabezpečuje vyraďovanie spisov vrátane vyraďovania špeciálnych druhov záznamov.
       g) usmerňuje postup  pri dodržiavaní ustanovení tohto predpisu,
      
 
 
 
                                                                          11
 
(4)   Špeciálne druhy záznamov sa ukladajú oddelene v registratúrnom stredisku  obecného úradu, z činnosti ktorého vznikli; to nevylučuje dohľad správcu registratúry aj nad touto časťou registratúry obecného úradu.
 
 
 
 
Čl. 17
 
 
Prístup k registratúre
 
(1)   Prístup k registratúre upravuje osobitný predpis.[20]
 
 
(2)   Prístup k spisom uloženým v príručných registratúrach alebo v registratúrnom stredisku sa zamestnancom obecného úradu umožňuje v rozsahu potrebnom na plnenie svojich pracovných úloh v prítomnosti povereného zamestnanca alebo správcu registratúry podľa týchto zásad:
a)    zamestnanci organizačného útvaru úradu môžu nazerať do spisov alebo vypožičiavať si  spisy  organizačného útvaru bez osobitného povolenia,
b)    zamestnanci obecného úradu môžu nazerať do spisov iných organizačných útvarov alebo vypožičiavať si ich so súhlasom nadriadeného príslušného organizačného útvaru alebo  starostu obecného úradu.
 
(3)   Zamestnancom sa spisy vypožičiavajú na 15 pracovaných dní . Zamestnanec potvrdí prevzatie vypožičaného spisu podpisom na výpožičnom lístku. Výpožičný lístok sa vyplňuje v dvoch vyhotoveniach a pre každý vyžiadaný spis osobitne. Výpožičný lístok, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tohto predpisu, sa vloží na miesto vypožičaného spisu.
 
        Obecný úrad umožní na základe písomného poverenia nazeranie do registratúry právnickým osobám, ktoré
(4)   do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Obecný úrad môže povoliť nazretie do spisov na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.
 
(5)   Vypožičanie spisu mimo obecný úrad  môže povoliť len starosta obce. V takom prípade sa vyhotoví reverz, ktorého vzor tvorí prílohu č. 8  tohto predpisu. Reverz sa vyhotoví v dvoch exemplároch a uvedie  sa v ňom číslo spisu, vec, počet listov, počet a druh príloh, identifikačné údaje o žiadateľovi.
 
(6)   Spisy sa vypožičiavajú  mimo obecný úrad v ním určených lehotách. Správca registratúry úradu môže so súhlasom vedúceho zamestnanca úradu lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť.
 
(7)   Poverený zamestnanec organizačného útvaru obecného úradu alebo správca registratúry vedie o prístupe k registratúre evidenciu. Kontroluje dodržiavanie lehoty vypožičania; po vrátení spisu odovzdá kópiu výpožičného lístka alebo reverzu tomu, kto spis vrátil.
 
                                                                       
 
(8) Obecný úrad vyhotovuje na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie  z
       registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a osvedčuje na nich
       ich zhodu s registratúrnym záznamom; úradom osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia
       nahrádzajú originál registratúrneho záznamu.
 
 
 
 
 
Čl.18
Zásady hodnotenia a vyraďovania spisov
a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov
 
                                                                         
 
 
(1)   Hodnotenie a vyraďovanie je súhrn odborných činností, pri ktorých sa z registratúry vyčleňujú registratúrne záznamy (spisy), ktorým uplynula lehota uloženia a posudzuje sa ich dokumentárna hodnota.
 
(2)   Predmetom vyraďovania sú všetky spisy, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť úradu[21] a ktorým uplynuli ich lehoty uloženia.
 
(3)   Vyraďovanie spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, že
a)    spis má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení
z registratúry je určený do trvalej archívnej starostlivosti archívu,
b)    spis nemá trvalú dokumentárnu archívnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a
po vyradení z registratúry je určený na zničenie.
 
(4)   Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na hodnotenie a vyraďovanie špeciálnych druhov registratúrnych záznamov s odchýlkami podľa osobitných predpisov.[22]
 
Čl. 19
Znak hodnoty a lehota uloženia.
 
(1)   Znak hodnoty ,,A" sa vzťahuje iba na jedno vyhotovenie registratúrneho záznamu.
Pri registratúrnych záznamoch je to u príjemcu prvopis podania a u pôvodcu rovnopis odoslaného registratúrneho záznamu. Všetky ostatné vyhotovenia, a to duplikáty a multiplikáty, ktoré pôvodca rozšíril, sa všeobecne považujú za registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty a môžu sa navrhnúť na vyradenie, ak už nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť obecného úradu.
 
(2)   Lehotu  uloženia spisov ustanovuje registratúrny plán. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol spis uzatvorený alebo po splnení podmienky ustanovenej na začatie jej plynutia v registratúrnom pláne.
 
(3)   Návrhy na predĺženie, prípadne skrátenie lehôt uloženia sa predkladajú správcovi registratúry.[23]
                                                                                                    
 
 
Čl. 20
Postup pri vyraďovaní spisov a špeciálnych druhov
záznamov
 
(1)   Návrh  na vyradenie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia (ďalej len "vyraďovanie spisov"), vzniknutých z jeho  činnosti obecný úrad predkladá archívnemu orgánu minimálne raz za päť rokov.[24]
 
(2)   Správca registratúry dôsledne dbá, aby úrad zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie spisov v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.
 
(3)   Vyraďovanie spisov, a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov sa pripravuje v registratúrnom stredisku.
 
 
Čl. 21
Návrh na vyradenie spisov
 
(1)   Správca registratúry úradu pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie spisov (ďalej len "návrh"), ktorého vzor tvorí prílohu č. 9 tohto predpisu.  K návrhu na vyradenie priloží zoznam  vecných skupín spisov so znakom hodnoty ,,A", ktorého vzor tvorí prílohu č. 10 tohto predpisu a zoznam vecných skupín  spisov bez znaku hodnoty ,,A", ktorého vzor tvorí prílohu č. 11 tohto predpisu.
 
(2)   Obecný úrad môže návrh na vyradenie predložiť aj prostredníctvom elektronických archívnych služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (portál MV SR).
 
(3)   Spisy uvedené v návrhu zostanú uložené v registratúrnom stredisku alebo v špecializovanom registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej prehliadke mohli byť pohotovo predložené zamestnancom Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisku Archív Rimavská Sobota.
 
(4)   Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie. Neúplný alebo nekvalitný návrh vráti na doplnenie alebo na prepracovanie. Môže vykonať odbornú archívnu prehliadku, posúdi dokumentárnu hodnotu spisov a vydá rozhodnutie, v ktorom stanoví, ktoré spisy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené do trvalej archívnej starostlivosti a ktoré spisy nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené na zničenie.[25]
 
 
 
 
Čl. 22
Preberanie spisov posúdených ako archívne dokumenty
 
(1)   Vyradenie spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska.
                                                                                    
 
 
(2)   Obecný úrad  zabezpečí všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty
do času, kým ich archív  neprevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto spisy sa ukladajú oddelene od ostatných spisov.
 
 (3)  Archív preberá do trvalej archívnej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené časti uložené v označených úložných jednotkách protokolárne, v dohodnutej lehote. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený preberací protokol vyhotovený archívom.[26]
 
(4)   Preberanie elektronických archívnych dokumentov upravuje osobitný predpis.[27] Pri odovzdávaní elektronických  archívnych dokumentov úrad postupuje podľa pokynov Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisku Archív Rimavská Sobota.
 
 
 
 
 
Čl. 23
Spisová rozluka
 
(1)  Spisovú rozluku upravuje osobitný predpis.[28]
     
(2)  Spisová rozluka sa vykoná pri organizačných zmenách úradu väčšieho rozsahu alebo pri zmene pôsobnosti úradu.
 
