Kontakt
Obec Valice
  Valice 6
  982 52   Nižná Kaloša
  tel.: +421 903 569 718
  047/5595327
 

QR code
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Vzdanie sa kandidatúry, Späťvzatie kandidátnej listiny

Politickástranaalebokoalíciamôženajneskôrdo48hodínpredzačatímvoliebpísomneprostredníctvomsplnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.
(2)
Kandidátsamôženajneskôrdo48hodínpredzačatímvoliebsvojejkandidatúryvzdať.vzdaniemusíurobiťvlistinnejformeajehopodpismusíbyťúradneosvedčený.Najneskôr48hodínpredzačatímvoliebmôžekandidátaprostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3)
Späťvzatiekandidátnejlistinypolitickoustranoualebokoalíciou,vzdaniesaaleboodvolaniekandidatúrymusíbyťdoručenépredsedovištátnejkomisie,ktorýzabezpečíichzverejnenievovolebnýchmiestnostiachanawebovomsídleministerstvavnútra.Späťvzatiekandidátnejlistinypolitickoustranoualebokoalíciou,vzdaniesaaleboodvolaniekandidatúry nemožno vziať späť.
(4)
Aksakandidátvzdalalebobolodvolanýpozaregistrovaníkandidátnejlistiny,zostávajúúdajeoňomnakandidátnejlistine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
Späťvzatie kandidátnej listiny
Kandidátna listina č. 8
Hlas pravice
Vzdanie sa kandidatúry
Kandidátna listina č. 4
SME RODINA
134.
Slavomír Sakalik, 46 r., manažér spoločnosti, Svidník
Kandidátna listina č. 10
Demokratická strana
2.
Michal Kravčík, Ing., CSc., 64 r., environmentalista, Košice
12.
Adam Hochel, MUDr., PhD., MPH, 48 r., detský chirurg, Bratislava
13.
Jakub Nedoba, Mgr., 31 r., poslanec parlamentu, Bratislava
73.
Štefan Lazorišák, 60 r., spisovateľ, Košice
75.
Tibor Kočík, PaedDr., 67 r., spisovateľ a etopéd, Košice
106.
Daniel Ferenci, Ing., 43 r., softvérový inžinier, Bratislava
Kandidátna listina č. 12
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
24.
Milan Ftorek, 31 r., event manažér, aktivista, Martin
87.
Erik Radačovský, Mgr., 24 r., komunálny poslanec, Sabinov
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kandidátna listina č. 16
Slovenská liga
14.
Renáta Knezović, PhDr. Mgr., PhD., 54 r., riaditeľka domova dôchodcov, Bratislava
22.
Zuzana Čičová, 63 r., dôchodkyňa, Drietoma
40.
Alexander Koreň, PhDr., 65 r., dôchodca, Nové Mesto nad Váhom
49.
Jana Bédiová, BSBA, 45 r., manažérka, Bratislava
73.
Peter Lahita, 55 r., inštruktor sociálnej rehabilitácie, Levice
Kandidátna listina č. 17
VLASŤ
43.
Jozef Škultéty, JUDr., 64 r., konateľ spoločnosti, Uhrovec
116.
Natália Balanová, 55 r., učiteľka súkromného gymnázia, Trenčín
123.
Roman Hudok, 32 r., strážnik, Partizánske
Odvolanie kandidatúry
Kandidátna listina č. 9
Slovenská národná strana
21.
Ján Krišanda, Mgr., 55 r., športový manažér, Majerovce
Kandidátna listina č. 17
VLASŤ
10.
Vladislav Tóth, 31 r., podnikateľ, Košice
37.
Ivan Hriczko, Mgr., 39 r., podnikateľ, Košice
47.
Stanislav Gaľa, 56 r., podnikateľ, Michalovce
73.
Oliver Petrík, Ing., 58 r., dôchodca, Michalovce
84.
Stanislava Červeňová, Mgr., 42 r., advokátska koncipientka, Miloslavov
Kandidátna listina č. 24
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
14.
Vladimír Zeman, Ing., 74 r., asistent poslanca NR SR, Bratislava
139.
Marek Belák, Ing., 54 r., poslanec mesta Martin, Martin

ZVEREJNENIE SPÄŤVZATIA KANDIDÁTNEJ LISTINY

ZVEREJNENIE SPÄŤVZATIA KANDIDÁTNEJ LISTINY, VZDANIA SA A ODVOLANIA KANDIDATÚRY VO VOĽBÁCH DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VOLEBNÝCH MIESTNOSTIACH
Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v zákonom ustanovenej lehote vzala kandidátnu listinu späť politická strana Hlas pravice (č. 8). Zároveň podľa § 54 ods. 2 zákona sa v zákonom ustanovenej lehote vzdali kandidatúry, resp. boli politickou stranou odvolaní kandidáti uvedení v informácii, ktorá je v prílohe k tomuto usmerneniu.
V nadväznosti na § 54 ods. 3 prvú vetu zákona, predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zabezpečí zverejnenie späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry vo volebných miestnostiach a na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Obec (mesto, mestská časť) najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania v sobotu 29. februára 2020 doručí informáciu o späťvzatí kandidátnej listiny politickou stranou a zoznam kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana každej okrskovej volebnej komisii utvorenej v jej územnom obvode.
Okrsková volebná komisia zabezpečí zverejnenie informácie o späťvzatí kandidátnej listiny politickou stranou a zoznam kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana (príloha tohto usmernenia) jeho umiestnením v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, t. j. za zástenu, prípadne aj pred vchodom do volebnej miestnosti, aby sa s ním voliči mohli oboznámiť ešte pred vykonaním volebného aktu.
Ak došlo k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou po zaregistrovaní kandidátnej listiny a potom, čo boli vytlačené jej hlasovacie lístky, okrsková volebná komisia zabezpečí, aby sa vo volebnej miestnosti hlasovacie lístky nerozdávali; ak už boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada.
Ak politická strana vzala kandidátnu listinu späť po zaregistrovaní kandidátnej listiny, alebo ak sa kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vzdal, alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
Upozorňujeme, že okrsková volebná komisia nesmie hlasovacie lístky pred ich odovzdaním voličovi upravovať, napr. prečiarknutím mena kandidáta, dopísaním poznámky o jeho vzdaní sa alebo odvolaní ani iným spôsobom zasahovať do obsahu hlasovacieho lístka.
Bratislava 27. február 2020
Ing. Eva Chmelová v.r.
zapisovateľka
Štátnej komisie pre voľby
a kontrolu financovania politických strán

12