Kontakt
Obec Valice
  Valice 6
  982 52   Nižná Kaloša
  tel.: +421 903 569 718
  047/5595327
 

QR code
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Rozhodnutie predsedu Národnej Rady Slovenskej republiky z 9.2.2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

/files/other/2024_012.pdf

Választások az önkormányzati régiók testületébe információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételéről

/files/other/wsg22_11info2hu.pdf

Celoplošné testovanie COVID - 19

                 Celoplošné testovanie obyvateľov obci   

                                         Valice

Miesto testovania:    Obecný úrad  -  chodba

Dátum testovania:    nedeľa 1.11.2020

Čas testovania:       7:00 hod – 12-00           12:00 hod - 13:00 hod prestávka

                                   13:00 hod- 17:30           17:30 hod -18:30 hod prestávka

                                 18:30 hod - 21:45

Čo si treba na testovanie doniesť:

Občania od 10- 15 rokov:  kartičku poistenca

Občania od 15 rokov : občiansky preukaz

Všetci občania: svoje telefónne číslo, mobil alebo pevnú linku

(telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)

Odporúčanie k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradie čísel domov

1.11.2020    od 7:00  hod do 12:00 hod    číslo domov  5  až 29

                      od 13:00 hod do 17:30 hod     číslo domov 30 až 180

                     od 18.30 hod do 21.45 hod     číslo domu 1

 Prosíme všetkých obyvateľov , aby sa snažili dodržať odporúčaný čas , čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas

Počas testovacieho dňa bude k dispozícií telefónne číslo 0911876262, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.

A lakosság országos tesztelése Alsóvály községben

 A tesztelés helyszíne:     községi hivatal – folyosó

  Tesztelés napja:            vasárnap 2020. 11.1

   Tesztelés időpontja:       7:00 – 12:00         12:00 -13 ó  szünet

                                              13:00 - 17:30        17:30 - 18:30 szünet

                                               18:30- 21.45

A teszteléshez szükséges elhozni:

Lakosoknak 10-15 korig: betegbiztosítási kártyát

Lakosoknak 15 éves kor fellett: személyazonossági igazolványt

(minden lakosnak : saját mobil vagy vezetékes telefonszámot-amit a nyilvántartásba vételkor kell bejelenteni)

Ajánlások a tesztelés megszervezésével kapcsolatban:

Kérjük a lakosokat, hogy lehetőleg házszám szerint vegyenek részt a tesztelésen 2020 november 1-én.

              7:00 – 12:00 óráig az 5 től a 28 házszámig

              13:00- 17.30 óráig  30-tól -180- as házszámig

              18:30 -21:45 óráig    1 házszám lakói

Kérünk  minden lakost, hogy igyekezzenek  betartani a javasolt időpontot, amivel elkerülhető a hosszú várakozási idő. Ha valakinek nem felel meg a javalost időpont munkahelyi  kötelességei miatt az részt vehet más időpontban is tesztelésen.

Výzva - Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Obec Valice, Valice 6, 982 52 Nižná Káloša

                                                                                                Dňa :28.8.2020

Tibor Balázs

TB17 s.r.o.

Dobšinského 1095/42

Rimavská Sobota 979 01

balazs.tibo@gmail.com


Vec:      VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE

Obec Valice, zastúpená starostom obce Jánom Ďuriškom,  štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – stavebné práce

Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií  “

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu                    pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špecifikáciu zákazky.

Predmetom zákazky je oprava miestnych komunikácií na základe výkazu výmeru zadania.

           

Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte cenovú ponuku mailom na požadovaný predmet zákazky v súlade s priloženou výzvou v termíne do 4.9.2020 do 12.00 hodiny.

            S pozdravom

Obec Valice, Valice 6, 982 52 Nižná Káloša

                                                                                                Dňa :28.8.2020

Ing.Ladislav Kovacs

banet, s.r.o.
Červenej armády 91
980 22 VEĽKÝ BLH

info@banet.sk

Vec:      VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE

Obec Valice, zastúpená starostom obce Jánom Ďuriškom,  štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – stavebné práce

Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií  “

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu                    pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špecifikáciu zákazky.

Predmetom zákazky je oprava miestnych komunikácií na základe výkazu výmeru zadania.

           

Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte cenovú ponuku mailom na požadovaný predmet zákazky v súlade s priloženou výzvou v termíne do 4.9.2020 do 12.00 hodiny.

            S pozdravom

                 

                                                                                        ––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                     Ján Ďuriška 

                                                                                                                      starosta obce

                                                                                                                 

Príloha:  Výzva na predloženie ponuky

              Výkaz výmer

Obec Valice, Valice 6, 982 52 Nižná Káloša

                                                                                                Dňa :28.8.2020

Ing.Ondrej Babík

BABIMPEX s.r.o.

Malohontská 1547/7

979 01 Rimavská Sobota

babimpex@rsnet.sk


Vec:      VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE

Obec Valice, zastúpená starostom obce Jánom Ďuriškom,  štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – stavebné práce

Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií  “

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu                    pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špecifikáciu zákazky.

Predmetom zákazky je oprava miestnych komunikácií na základe výkazu výmeru zadania.