Čl. 24
Správa registratúry v mimoriadnej situácii
 
(1)  Správu registratúry v mimoriadnej situácii upravuje osobitný predpis.[29]
 
(2) Náhradnú evidenciu pri správe registratúry v mimoriadnej situácii úrad vedie spravidla bez využitia elektronického systému správy registratúry, prostredníctvom registratúrneho denníka.
 
 
(3)  Číslo spisu evidovaného v náhradnej evidencii sa dopĺňa o  skratku „MS“ oddeleného od roku pomlčkou.
                  
                                                              
Čl. 25
 
 
Tento registratúrny poriadok nadobúda účinnosť 1.01.2017
 
 
Č.: 1/2016
 
 
 
                                                                                                .............................................
                                                                                                         Ján Ďuriška
                                                                                                      Starosta obce
 
 
 
                                                                
 
 
Príloha č. 1  k registratúrnemu poriadku obce Valice
REGISTRATÚRNY PLÁN PRE OBECNÝ ÚRAD VALICE
 
A.VŠEOBECNÉ
B.BYTOVÉ  HOSPODÁRSTVO
C.CIVILNÁ  OCHRANA  OBYVATEĽSTVA, POŽIARNA OCHRANA
D.DOPRAVA
E.ŽIVOTNÉ   PROSTREDIE
F.FINANCIE
G.MESTSKÁ  POLÍCIA
H.POĽNOHOSPODÁRSTVO
J.REGIONÁLNY  ROZVOJ
K.KULTÚRA
L.KONTROLNÁ  ČINNOSŤ
M.MAJETKOVO-PRÁVNE  VECI
O.PERSONÁLNE  A MZDOVÉ  VECI
P.PODNIKATEĽSKÉ  VECI, OBCHOD  A CESTOVNÝ  RUCH
Q.ŠKOLSTVO
R.HOSPODÁRSKA  A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ  AGENDA
S.SOCIÁLNE  VECI
T.ÚZEMNÉ  PLÁNOVANIE  A VÝSTAVBA
V.VNÚTORNÁ  SPRÁVA
U.RIADENIE  A ČINNOSŤ  ÚRADU
Z.ZDRAVOTNÍCTVO
Y.INFORMATIKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registratúrna značka
 
Vecný obsah dokumentu
Znak hodnoty
Lehota uloženia
 

VŠEOBECNÉ

 
AAAnalýzy a rozbory 
AA1Ročné a dlhodobéA – 10
AA2Krátkodobé5
AA3Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti5
ABVerejné obstarávanie5
ACCeny, cenové výmeryA – 10
ADDelimitačné protokolyA – 10
AEEvidencie – všeobecne, pomocné5
AFMedzinárodná spolupráca 
AF1DohodyA – 10
AF2Členstvo v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánovA – 10
AF3Všeobecne5
AF4Rokovanie so zahraničnými partnermi, podklady na rokovanie, záznamy z rokovaní10
AF5Zápisnice zo zahraničných návštev10
AGVyhlášky, smernice, pokyny a nariadenia 
AG1
VlastnéA – 10
AG2Iných5
AG3Návrhy zákonov a iných nariadení – stanoviská5
AHInformačná činnosť 
AH1Vestníky, bulletiny, informačné listy, spravodaj a pod. – vlastnéA – 5
AH2Audiovizuálne záznamyA – 5
AH3Kroniky, pamätné knihy, fotografie a fotoalbumyA
AJMiestne referendum,  petície, hlasovanie obceA – 5
AKVyznamenania a ceny obce (mesta)A – 5
ALKorešpondencia 
AL1Bežná3
AL2Stanoviská  a rozhodnutia na vedomie medzi organizačnými útvarmi úradu3
AL3Rozhodnutia iných orgánov zaslané na vedomie3
AMMetodická, koncepčná  a koordinačná činnosť10
ANSponzorstvo10
AOSprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 
AO1Poskytnutie informácie bytové5
AO2Rozhodnutie5
APPriestupkové konanie5
AQSprávne konanie10
ARProgramy a koncepcie 
AR1RozvojovéA – 10
AR2Krátkodobé10
ASZmluvy 
AS1Kúpne10
AS2ZámennéA – 50
AS3O stravovaní5
AS4O dielo5
AS5O dotáciách10
AS6O sponzorstve10
AS7O mimopracovnej činnosti10
AS8O vykonaní práce5
AS9Hospodárske10
AS10KolektívneA – 5
AS11O hmotnej zodpovednosti5
AS12O výpožičke5
AS13Poistné5
AS14O vecnom bremene5
AS15O spolupráci obcí na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti (vrátane spoločných obecných úradov)A – 10
AS16Mandátne10
AS17Úverové10
AS18Iné5
ATŠtatistika 
AT1Ročná a dlhodobáA – 10
AT2Krátkodobá5
AVVerejný poriadok 
AV1Zabezpečovanie5
AV2Zákaz alebo obmedzenie činností na určitý čas alebo určité miesto5
AZZápisnice a záznamy z porád 
AZ1Primátora,  starostuA – 5
AZ2Vedúcich zamestnancov organizačných útvarov5
AZ3Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti5
AZ4Prednostu5
AYEurofondy10
   
 BYTOVÉ  HOSPODÁRSTVO 
BASúhlas k pobytu5
BBVyňatie z bytového fonduA – 10
BCNebytové priestory – prideľovanie, prenájom10
BDStavebné úpravy bytu – oznámenie, povoľovanie20
BEPrenájom bytov20
BE1Prechod nájmu20
BE2Vypovedanie zmluvy o nájme5
BE3Zmeny nájomného10
BE4Ukončenie nájomného pomeru (vrátane ukončenia úmrtím)5
BE5Zánik nájmu, ochrana vlastníckeho práva10
BE6Dohoda o spoločnom nájme bytu3
BE7Odhlásenie a prihlásenie nájomcu5
BE8Agenda úhrad nájomného10
BE9Neoprávnené užívanie bytov5
BFPredaj, prevod bytu do osobného vlastníctva10
BGPrideľovanie bytov 
BG1Pridelenie20
BG2Zamietnuté žiadosti o pridelenie3
BHRozdelenie, zlúčenie bytu20
BIPodnájom – súhlas5
BJUžívanie bytu na nebytové účely – trvalé, dočasné20
BKVýmena bytov20
BLZánik nájmu, ochrana vlastníckeho práva10
BMSpoločenstvá20
BNŠtátny fond rozvoja bývania10
   
 

CIVILNÁ  OCHRANA  OBYVATEĽSTVA, POŽIARNA  OCHRANA

 
CACivilná ochrana obyvateľstva 
CA1Plán ochrany obyvateľstva, evakuáciaA – 10
CA2Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany10
CA3Mimoriadne situácieA – 10
CA4Ochranné stavby a ukrytie10
CA5Financovanie civilnej ochrany obyvateľstva10
CBKniha požiarovA – 10
CCPožiare 
CC1Záznamy o priebehu zásahu10
CC2Rozbory požiarovosti5
CDÚčelové stavby (výstavba, úpravy, údržba  a pod.)10
CEVýcvik10
CFŠpeciálna technika10
CGHasičská služba10
CHOrganizovanie súťaží10
CIBezpečnostné a iné mimoriadne opatreniaA – 5
   
 

DOPRAVA  A  CESTNÉ  HOSPODÁRSTVO

 
DAMestská doprava 
DA1Mestská hromadná doprava10
DA2Zastávky, pomocné objekty a zariadenia (čakárne)5
DBCestné hospodárstvo 
DB1Pasportizácia ciest v správe obce (mesta)A – 10
DB2Rozkopávky, uzávierky, obchádzky5
DCMiestne komunikácie 
DC1Zvláštne užívanie5
DC2Parkoviská, parkovanie5
DC3Údržba 
DC31Bežná5
DC32Zimná5
DC4VýstavbaA – 10
DDOrganizácia činnosti dopravy (dopravné značenie, zábrany, dopravné zariadenia)5
DEMotorové vozidlá (vraky)5
DFPozemné komunikácie 
DF1Stavebno-technické vybavenie ciest a miestnych komunikácií10
DF2Technická evidencia ciest a miestnych komunikácií – poskytovanie údajov3
DGŠpeciálny stavebný úrad

DG1Miestne komunikácie

10

DG2Účelové komunikácie

10

  

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
EAČistota a ochrana obce (mesta)10
EBOchrana drevín 
EB1Údržba drevín a stromov na území obce (mesta)

10

EB2Ochrana drevín – výkon štátnej správy v prvom stupni

5

EB3Ozdravenie drevín – opatrenia uložené vlastníkom

10

EB4Výrub drevín 
EB41Všeobecne5
EB42Z dôvodu ohrozenia5
EB5Náhradná výsadba10
ECOchrana 
EC1Zeleň5
EC2Ovzdušie5
EC21Malé zdroje znečisťovania ovzdušia10
EC22Vyjadrenia k stavbe10
EC23Rozhodnutia a oznámenia o poplatkoch10
EC24Zmena palív a prevádzky – vyjadrenia5
EC25Opatrenia na zamedzenie zníženie znečistenia10
EC3Voda5
EC31Vodné zdroje, ochrana, zásobovanie vodou10
EC32Odkanalizovanie a čistenie dopadových vôd10
EC33Sledovanie akosti podzemných a povrchových vôd, akosti a množstva odpadových vôd10
EC34Vodohospodárske zariadenia - evidenciaA – 10
EDEkologické programy10
EESpráva a údržba zelene – investorsko-inžinierska činnosť10
EFChov zvierat 
EF1Deratizačno-dezinsekčná činnosť10
EF2Hygienicko-asanačná činnosť10
EGSpolupráca s orgánmi ochrany prírody5
EHProjektová dokumentácia 
EH1Posudzovanie projektov obcou (mestom)5
EH2Schválené projekty10
EINakladanie s odpadmi 
EI1Komunálny odpad5
EI2Drobný stavebný odpad5
EI3Odvádzanie odpadových vôd5
EI4Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp5
EI5Prevádzka skládky odpadov 
EI51Prevádzková dokumentáciaA – 10
EI52Projektová dokumentáciaA – 10
EI53Evidenčné listy (napr. evidenčný list skládky odpadov)10
EI54Hlásenia (napr. o vzniku odpadu a nakladaní s ním) a výkazy5
EI55Technická dokumentácia5
(po zrušení skládky)
EJZásobovanie vodou5
   
 

FINANCIE, DANE  A POPLATKY

 
FA

Rozbory činnosti a výročné správy

 
FA1

Ročné, dlhodobé

A – 10
FA2

Krátkodobé

5
FB

Revízie

5
FCSmernice a metodické pokyny v rámci agendy 
FC1VlastnéA – 10
FC2Cudzie5
FDDaň z nehnuteľnosti 
FD1Daň z nehnuteľnosti, rodinné domy10
FD2Evidencia – zostavyA – 20
FD3Daň z nehnuteľnosti, ostatné10
FEMiestne dane a poplatky 
FE1Lokalizačný10
FE2Alkoholické nápoje a tabakové výrobky10
FE3Využívanie verejného priestranstva10
FE4Psy10
FE5Vstupné10
FE6Za ubytovaciu kapacitu10
FE7Za zábavné hracie prístroje a predajné automaty10
FE8Z reklamy10
FE9Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí obce (mesta)10
FE10Za kúpeľný a rekreačný pobyt10
FE11Za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie10
FE12Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov10
FE13Za krátkodobý prenájom majetku obce10
FE14Za prenájom domu smútku a pohrebné služby10
FE15Za administratívne služby10
FE16Za iné služby (napr. orezávanie stromov, rozvoz stravy a pod.)10
FFRozpočet a finančný plán úradu 
FF1RočnýA – 10
FF2Krátkodobý5
FF3Zmeny a rozpočtové opatrenia5
FF4Podklady k zostaveniu rozpočtu5
FF5Kontrola čerpania5
FGPHARE projekty a iné granty10
FHDotácie 
FH1Zo štátneho rozpočtu10
FH2Z fondov10
FH3Právnickým a fyzickým osobám (z rozpočtu obce (mesta) a účelových fondov)10
FIPríjmy obce (mesta) 
FI1Všeobecné záležitosti štátnych príjmov a príjmov mesta (obce)5
FI2Exekúcie10
FI3Správne poplatky10
FI4Z majetku obce (mesta)10
FI5Z majetku prenechaného obci do užívania10
FI6Podiely na daniach v správe štátu10
FI7Výnosy z pokút uložených za priestupky10
FI8Iné príjmy10
FJMimorozpočtové finančné fondy 
FJ1Zriaďovanie, zrušenieA – 10
FJ2Prostriedky použité na financovanie obce10
FKProstriedky združené s inou obcou (mestom), samosprávnym krajom, právnickými osobami, fyzickými osobami10
FLEmisia komunálnych dlhopisov – schvaľovanie5
FNNečinnosť obce (mesta) v prenesenom výkone štátnej správy – úhrada za výkon orgánu miestnej štátnej správy10
FPFinančné záväzky obce (mesta) 
FP1Úvery a pôžičky10
FP2Prevzatie dlhu10
FP3Prevzatie ručiteľského záväzku5
FUÚčtovníctvo 
FU1Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom)A – 10
FU2Výkazy krátkodobé5
FU3Účtovné doklady10
FU4Investičné dokladyA – 10
FU5Účtovný rozvrh a účtovná osnovaA – 10
FU6Hlavná kniha (základné účtovníctvo)A – 10
FU7Účtovné knihy – ostatné10
FU8Projektovo-programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva5
FU9Bankové doklady10
FU10Pokladničné doklady10
FU11Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve10
FU12Stavy zásob5
FU13Kniha faktúr10
FXZálohové platby10
   
 OBECNÁ (MESTSKÁ)  POLÍCIA 
GAPolicajné záznamy 
GA1Predvedenie osoby5
GA2O otvorení bytu5
GA3O odňatí veci5
GA4O použití donucovacích prostriedkov5
GA5Iné5
GBOrganizačné a vecné záležitosti ochrany verejného poriadku na jednotlivých úsekoch

5

GCSúdne zásielky – doručovanie3
GDKniha služieb3
GELustrácia vozidiel3
GFVýzvy na odstránenie zistených nedostatkov – rozkopávky, skládky a pod.3
GGSpolupráca s Policajným zborom SR, orgánmi justície a štátnej správy10
GHOdcudzené predmety – potvrdenia o prevzatí5
GIZbrane, strelivo, zbrojné preukazy10
GJNáčelník 
GJ1Vymenovanie, odvolanieA – 10
GJ2Správa na úseku obecných vecí verejného poriadkuA – 5
GJ3Správa o výsledkoch činnosti obecnej (mestskej) polície5
GKOdborný výcvik a školenie zamestnancov obecnej (mestskej) polície5
GLSlužobné preukazy5
GMZoznamy obdržané z orgánov štátnej správy 
GM1Zoznamy hľadaných vecí5
GM2Zoznamy hľadaných osôb5
GM3Zoznamy hľadaných motorových vozidiel5
GNPokuty  v blokovom konaní – uloženie a výber10
   