           

Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte cenovú ponuku mailom na požadovaný predmet zákazky v súlade s priloženou výzvou v termíne do 4.9.2020 do 12.00 hodiny.

            S pozdravom

                 

                                                                                         ––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                     Ján Ďuriška 

                                                                                                                      starosta obce                                                                                                                 

Príloha:  Výzva na predloženie ponuky

              Výkaz výmer

Obec Valice

Valice 6,Nižná Káloša,982 52

------------------------------------------------------------------------------------

V   Ý   Z   V  A

na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní                                                       a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre zákazku s nízkou hodnotou

stavebné práce

„ Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov :   OBEC VALICE

                zastúpená Jánom Ďuriškom, starostom obce

Sídlo :      Obecný úrad Valice

                 Valice 6

                 982 52 Nižná Káloša

 

 IČO:        00318922

 Telefón :  047/ 5595327

 

 e-mail:     obec.valice@gemernet.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.obecvalice.sk

Kontaktná osoba:  Ján Ďuriška– starosta obce

kontakt: 0903569718

e-mail: obec.valice@gemernet.sk

2. Predmet zákazky

    stavebné práce  -
„Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií “
  

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

45000000-7                      Stavebné práce

 

4. Typ zmluvy

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo

           

5. Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka nebude rozdelená na časti.

6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah

Zákazka pozostáva z úpravy povrchu miestnych komunikácií,odstránenie nánosov, vyrovnanie nerovností na výmere 1900 m2.Zároveň sa navezie a rozprestrie makadám 0-32 mm o hrúbke 120 mm.Je treba uložiť žľaby aby sa odklonila dažďová voda a celý pozemok sa musí povalcovať s vibrovaním.

7. Predpokladaná hodnota zákazky

12 278,00 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky

Obec Valice

           

9. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov rozpočtu Ministerstva financií -účelová dotácia a finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

10. Podmienky financovania

Cena za predmet zákazky bude uhradená  na základe vystavenej faktúry   zo strany poskytovateľa stavebných prác.

Doba splatnosti faktúry je 14 dní.

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

do 30.12.2020

12. Variantné riešenie

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na mailovú adresu  verejného obstarávateľa

                                               obecvalice@gemernet.sk

Spôsob doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk: do 4.9.2020 do 12.00 hod.

14. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať opečiatkovaný a podpísaný scan dokumentov:

1. Príloha č.1 s  vyplnenými údajmi v časti Údaje poskytnuté uchádzačom a cenovou ponukou

2. Príloha č.2 – ocenený výkaz výmer

15. Kritériá na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná                a vyjadrená v eurách vrátane DPH.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za dodanie predmetu zákazky.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 30.12.2020.

17. Zrušenie verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky            v zmysle § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.

Vo Valiciach, dňa 28.8.2020                                                         

                                    

                                                                                                   Ján Ďuriška

                                                                                                  starosta obce

Príloha č.1: Návrh plnenia kritér/cenová ponuka

stavebné práce

„ Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií “

  • Identifikačné údaje uchádzača:

Názov uchádzača:

IČO

DIČ

Ulica, číslo

PSČ, Obec

Kontaktná osoba

Telefón/fax

Elektronická pošta

Internetová adresa

  • Cenová ponuka

„Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií “

Cena v €

bez DPH

Suma DPH

(20%) v €

Cena v € s DPH CELKOM

Cena za predmet zákazky

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v kolónke suma s DPH - nie som platca DPH.

       .................................................. .......................... ...............................................

     Menopriezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, pečiatka a podpis

Prílohy:

2. ocenený výkaz výmer

Príloha č.2:

výkaz výmer

„Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií  “
  • priložený  k výzve osobitne

ZADANIE
Stavba: Valice
Objekt: Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Objednávateľ:Obec Valice
Zhotoviteľ: Spracoval: 
Miesto: ValiceDátum: 27.8.2020
Č.KCNKód položkyPopisMJMnožstvo celkomCena jednotkováCena celkom
HSVPráce a dodávky HSV   
1Zemné práce   
1001 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3   m384,000 0,00
2001 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4   m342,000 0,00
3001 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m384,000 0,00
4001 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m384,000 0,00
2Zakladanie   
5R Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m21900,000 0,00
4Vodorovné konštrukcie   
6221 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm, strokodrvina 0-32 mm   m21900,00 0,00
5Komunikácie   
7R Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm   m21900,000 0,00
8583 Svahovanie a úprava cesty traktobágeromm21900,000 0,00
9221 Valcovanie s vibrovaním do hĺbky 0,5mm21900,000 0,00
10592 Osadenie žľabovm16 0,00
11581 žľaby betónove0,5 mks32,000 0,00
 
Presun hmôt HSV   
14221998223011.SPresun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t450,000 0,00
Celkom   0,00
Zľava
Bez DPH0,00
S DPH (+20%)0,00

Aktuálne informácie

Starosta obce:                     Ján Ďuriška

Zástupca starostu :              Erik Ďuriška

Poslanci OZ :                      Gabriel Nagy
                                           Iveta Urbanová
                                           Milan Kováčik
                                           Tibor Kókay
                                           Erik Ďuriška
12