 POĽNOHOSPODÁRSTVO 
HAEvidencie 
HA1Súkromne hospodáriacich roľníkovA – 10
HA2Včelstiev5
HA3Rybárskych lístkov5
HA4Hospodárskych zvierat5
HA5Viníc, ovocných sadov – plôch5
HA6Lesného a pôdneho fonduA – 10
HBZáujmové organizácie a spolkyA – 10
HCOchrana proti škodcom5
HDOsvedčenia o zápise súkromne hospodáriacich roľníkov5
HELesníctvo 
HE1Prímestské lesy a lesy v majetku obce (mesta)A – 20
HE2Odborná správa lesov10
HE3Ochrana lesov10
HFRybníky – rybnikársky neobhospodarovanéA – 5
   
 REGIONÁLNY  ROZVOJ 
JAStratégia regionálneho rozvoja – vykonávanieA – 10
JBHospodársky rozvoj obce (mesta) – vypracúvanie programovA – 10
JCSociálny rozvoj obce (mesta) – vypracúvanie programovA – 10
JDSpolupráca právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obce (mesta) – koordinovanie10
JFPodklady, informácie, rozbory, číselné údaje pre orgány štátnej správy a samosprávy5
JGRegionálna politika 
JG1Sociálno-ekonomická situácia obce (mesta)10
JG2Demografia a štruktúra osídleniaA – 10
JG3V priemysle a súkromnom podnikaní10
JG4V stavebnej výrobe a investičnej výstavbe10
JG5V ostatných odvetviach10
JG6V odpadovom hospodárstve10
JG7V regionálnej a medzinárodnej spolupráciA – 10
JHRegionálne plánovanie 
JH1Štatistika – podklady5
JH2Analýzy – podklady5
   
 

KULTÚRA

 
KADivadlá 
KA1Zriaďovanie, zrušovanie, zakladanie, zlučovanie profesionálnych divadielA – 10
KA2Podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov10
KA3Kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách riadených obcou (mestom)10
KBKultúrne a spoločenské podujatia obecného (celomestského) významuA – 5
KCObecná (mestská) knižnica10
KDVzdelávacie kurzy a kultúrno-vzdelávacie akcie pre občanov10
KEEdičná činnosťA – 5
KFVerejné hudobné produkcie – hlásenia o konaní3
KGKultúrne pamiatky na území obce (mesta) 
KG1EvidenciaA – 10
KG2OchranaA – 10
KG3Obnova a rekonštrukciaA – 10
KG4Chránené krajinné oblastiA – 10
KG5Umelecké dielaA – 10
KHKultúrne programy  a podujatia konané na území obce (mesta) 
KH1Registrácia oznámení5
KH2Povolenie, zamietnutie5
KH3Organizované obcou (mestom)10
KH4Pozvánky, programy, plagátyA
(ukážky)
KIMiestny rozhlas5
KJObčianske obrady5
KLMiestna tlač a televíziaA – 5
KMMestská informačná služba10
KNMenšinové kultúrne inštitúcie5
KOFinančné dotácie na rozvoj kultúry obce (mesta)10
KPMestská osvetová činnosť10
KQKultúrne zariadenia patriace obci (mestu) – výstavba a údržba10
KSKultúrne a športové organizácie zriaďované mestom 
KS1Zriaďovacie listinyA – 10
KS2Majetok5
KS3Menovanie a odvolávanie riaditeľov5
KS4Rozbory hospodárenia5
KS5Príspevky na prevádzku10
   
 

KONTROLA

 
LASťažnosti, oznámenia a podnety občanov 
LA1Správy a dokumentyA – 10
LA2Konkrétne prípady10
LA3Odstúpené so sledovaním10
LA4Odstúpené bez sledovania5
LBKontrola preneseného výkonu štátnej správy 
LB1Vonkajšia10
LB2Vnútorná10
LCKontrola v odborných zariadeniach 
LC1Vonkajšia10
LC2Vnútorná10
LDPlány revíznej a kontrolnej činnosti (vrátane vyhodnotenia)5
LEPrevierky a prieskumy10
LFHlavný kontrolór 
LF1Zriadenie funkcie10
LF2Útvar hlavného kontrolóra – činnosť10
LF3Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce (mesta)10
LF4Odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu5
LF5Správa o výsledkoch kontrolnej činnostiA – 10
   
 

MAJETKOVO-PRÁVNE  VECI

 
MAHospodárenie a správa majetku 
MA1Nadobudnutie do vlastníctvaA – 50
MA2Prevod správyA – 50
MA3Prevody vlastníctvaA – 50
MA4Užívanie – trvalé, dočasnéA – 50
MA5Dislokácia budov a priestorov obce (mesta)A – 10
MA6Prenájom, nájom majetku10
MA7Vymáhanie pohľadávok10
MA8Evidencia majetkuA – 50
MA9Právne zastupovanie v majetkových veciach10
MA10Vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkovA – 20
MBPrevody vlastníctva pozemkov, na ktorých sú zrealizované stavby fyzických osôb 
MB1Rodinné domy20
MB2Garáže20
MB3Záhrady20
MB4Iné objekty10
   
 

PERSONÁLNA  A MZDOVÁ  AGENDA

 
OAMetodika, smernice a pokyny personálnej práce 
OA1VlastnéA – 10
OA2Cudzie5
OA3Plány zamestnanosti a mzdových prostriedkov3
OBRozbory, analýzy a projekty personálnej práce5
OCPrehľady o počte a skladbe zamestnancov – dlhodobé5
ODOsobné spisy zamestnancov

70

(od narodenia zamestnanca)
OEEvidencia 
OE1Dochádzky3
OE2Dovoleniek3
OFPopisy pracovných činností5
OGDohody 
OG1O vykonaní práce

70

(od narodenia zamestnanca)
OG2O pracovnej činnosti

70

(od narodenia zamestnanca)
OG3O hmotnej zodpovednosti (po strate platnosti)3
OG4Verejnoprospešné práce5
OHKonkurzné konanie5
OIŽiadosti o prijatie do zamestnania – zamietnuté3
OJOsobná karta zamestnanca o zverených hodnotách1
(po rozviazaní pracovného pomeru)
OKVzdelávanie 
OK1Plány vzdelávania5
OK2Zahraničné študijné stáže a pobyty – správy10
OK3Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie10
OK4Školenia pre zamestnancov úradu5
OLPracovno-právne spory10
OMSociálna starostlivosť 
OM1Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny10
OM2Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika5
OM3Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia5
OM4Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie5
OM5Iné zrážky zo mzdy5
OM6Dôchodkové zabezpečenie10
OM7Rodinné prídavky a materské príspevky10
ONBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
ON1Organizácia a metodika10
ON2Pracovné úrazy 
ON21Ťažké a smrteľnéA – 10
ON22Ľahké5
ON3Vstupné a periodické školenia BOZP a PO – záznamy5
OOSlužobné cesty – správy 
OO1Zahraničné10
OO2Tuzemské5
OPOdmeny5
OQPracovný čas 
OQ1Zníženie pracovného úväzku5
OQ2Vedľajšia pracovná činnosť5
ORSlužobné (úradné) preukazy – evidencia5
OSPracovno-právne vzťahy a odmeňovanie členov zastupiteľstva 
OS1Odmeňovanie5
OS2Rôzne náhrady (okrem cestovných a sťahovacích)5
OTŽivotné a pracovné jubileá3
OUMetodické smernice, mzdové predpisy a poriadky 
OU1VlastnéA – 10
OU2Cudzie3
(po strate platnosti)
OVŠtatistika a prehľady miezd (rekapitulácie) 
OV1Ročné 10
OV2Krátkodobé5
OWMzdové listy20
OXVýplatné listiny

10

OYPrehlásenia k dani zo mzdy10
OZOznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy5
(po skončení funkčného obdobia)
 
 
 
 
PODNIKATEĽSKÉ  VECI, OBCHOD  CESTOVNÝ  RUCH
 
PACestovný ruch 
PA1Koncepcie, programy cestovného ruchuA – 10
PA2Plnenie úloh v rámci koncepcie10
PA3Podklady, informácie, rozbory, číselné údaje pre orgány štátnej správy a samosprávy5
PA4Spolupráca právnických osôb vo veciach cestovného ruchu – koordinovanie5
PA5Propagácia cestovného ruchu5
PB
Veľtrhy, výstavy, propagačné akcie

A – 10

PC
Obchod

PC1Povolenie predaja, čas predaja, čas prevádzky služieb5
PC2Ambulantný predaj, jarmoky, burzy5
PC3Trhové miesta10
PC4Umiestnenie prevádzky – stanoviská5
PC5Dopyt spotrebiteľov – analýza10
PC6Evidencia podnikateľovA – 5
PC7Podmienky na zásobovanie obce - vytváranie5
PDHracie automaty 
PD1Výherné5
PD2Zábavné5
PEObchodné spoločnosti a iné právnické osoby 
PE1Zakladanie, zrušovanieA – 10
PE2Schvaľovanie zástupcov obce do ich orgánovA – 10
PFMestské podniky 
PF1Zriaďovanie a zrušovanieA – 20
PF2Rozbory hospodárenia (o činnosti) 
PF21Ročné, dlhodobéA – 10
PF22Krátkodobé5
PF3Riadenie a úradA – 10
PF4Dozorná rada (zasadnutia)10
PF5Predstavenstvo (zasadnutia)10
   

ŠKOLSTVO  A TELESNÁ  KULTÚRA

 
QAŠkoly a zariadenia (základné školy, základné umelecké školy, predškolské zariadenia, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, jazykové školy pri základných školách) 
QA1Zriaďovanie A – 10
QA2ZrušovanieA – 10
QA3Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov10
QA4Spravovanie5
QA5Výchovno-vzdelávací proces 
QA51Zabezpečovanie10
QA52Správy o výsledkochA – 5
QA53Požiadavky na skvalitnenie3
QA6Kontrola hospodárenia10
QA7Rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školyA – 10
QA8Koncepcia rozvoja školy, školského zariadenia

A – 10

QBPrideľovanie finančných prostriedkov 
QB1Súkromným  školám10
QB2Cirkevným školám10
QB3Súkromným školským zariadeniam10
QB4Cirkevným školským zariadeniam10
QB5Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami10
QCStravovanie detí a žiakov 
QC1Školské kuchyne a školské jedálne 
QC11Zriaďovanie, zrušovanie10
QC12Zabezpečovanie stravovania5
QC2Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov5
QC3Stravovanie cudzích stravníkov5
QC4Poskytovanie priestorov školských jedální na spoločenské podujatia5
QEŠkolské obvody základných škôl – určovanieA – 5
QFInformácie v oblasti výchovy a vzdelávania – spracúvanie a poskytovanie3
QGNájmy školských budov a miestností, priľahlých školských priestorov, školských zariadení – zmluvy10
QMŽiacke veci 
QM1Školské úrazy10
QM2Vzdelávacie akcie, olympiády, súťaže a pod.5
QM3Školská dochádzka, povinná školská dochádzka (plnenie, neplnenie)5
QNOrgány školskej samosprávy – spolupráca5
QOTelesná kultúra 
QO1Výkon štátnej správy v obci (meste) na úseku telesnej kultúry – riadenie                                                                                                                A – 10
QO2Spolupráca s občianskymi združeniami, obcami (mestami) a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v oblasti telesnej kultúry10
QO3Fondy telovýchovného hnutiaA – 10
QO4Podpora služieb telovýchovného hnutia5
QO5Pasportizácia telovýchovných objektovA – 10
QO6Podpora aktivít telesne postihnutých5
QO7Spolupráca s organizáciami mládeže10
QO8Pasportizácia domov mládežeA – 10
QO9Koncepcia rozvojaA – 10
QO10Telesná kultúra zameraná na ochranu prírody - podpora5
QO11Finančné prostriedky vynaložené na telesnú kultúru – kontrola hospodárenia a účelovosti využitia10
QQŠport 
QQ1Športové podujatia miestneho významu – podpora10
QQ2Športové talenty – súčinnosť pri výbere a príprave5
QQ3Športové aktivity zdravotne postihnutých – podpora5
QQ4Rozvoj športu v rámci obce (mesta) – utváranie podmienok5
QQ5Športové zariadenia – výstavba a údržbaA – 5
   
 HOSPODÁRSKA  A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ  AGENDA 
RABudovy (vlastné) 
RA1Stavebná a projektová dokumentáciaA – 10
RA2Opravy a údržba10
RA3Investičná výstavba10
RBEnergie (prihlášky, odhlášky) 
RB1Elektrická5
RB2Plyn5
RB3Voda5
RB4Komunálny odpad5
RCHospodársko-finančná agenda 
RC1Pohľadávky, fakturovanie5
RC2Administratívne dohody5
RC3Telefónne stanice, fax, modem, TV, rozhlas, tlač5
RC4Poštovné5
RC5Kancelárska a iná technika5
RC6Objednávky5
RC7Autodoprava (údržba, spotreba PH, vozové zošity a pod.)5
RC8Evidencia skladových zásob5
RC9Sklad – príjem, výdaj5
RDInventarizácia 
RD1Základná evidencia budov a pozemkovA – 50
RD2Základná evidencia inventárneho zariadenia10
RD3Pomocná evidencia5
RD4Majetku a skladových zásob

10

RD5Ponuka prebytočného majetku10
RD6Vyradenie majetku10
RD7Likvidácia majetku10
RD8Znalecké posudky10
RFRevízne správy (elektrických zariadení a tlakových nádob)5
   
 

SOCIÁLNE  VECI

 
SAPoskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb 
SA1Domovy dôchodcov, zariadenia pre seniorov10
SA2Zariadenia opatrovateľskej služby10
SBZriaďovanie zariadení sociálnych služieb 
SB1Domovy dôchodcov, zariadenia pre seniorovA – 10
SB2Zariadenia opatrovateľskej službyA – 10
SB3Domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje celoročná starostlivosťA – 10
SB4Detské domovyA – 10
SB5Krízové strediskoA – 10
SB6Resocializačné strediskoA – 10
SCOpatrovateľská služba 
SC1Rozhodnutie o poskytovaní5
SC2Rozhodnutie o úhrade, zmluva o úhrade10
SDPrepravná služba 
SD1Rozhodnutie o poskytovaní5
SD2Rozhodnutie o úhrade, zmluva o úhrade10
SEKontrola zariadení sociálnych služieb5
SFSociálne služby organizované obcou (mestom) -  odmietnutie vykonávania zo strany jednotlivých občanov5
SGRómski občania – špecifické záležitosti5
SHObčania bez prístrešia 
SH1Špecifické záležitosti5
SH2Útulky (zriaďovacie listiny, rozhodnutia o ubytovaní a pod.)A – 10
SH3Žiadosti o bývanie na dobu určitú10
SH4ZNAK  JE ZRUŠENÝ   (pozri „SL“) 
SH5Osobitný príjemca – občania bez prístrešia5
SIStarostlivosť o rodinu a deti 
SI1Sociálne štipendiá10
SI2Poradenská služba5
SI3Opatrovateľská služba

5

SI4Náhradná rodinná starostlivosť

5

SI5Osobitný príjemca – starostlivosť o rodinu s deťmi

5

SI6Sociálno-právna ochrana detí

10

SJStarostlivosť o občanov 
SJ1Spoločné stravovanie5
SJ2Kluby dôchodcov, denné centrá (zriaďovanie, zrušovanie, financovanie)A – 10
SJ3Pochovanie zomrelých bez príbuzných10
SKJednorazová finančná a vecná pomoc – rozhodnutia o priznaní, zamietnutí 
SK1Zdravotne postihnutí5
SK2Starí občania5
SK3Narodenie dieťaťa5
SK4Úmrtie5
SLBezbariérové byty – poradovník, umiestňovanie10
SMOpatrovníctvo10
   

ÚZEMNÉ   PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA  A VODNÉ  HOSPODÁRSTVO

 

TA

Územné plánovanie

 
TA1Územno-plánovacia dokumentácia – obstarávanie10
TA2Územno-plánovacie podklady 
TA21Obce (mesta)A – 20
TA22ZónyA – 20
TA3Územný plán – zmeny a dodatky sídelných útvarov a zónA – 20
TA4Spracovanie územného plánu obce (mesta) alebo zóny – schvaľovanie zadania

A –10

 
TEStanoviská

TE1K začatiu investičnej výstavby

5

TE2K predĺženiu lehoty výstavby

5

TE3K dobe trvania dočasných stavieb

5

TE4K zmene využitia priestorov

5

TE5K cestám a k inžinierskym stavbám

5

TFOhlásenia

TF1Stavebných prác

10

TF2Udržiavacích prác

10

TF3Drobných stavieb a stavebných úprav

10

TGTerénne úpravy

5

THVodné hospodárstvo

TH1Používanie vôd bez náhrady

10

TH2Úprava obmedzení a zákaz nakladania s vodami

10

TH3Povolenia na niektoré činnosti

5

TH4Súhlas na stavby, zariadenia alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery

A – 10

TH5Zátopové územia – určovanie

A – 10

TH6Kanalizačné poriadky – schvaľovanie

5

TH7Vypúšťanie vôd, ktoré vyžadujú predchádzajúce čistenia – vydávanie povolení

A – 10

TH8Spory o zriadenie prípojky – rozhodnutia

10

TIInvestičná výstavba

TI1Združenie finančných prostriedkov – zmluvy

A – 10

TI2Stavebné práce – projekty a písomná dokumentácia

10

TI3Stavebný dozor

10

TI4Projektová a súvisiaca dokumentácia nerealizovaných stavieb

10

TJReklamné informačné tabule – umiestnenie

5

TKVerejné priestranstvá – zabratie

A – 5

TLArchitektonické súťaže – vypisovanie

10

TMSpráva a údržba inžinierskych sietí

10

TNVerejné osvetlenie – zabezpečenie

5

TSPôsobnosť stavebného úradu 
TS1Objekt, budova alebo technické dielo – stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, búracie povolenie, zmeny stavieb20
TS2Vyjadrenia pre iné orgány štátnej správy a samosprávy5
TS3Údržba stavieb a zabezpečovacie práce5
TUVýstavba a údržba 
TU1Verejných priestranstiev  a komunikácií10
TU2Obecného (mestského) cintorína10
TU3Iných obecných zariadení10
TXStavebný poriadok 
TX1ZNAK  JE  ZRUŠENÝ – pozri skupinu „TS“ 
TX2ZNAK  JE  ZRUŠENÝ – pozri skupinu „TS“ 
TX3ZNAK  JE  ZRUŠENÝ – pozri skupinu „TS“ 
TX4ZNAK  JE  ZRUŠENÝ – pozri skupinu „TS“ 
TX5ZNAK  JE  ZRUŠENÝ – pozri skupinu „TS“ 
TX6ZNAK  JE  ZRUŠENÝ – pozri skupinu „TS“ 
TX7ZNAK  JE  ZRUŠENÝ – pozri skupinu „TS“ 
   
 ORGANIZÁCIA  ČINNOSTI  ÚRADU 
UAKorešpondencia  starostu (primátora) 
UA1Osobná5
UA2Bežná5
UBKorešpondencia prednostu úradu 
UB1Osobná5
UB2Bežná5
UCSprávy a materiály o činnosti úraduA – 10
UDSlužobné cesty starostu (primátora)5
UEInterné normy úradu (organizačný poriadok, podpisový poriadok, registratúrny poriadok a pod.) 
UE1ÚraduA – 10
UE2Odborného zariadenia10
UFPríkazy, rozhodnutia, obežníky 
UF1Primátora , starostuA – 10
UF2Prednostu5
UGTlačový hovorca úradu – dokumentácia, korešpondencia10
UHDôležité rokovania  starostu (primátora) – záznamy5
UIPoslanci 
UI1Dotazníky poslancov10
UI2Ospravedlnenia neúčasti na rokovaní zastupiteľstva3
UI3Odborná príprava5
UI4Interpelácie a ich vybavenia5
UJKomisie obecného (mestského) zastupiteľstva, poradné, kontrolné, dočasné výkonné orgány 
UJ1Zriaďovanie, zrušovanieA – 10
UJ2Náplň činnostiA – 10
UJ3ZloženieA – 10
UJ4Návrhy na zaradenie občanov5
UJ5Dotazníky členov komisií10
UJ6Zápisnice zo zasadnutíA – 10
UKObecné (mestské) zastupiteľstvo 
UK1Dokumentácia z rokovaní (pozvánka, program, prezenčná listina, záznam, uznesenie, materiály)A – 10
UK2Záznamy z rokovaní – audiovizuálne10
UK3Plány práce10
UK4Kontrola uznesení10
ULObecná (mestská) rada 
UL1Dokumentácia z rokovaní (pozvánka, program, prezenčná listina, záznam, materiály)A – 10
UL2Záznamy z rokovaní - audiovizuálne10
UL3Plány práce10
UL4Kontrola plnenia uznesení10
UMRozpočtové a príspevkové organizácie obce (mesta) 
UM1Zriaďovanie, zrušovanieA – 10
UM2Kontrola činnosti5
UM3Vymenúvanie, odvolávanie ich riaditeľov alebo vedúcich10
US

Správa registratúry úradu

 
US1

Previerky správy registratúry na organizačných útvaroch úradu

5
US2

Odborná správa záznamov – metodika, usmerňovanie

10
US3

Správy o stave registratúry

 
US31

Ročné

A – 5
US32

Krátkodobé

5
US4Vyraďovacie konanie – návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, protokoly o vyradeníA – 5
US5Preberanie spisov do registratúrneho strediska úradu – odovzdávacie zoznamy10
US6Vypožičiavanie, nazeranie do záznamov uložených v registratúrnom stredisku úradu5
US7Výpisy, odpisy, potvrdenia5
US8Doručovacie hárky, doručovacie zošity a iné evidencie poštových zásielok3
US9Registratúrne denníky a indexyA – 10
UTSystém manažérstva kvality 
UT1Interný audit10
UT2Externý audit10
UT3Nezhody, záznamy o nezhodách5
UT4Preskúmanie systému manažérstva kvality, rozbory kvality5
UT5Opatrenia - nápravné, preventívne5
UT6Postihy za nekvalitu5
UT7Hodnotiaca správa systému manažérstva kvality (ročná)A – 10
   
   
 

VŠEOBECNÁ  VNÚTORNÁ  SPRÁVA

 
VAVoľby  
VA1Voľby do Národnej rady SR 
VA11Výsledky voliebA – 5
VA12Ostatná dokumentácia2
VA2Voľby do orgánov samosprávy miest (obcí) 
VA21Výsledky voliebA – 5
VA22Ostatná dokumentácia2
VA3Nové voľby 
VA31Výsledky voliebA – 5
VA32Ostatná dokumentácia2
VA4Voľby do orgánov samosprávnych krajov 
VA41Výsledky voliebA – 5
VA42Ostatná dokumentácia2
VA5Voľba prezidenta Slovenskej republiky 
VA51Výsledky voľbyA – 5
VA52Ostatná dokumentácia2
VA6Eurovoľby 
VA61Výsledky voliebA – 5
VA62Ostatná dokumentácia2
VBZdruženie obcí 
VB1Zriadenie (zmluva), zánik (určenie sídla, určenie názvu, určenie starostu ako štatutárneho orgánu v majetkovo-právnych veciach)A – 10
VB2Spoločný obecný úrad – vytvorenie, dokumentácia o činnostiA – 10
VB3Spoločný fond (zriadenie, zrušenie, výkon činnosti rady fondu)A – 10
VDVyhlásenie obce za mesto (žiadosť o vyhlásenie, vyhlásenie)A – 10
VEReferendum 
VE1Organizačno-technické zabezpečenie10
VE2Hospodársko-finančné zabezpečenie10
VE3Ostatná dokumentácia2
VE4VýsledkyA – 10
VFČíslovanie domov 
VF1Systém číslovaniaA – 5
VF2Súpisné evidenčné, orientačné číslo – určenieA – 75
VF3Určovanie čísla domu bez kolaudačného rozhodnutia5
VF4Tabuľky orientačných a súpisných čísiel – obstarávanie3
VGNázvy miest, obcí, ulíc a verejných priestranstievA – 10
VHVojnové hroby – evidenciaA – 75
VIVerejné zbierky organizované úradom a nadácie5
VJStraty a nálezy5
VKČestné občianstvoA – 10
VLSymboly obce (mesta) 
VL1UstanovenieA – 10
VL2Používanie5
VL3Používanie štátnych symbolov5
VMMatričné veci 
VM1Matriky (matričné knihy)A – 100
VM2Zbierky listín100
VM3Matričné doklady na použitie v cudzine10
VM4Zmeny mena a priezviskaA – 30
VM5Potvrdenie o žití do cudziny10
VM6Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva10
VM7Zápis do osobitnej matriky5
VM8Výpis z matričnej knihy5
VM9Osvedčovacie knihy – osvedčenie listín a podpisov na listinách10
VM10Záznam rozhodnutia úradov a súdov cudzích krajín do matriky – súhlasA – 5
VM11Oznamovacia povinnosť v matričných veciach10
VM12Rodné čísla100
VM13Sobáše s cudzincami100
VM14Dodatočné záznamy do matričných kníh100
VM15Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením100
VM16Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva30
VM17Zbierky listín a druhopisy matrík – nahliadnutia5
VNEvidencia obyvateľstva10
VOEvidencia brancov (zoznam)5
VQStyk s inými orgánmi 
VQ1Štátnej správy5
VQ2Samosprávy5
VQ3Justície5
VQ4Politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami5
VPSčítanie obyvateľstva, domov a bytov 
VP1VýsledkyA – 10
VP2Podklady5
VRHlásenia pobytu občanov 
VR1Hlásenia trvalého pobytu (rozhodnutia súdu, potvrdenia, list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, doklad o prispôsobení budovy na bývanie, súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti s prihlásením na pobyt)2
(po zrušení trvalého pobytu)
VR2Prihlásenie inej osoby na trvalý pobyt (list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, doklad o prispôsobení budovy na bývanie, rozhodnutia súdu, rozhodnutie o umiestnení občana v zariadení, zmluva o poskytovaní a poskytnutí služieb, splnomocnenie na prihlásenie na trvalý pobyt, splnomocnenie vedúceho zariadenia s podpisovým vzorom na prihlásenie na trvalý pobyt, potvrdenie vedúceho zariadenia o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt, súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti s prihlásením na pobyt)2
(po zrušení trvalého pobytu)
VR3Odhlásenie z trvalého pobytu2
(po zrušení trvalého pobytu)
VR4Ohlásenie o trvalom pobyte v zahraničí2
(po zrušení pobytu v zahraničí)
VR5Podnet na zrušenie trvalého pobytu5
VR6Potvrdenia o trvalom pobyte5
VR7Potvrdenie o hlásení trvalého pobytu v zahraničí5
VR8Hlásenia prechodného pobytu – prihlásenia na prechodný pobyt2
(po zrušení prechodného pobytu)
VR9Prihlásenie inej osoby na prechodný pobyt2
(po zrušení prechodného pobytu)
VR10Odhlásenie z prechodného pobytu2
(po zrušení prechodného pobytu)
VR11Ohlásenie o prechodnom pobyte v zahraničí2
(po zrušení pobytu v zahraničí)
VR12Podnet na zrušenie prechodného pobytu5
VR13Potvrdenie o prechodnom pobyte5
VR14Potvrdenie o hlásení prechodného pobytu v zahraničí5
VR15Poskytovanie informácií o pobyte občana, bydlisku občana, histórii bydliska a histórii pobytu občana5
VZVerejné zhromaždenia5
   
 ZDRAVOTNÍCTVO 
ZAAmbulancie – zriaďovanie10
ZBStanice lekárskej služby prvej pomoci – zriaďovanieA – 10
ZCAmbulancie v zariadeniach sociálnych služieb – zriaďovanie10
ZDŠpecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti – zriaďovanieA – 10
ZEPolikliniky – zriaďovanieA – 10
ZFNemocníc I. typu – zriaďovanieA – 10
ZGNemocníc s poliklinikou I. typu – zriaďovanieA – 10
ZHAgentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti – zriaďovanie10
ZIPreventívne programy – koordinácia s inými orgánmi5
ZJNeštátne zdravotnícke zariadenia – schvaľovanie ordinačných hodín5
ZKKomunálna hygiena5
ZLDetské jasle 10
ZMNákazlivé choroby – výskyt, hlásenia 10
ZNHavarijné situácie – základná zdravotnícka starostlivosť5
ZOPrírodné a liečebné žriedlaA – 10
   
 

INFORMATIKA

 
YATechnická dokumentácia hardwaru, sietí a systémového softwaru5
YBProgramová dokumentácia 
YB1Inštalačné protokoly k programom3
YB2Licencie k programom5
YB3Overovanie a schvaľovanie APV5
YB4Pripomienky a reklamácie5
YB5Údržba a inovácia aplikácií5
YCZmluvy týkajúce sa informatiky – kópie5
YDFaktúry, úradné listy z platieb a nákupov – kópie5
YEMetodika 
YE1K vlastným, vytvoreným softwaromA – 5
YE2K cudzím, zakúpeným softwarom (po skončení používania)5
YFŠkolenia a semináre5
YHMestský informačný systém10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
 
PREZENTAČNÁ PEČIATKA
 
Odtlačiť prezentačnú pečiatku používanú na úrade
 
     Obec  Valice
     982 52 Valice  6
Dátum:
Číslo záznamu:Číslo spisu:
Prílohy:Vybavuje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Príloha č. 3  k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
OBSAH  SPISU
 
 Obec  Valice
 
adresa :Obce Valice č. 6
 
 
 
 
Vec:                                                                                              Číslo spisu:                                   
 
Por.
č. zázn.
Dátum
doručenia/ odoslania
Odosielateľ/
adresát
VecPočet prílohDátum
vybavenia
Spôsob vybavenia
001      
002      
003      
..      
N      
 
 
Vyhotovil:
 
Dňa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 4  k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
 
SPISOVÝ OBAL  
 
 
 
 
Obec Valice
Názov organizačného útvaru
Názov a adresa zložky organizačného útvaru

 
 
Číslo spisu:
 
 Registratúrna značka: 
 Lehota uloženia: 
 Znak hodnoty: 
 Text: 
 
 
 
 
 
 
S P I S O V Ý      O B A L
 
 
 
 
 
 
 
Vec
Označenie veci spisu
 
Dátum evidencie:
Vybavuje:
 
 
Dátum uzatvorenia spisu:
 
Príloha č. 5 k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
 
                                                  
 
 
ŠTÍTOK  S  IDENTIFIKAČNÝMI  ÚDAJMI
 
 
 
 
Obec Valice
 
 
 
Vec
 
 
 
 
 
Registratúrna
značka
Znak hodnoty a
Lehota uloženia:
 
 
Ročník spisov:
 
 
 
 
 
Poznámka:
 
 
                                                                          
                                                                     
 
 
 
Príloha č. 6 k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
 
 
 
ZOZNAM SPISOV ODOVZDÁVANÝCH ZAMESTNANCOM DO REGIST.STREDISKA
 
 
 
Názov pôvodcu:
Organizačná zložka:
Dátum odovzdania:
Odovzdaný ročník:
 
 
 
 
 
RZ                               Číslo spisu                              ZH - LU                                  Poznámka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registratúrne stredisko                                               Odovzdávajúca organizačná zložka
Podpis                                                                                    Podpis
 
 
 
 
 
RZ       -           registratúrna značka
ZH       -           znak hodnoty
LU       -           lehota uloženia
Poznámka:      napr.  do poznámky sa zapisuje znak “0”, t.j. neodovzdaný spis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 7 k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
VÝPOŽIČNÝ LÍSTOK
 
 
 
 
 
 
Registratúrna značka:Vybral:
(kto, kedy)
Žiadatel':
Číslo spisu:
 
 
Založil:
(kto, kedy)
 
 
 
Podpis:
potvrdzujúci prevzatie:
Počet listov:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
Príloha č. 8 k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
 
 
REVERZ
 
 
...........................................................................................................................................
Obec Valice
Vaše číslo:
Naše číslo:
Výpožičná lehota:
Dátum:
 
 
REVERZ
 
 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
 
 
Potvrdzujeme, že sme prevzali spis (záznam) ako výpožičku od.................................
Zaväzujeme sa, že spis (záznam) bude bezpečne uložený a použitý len v úradných miestnostiach a za tým účelom, pre ktorý bol vypožičaný. Ďalej sa zaväzujeme, že spis (záznam) vrátime v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a rozsahu, stanovenej lehote a dohodnutým spôsobom, a to do:.................................
 
 
Požičaný bol tento spis (záznam) – údaje o spise sa uvedú podľa čl. 19, ods. 5
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 
 
 
Vrátené dňa: ...................                                          Vypožičané dňa.........................
Meno a priezvisko zamestnanca                                            Meno a priezvisko
útvaru: .........................                                                         zástupcu žiadateľa o výpožičku:
..................................................
Podpis: .....................................                                             Podpis: ......................................
Pečiatka:                                                                    Pečiatka:
 
 
 
                                                                 
 
Príloha č. 9 k registratúrnemu poriadku obce Valice
NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
 
Predtlač záhlavia útvaru, presná adresa
 
                                                                          ●                                                             ●
                                                                                      Ministerstvo vnútra SR
                                                                                               Štátny archív v Banskej Bystrici
                                                                                      pracovisko Archív Rimavská Sobota
                                                                                      Cukrovarská 48 
                                                                                      979 01 Rimavská Sobota
                                                                          ●                                                             ●
 
 
Váš list číslo/zo dňaNaše čísloVybavuje/linkaMiesto odoslania
              dátum
    
Vec
Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
- predloženie                                                    .
 
 
           Podľa § 19 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme na vyradenie registratúrne záznamy pochádzajúce z činnosti obce Barca, ktoré uvádzame v pripojených zoznamoch.
 
           Registratúrne záznamy usporiadané v súlade s Registratúrnym poriadkom .......................................... č. ............... z roku ..... navrhujeme vyradiť takto:
 
1. záznamy so znakom hodnoty „A“ v počte ..... položiek z rokov .......odovzdať do archívu
2. záznamy bez znaku hodnoty „A“ v počte ..... položiek z rokov ....... odovzdať na zničenie.
 
           Registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie sú uložené podľa vecných skupín registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku v ...uviesť označenie úradu (útvaru) alebo jeho registratúrneho strediska.... .
 
           Vyhlasujeme, že všetkým registratúrnym záznamom navrhnutým na vyradenie uplynula lehota uloženia.
Vyhlasujeme, že registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie už nepotrebujeme pre svoju činnosť.
           Žiadame preto o posúdenie predloženého návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ a bez znaku hodnoty „A“, ktoré sú uvedené v pripojených zoznamoch vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie
 
2 prílohy                                                           
Úrady, ktoré zriadili špecializovaný archív k návrhu priložia stanovisko tohto archívu
                                                                                                            podpis
                                                                                                 titul, meno, priezvisko    
                                                                                                           funkcia 
 
 
TelefónFaxE-mailInternetIČO              
 
 
 
Príloha č. 10 k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV SO ZNAKOM
HODNOTY ..A" NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE
 
  ObecValice, 982 52 Kaloša
Príloha k návrhu na vyradenie
Číslo spisu:
Dátum
 
 
 
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty "A"
navrhnutých na vyradenie
 
 
 
________________________________________________________________________
Por.         RZ                          Názov vecnej                      ZH          Rozpätie               Množstvo             Poznámka
č.                                               skupiny                              LU          rokov
_______________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky:
 
Por. č.                                    - poradové číslo (číslo položky)
RZ                                         - registratúrna značka
Vecná skupina                    - názov podľa registratúrneho plánu
ZH                                         -znak hodnoty
LU                                         -lehota uloženia
Množstvo                             -počet fasciklov, balíkov a podobne
Poznámka                           -napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a podobne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 11 k registratúrnemu poriadku obce Valice
 
 
ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV BEZ ZNAKU
HODNOTY ..A" NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE
 
 Obec  Valice 982 52 Kaloša
Príloha k návrhu na vyradenie
Číslo spisu:
Dátum
 
 
 
 
Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty" A"
navrhnutých na vyradenie
 
 
 
________________________________________________________________________
Por.         RZ                          Názov vecnej                      LU          Rozpätie               Množstvo             Poznámka
č.                                               skupiny                                             rokov
_______________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky:
 
Por. č.                                    - poradové číslo
RZ                                         - registratúrna značka
Vecná skupina                    - názov podľa registratúrneho plánu
LU                                         -lehota uloženia
Množstvo                             -počet fasciklov, balíkov, šanonov a podobne
Poznámka                           -napríklad obmedzenie prístupu, fyzický stav a podobne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti... (doplniť podľa podmienok úradu).
[2] § 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy
   registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
[3] § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
    predpisov. 
[4] § 1až § 3 vyhlášky č.410/2015 Z. z.
[5] § 4 vyhlášky č.410/2015 Z. z.
[6] § 5 vyhlášky č.410/2015 Z. z.
[7] § 6 a § 10 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[8] § 9 vyhlášky  č.410/2015 Z. z.
[9] § 11 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[10] § 12 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[11] STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností
    STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy
[12] § 16 ods. 2 písm. j) a k) zákona č. 395/2002 Z. z.
[13] § 13 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[14]  Organizačný poriadok obce Valice
[15] § 14 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[16] § 15 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[17] § 18 a § 19 vyhlášky č.410/2015 Z. z.
[18] § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
    niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registra túrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
    predpisov.
[19] § 20 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[20] § 21 vyhlášky č. 410/2015 Z. z., zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona
    č. 84/2014 Z. z.
 
 
[21] § 19 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z.
[22] Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 453/2007 z. z.
[23] § 10 ods. 5 vyhlášky č. 628/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 242/2007 Z. z.
[24] § 18 až § 22 zákona č. 395/2002 Z. z.
[25] § 18 ods. 1 a § 24 ods. 3 písm. d) 1. bod zákona č. 395/2002 Z. z.
    § 12 vyhlášky č. 628/2002 Z. Z.
[26] § 24 ods. 3 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z.
     § 14 vyhlášky č. 628/2002 Z. z.
[27] §14a vyhlášky č. 628/2002 Z. z.
[28] § 22 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
[29] § 24 vyhlášky č. 410/2015 Z. z.